เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
เลขานุการกรรมการบริษัท
-จัดเตรียมการประชุม -เก็บรวบรวมเอกสารการประชุม -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ติดต่อ สอบถาม จัดหาข้อมูลตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี/สมุห์บัญชี*** ด่วนมาก ***
• ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย • ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ • รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและการตรวจสอบเอกสารบัญชี • จัดทำเอกสาร/บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป • ติดตาม/ตรวจสอบงานด้านบัญชีกับแผนกต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานข้อมูลด้านบัญชี • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-22000 (รายได้สูง)
ผู้จัดการส่วนพัฒนาสร้างสรรค์ธุรกิจ
- สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่ง - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สำรวจพฤติกรรมและกำลังซื้อของลูกค้า - วิเคราะห์ข้อดี, ข้อเสีย, ปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ - จัดทำประมาณการและดัชนีชี้วัดทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการบริหาร
- ดูแลประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รวบรวมเอกสาร และสรุป วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ - จัดเก็บสรุปข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงาน - ติดตาม ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร - ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์ แก้ไข ป้องกันความเสี่ยงภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาระบบงาน และใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับป
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
ผู้จัดการส่วนการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
-วางแผน วิเคราะห์ งบการเงินให้เป็นไปตามที่วางไว้ -วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ -สามารถปิดงบได้ -มีความรู้เรื่องภาษีต่างๆ ในระบบบัญชี -มีภาวะผู้นำ
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและออกแบบ
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -วางแผนระบบงาน -ตรวจสอบแบบก่อสร้าง (ก่อน และระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) -วางผังโครงการเบื้องต้น -เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้าง -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด
-ติดต่อประสานกับหน่วยวงานทั้งภายใน-ภายนอก -จัดทำเอกสารต่างของฝ่ายการตลาด -สรุป จัดทำ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-17000
*** ผู้จัดการส่วนขาย***
นำเสนอขายบ้านและคอนโดของบริษัท บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้เาเกิดความพึงพอใจ และปิดการขายได้ จัดทำรายงานสรุปต่างๆ เกี่ยวกับการขาย ประจำโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดในเขต จ.นครราชสีมา
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-50000
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ดูแล บริหารจัดการด้านการตลาดของบริษัทฯ ทั้งหมด วางแผนการตลาดเป็นรายไตรมาส รายปี จัดทำ Swot และกลยุทย์การตลาดเชิงรุก ร่วมจัดงาน Even / งานออกบูท ตามงานต่างๆ ดูแลสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Online สื่อ Offline ให้ทันสมัยและมี นวัตกรรม
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-50000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร • รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท •ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ • กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงานเพื่อกำหนดแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต การตรวจสอบ • จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ (Audit Program) กำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ • รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบต่อผ
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร • รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท •ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ • กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงานเพื่อกำหนดแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต การตรวจสอบ • จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ (Audit Program) กำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ • รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบต่อผ
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายขาย
- วางแผนงานขาย และดูแลยอดขาย - ดูแลทีมขาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนงานและดูแลยอดขาย - ดูแลทีมขาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านบัญชี และการตรวจสอบเอกสารบัญชี - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - ติดตาม/ตรวจสอบงานด้านบัญชีกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานข้อมูลด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้ - ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามคำใบขอโอนเงิน - ตรวจสอบ รายการปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี สามารถปิดงบบัญชีได้ - ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส - จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 -
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้ - ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามคำใบขอโอนเงิน - ตรวจสอบ รายการปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี สามารถปิดงบบัญชีได้ - ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส - จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 -
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้ - ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามใบขอโอนเงิน - ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส - จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - จัดทำข้อมูลให้ธนาคารเพื่อใช้ทบทวนวงเงินประจำปี - งานอื่นๆ ตามที่บัง
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางการเงิน ภาษีอากร - ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้ - ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามใบขอโอนเงิน - ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส - จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - จัดทำข้อมูลให้ธนาคารเพื่อใช้ทบทวนวงเงินประจำปี - งานอื่นๆ ตามที่บังคับบัญชามอ
24 เมษายน 2562
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560