เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กรุงศรี ออโต้
สมัครและสัมภาษณ์ได้ทันที่ ทุกวันพฤหัสบดี ตำแหน่ง จนท.ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์(Phone Collector) บางนาทาวเวอร์
เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ (หลายอัตรา) ลักษณะงาน • โทรติดตามกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์(พื้นที่ปากช่อง/ลำปาง/เชียงราย/เพชรบูรณ์/สระบุรี/สุพรรณบุรี/เชียงใหม่ ฝ่าง, ด่วน!!!
1. ให้บริการทำสัญญา วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบที่พักอาศัย ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน 3. สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์และลูกค้าได้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน
พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์(ประจำสำนักงานเพลินจิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ • บริการเสนอประกันภัยรถกับลูกค้าทางโทรศัพท์ • ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการประกันภัย • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด • บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: เป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานให้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Senior HR Operations Officer
• Coordinate with related parties for new employee and Outsource Agent name badge, control stock and re-order • Coordinate with related parties for renewal and claim process of group insurance for Outsource Agent • Key in Insurance License in the system • Handle Outsource Agent profile • Assist Outsource Agent on benefits claim • Provide report e.g. Outsource Agent Dashboard, Data Warehouse Report
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
สมัครและสัมภาษณ์ ทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามสินเชื่อค้างชำระภาคสนาม (Field Collector) ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้า หลบหลีก ย้ายที่อยู่หรือติดต่อไม่ได้ทางโทรศัพท์ • ส่งรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 30   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Resolution Officer ) ประจำสำนักงานบางนา
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดสอบหลังจากที่ทาง IT มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วเสร็จ • ทำการทดสอบระบบ และจัดทำคู่มือในการใช้งาน • บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบ • ทำการนัดประชุมกับทางทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนการทำงาน
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 00
หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพสินเชื่อค้างชำระทางโทรศัพท์ Phone Collector Team Lead
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ • กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ • พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อยู่ในความดูแลและวิเคราะห์
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระทางโทรศัพท์- กลุ่มหนี้สูญ (Recovery Collector) เปิดรับ 5 อัตรา ด่วนมาก
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล(MIS Officer ) ประจำศูนย์บางนา ด่วนมาก
• จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามสินเชื่อค้างชำระภายนอก ประจำบางนา (หลายอัตรา) ด่วนมาก!
กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 20   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่ เพลินจิต/หาดใหญ่/ชลบุรี/ขอนแก่น (สัญญาจ้าง)
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สัญญาจ้างปีต่อปี ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต กรุงเทพฯ ประจำสาขาภูมิภาค: หาดใหญ่ / ชลบุรี / ขอนแก่น
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 0
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562
กรุงศรี ออโต้ จะเปิดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับกรุงศรี ออโต้ วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน • เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง • เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน • เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ประโยช
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 0
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่ เพลินจิต (รับนศ.จบใหม่)
- ให้บริการข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ปัญหา ลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อยานยนต์ - สัญญาจ้างปีต่อปี
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 12   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ติดตามค่างวดรถภาคสนาม ประจำ จ.ชุมพร (ด่วนมาก!)
ติดตามหนี้ภาคสนาม กับลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000 up
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์ ประจำสาขาหาดใหญ่, สุราษฏร์ธานี, ตรัง, กระบี่, นครศรีธรรมราช
1.แนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้า ในผลิตภัณฑ์เช่าซื้อรถยนต์ ในรูปเอกสารสัญญา กระบวนการอนุมัติ 2.ออกทำตลาดตามโชว์รูมรถ ในพื้นที่สาขาหาดใหญ่, สุราษฏร์ธานี, ตรัง, กระบี่, นครศรีธรรมราช ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน ,สร้างความสัมพันธักับทีมขายของโชว์รูม - รายได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 8   เงินเดือน : commission
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ พื้นที่เชียงราย,อยุธยา,สระบุรี,ปราจีนบุรี
1. ให้บริการทำสัญญา วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบที่พักอาศัย ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน 3. สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์และลูกค้าได้
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อยุธยา,สุพรรณบุรี,สระบุรี,จันทรบุรี,ชลบุรี และเฉาะเชิงเทรา)
•ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน •ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน •สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม •รายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน •รับประกันรายได้ขั้นต่ำในระยะเวลา3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน •ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้การทำงานตามหลักสูตรและร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมขายมืออาชีพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารด้านกา
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 0
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์ ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลายอัตรา
- ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม - รายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน - รับประกันรายได้ขั้นต่ำในระยะเวลา3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้การทำงานตามหลักสูตรและร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมขายมืออาชีพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหาร
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 0
ตัวแทนเสนอสินเชื่อทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชลบุรี
- นำเสนอสินเชื่อรถยนต์ Car4Cash และ Cash2Car - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น PP(ประกันคุ้มครองค่างวด) หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครือธนาคาร - แจ้งเงื่อนไขและเอกสารการทำสัญญากับลูกค้า รวมถึงการติดตามลูกค้าให้เข้ามาเซ็นสัญญา - ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม - รายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน - รับประกันรายได้ขั้นต่ำ ระยะเวลา 3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้การทำงานตามหลักสูตร และร่วมปฏิบัติงานจริงกับ
18 มกราคม 2562
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 0
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560