ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สหปลื้ม จำกัด
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ - พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ - สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 60,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ - พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ - สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-60,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ดูแลเช็คสต็อคสินค้า • ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ • ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ จัดส่ง • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ควบคุม ดูแลการจัดสินค้าเข้า-ออก จากคลังสินค้า • ดูแลเช็คสต็อคสินค้า และจัดทำรายงาน • ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า • ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- จัดสรรกำลังคนพร้อมทั้งสอนงานให้คำปรึกษา และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ดูแลแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆ - ดูแลซ่อมแซมเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในโรงงาน ( ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกอุปกรณ์ ทดสอบผลการซ่อมฯ ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม จัดทำเอกสารสรุปปิดงานซ่อมบำรุง )
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- รวบรวมข้อมูลของต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์ - ช่วยคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน - จัดทำงบต้นทุนการผลิต ประกอบงบการเงิน - รวบรวมข้อมูลสต๊อกของผลิตภัณฑ์ต่างๆ - บันทึกข้อมูลต้นทุนทั้งหมด
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000-25,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณต้นทุนผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ • คำนวณต้นทุนการผลิตรายเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์ • ควบคุมสต๊อกและปรับปรุงกระบวนการตรวจนับสินค้า • วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนารายงานสต๊อกสินค้าประเภทต่างๆ • วิเคราะห์ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าและปรับปรุงให้เกิดกระบวนการลดต้นทุน โดยทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ • จัดทำงบต้นทุนการผลิตเพื่อการบริหารและเพื่อประกอบงบการเงิน
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-35,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขนส่งของโรงงาน
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ดูแลด้านคลังสินค้าทั้งหมด ทั้งด้านการรับเข้าและส่งออก ทั้งภายในและต่างประเทศ • ดูแลด้าน Report ทุกๆ สิ้นเดือน สรุปยอดการรับเข้า-ส่งออก บริหารจัดการในด้านการโหลดสินค้าให้ตรงกับเป้าหมาย • ดูแลและควบคุม ขั้นตอนงานเอกสารตามระบบ ISO 9001 • ประสานงานระดับนโยบายของบริษัท เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการทำงาน ควบคุม และการวัดผล เสนอต่อฝ่ายบริหาร
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-35,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย • มีใจรักในงานขาย • ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน • จัดทำเอกสารทางบัญชี และรายงานต่างๆ • จัดทำเอกสาร และ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,000-15,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ช่วยผู้จัดการดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - จัดทำรายงานและบริหารงานด้านบัญชี - ช่วยดูแลปิดงบ และวิเคราะห์งบการเงิน - ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อรายงานผู้บริหาร - จัดทำรายงานและเอกสารเพื่องานสรรพากร และงาน ประกันสังคม
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน • สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity • สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี • สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ควบคุมดูแลซอฟท์แวร์และระบบควมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน - วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ - ดูแลและจัดการโปรแกรมบัญชี Business Plus และระบบฐานข้อมูลของบริษัท - ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงจัดทำคู่มือการใช้งาน - ติดตั้ง แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-35,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ขับรถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้าให้ลูกค้า • ตรวจสอบ ดูแล และรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา • ดูแลรับผิดชอบสินค้าและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งไม่ให้ได้รับความเสียหายและล่าช้า • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ • จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร • จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน • จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน • จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ดูแลการผลิตท่อPVC - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ดูแลแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆ - ดูแลซ่อมแซมเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ขึ้น - ลง สินค้าตามเอกสารเพื่อส่งให้ลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนส่งให้ลูกค้า - เช็คความเรียบร้อยของสินค้าและเอกสารก่อนนำส่ง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 400 / วัน
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• บริการและต้อนรับลูกค้า นำเสนอ ให้คำแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า • บริหารและรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การจัดสินค้าหน้าร้าน และ สต๊อคสินค้าในShop • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในร้าน • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • หากมีประสบการณ์ตรงด้านขายวัสดุก่อสร้างยินดีรับพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ • จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร • จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน • จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน • จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.