เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร 2.ให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการ ประจำสำนักงาน เชียงใหม่
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9600+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน หรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการสอนในการฝึกอบรม พัฒนา และการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การโค้ช หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานและระบบงาน
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000+++
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1. Participate in annual audit planning 2. Performing and completing day to day audit work 3. Preparing the audit committee report 4. Coordinating with internal audit consultant 5. Following and updating corporate governance regulation by SEC.
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.ควบคุมดูแลคลังสินค้าในการรับ เก็บรักษา และการจ่ายสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 3.จดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน 4.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9600++
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- แผนงาน แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คุณภาพ, ต้นทุน, ความปลอดภัย) - จัดทำ และตรวจสอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - มอบหมายงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข - กำหนดงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจ
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจประเมินผลการทำงานของพนักขับรถโดยสาร - รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 11000+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 11000+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.กำกับควบคุมการปฏิบัติงานบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร 2.งานการจัดเก็บรายได้ 3.งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 12   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9500+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000 +
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - เคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT.
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10500+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
วางแผนปฏิบัติงานประจำวัน มอบหมาย กำกับและตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงถ่ายทอดสอนงานด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง ดูแล รักษารถยนต์ รถทัวร์
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.ตรวจเช็คสภาพรถ BUS โดยสารก่อนใช้งาน 2.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
เคาะ,โป๊ว, ขัด, ประกอบ, พ่นสีรถยนต์ (ประจำ ศูนย์เชียงใหม่ และ ศูนย์ กทม.)
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9400+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
วางแผนปฏิบัติงานประจำวัน มอบหมาย กำกับและตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงถ่ายทอดสอนงานด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง ดูแล รักษารถยนต์ รถทัวร์
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ต่อรองได้
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ดูแล ติดแทีกกระเป่าเดินทาง สัมภาระ - อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9600+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายน้ำมัน -เติมน้ำมันเชื้อเพลิง -บันทึกปริมาณการนำส่งและจัดเก็บตามการซื้อขาย -ทำรายงานประจำวัน
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600++
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562