ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รวบรวมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานสากล วางแผน ปรับปรุง แก้ไข ให้คำแนะนำปรึกษา จัดทำแผนการแก้ไข CAP
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ดูแลและกำกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โรงงานหาดใหญ่, โรงงานพุนพิน, สาขาต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างให้ดีขึ้น และสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้างได้ทันท่วงที อีกทั้งสร้างความพร้อมในการ audit จากหน่วยภายในและหน่วยงานภายนอก ทั้งโรงงานหาดใหญ่ และโรงงานพุนพิน สามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ audit และสามารถจัดทำรายงานเปรียบเทียบข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำ cost saving และสามารถวิเคราะห์จุดแ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ออกสำรวจร้านค้าตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยวันล่ะ 30 ร้านค้า บันทึกข้อมูลต่างๆ ของร้านค้า โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสำรวจและขั้นตอนที่บริษัทกำนด ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน( ผ่านระบบ ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 12   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการกระจายสินค้า ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
สนับสนุนทีมขายในการจัดทำรายงานข้อมูลขาย วิเคราะห์ยอดขาย, จัดทำ Presentation รวมถึงสื่อสนับสนุน ให้เป็นไปตามประเภทของร้านค้าที่เหมาะสม การควบคุมงบประมาณทางการตลาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2564
-ติดตั้งระบบ Server และ Network -ดูแลและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาระบบ Microsoft Server,Database -ดูแลโปรแกรมระบบงานต่างๆภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัยและทันสมัย -บริหารจัดการระบบ Printer Consolidate (วางแผนติดตามพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง,วิเคราะห์สาเหตุ,บำรุงรักษาระบบ) -จัดทำเอกสารที่ใช้ในกระบวนการทำงานของฝ่ายIT
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2564
จัดทำประมาณการขายร่วมกับลูกค้า ประสานงานเรื่องการสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในระดับการให้บริการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้า จัดทำรายงานตามที่ลูกค้าร้องขอ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
-Support ระบบ SAP -รับผิดชอบงาน System Administration -พัฒนา SAP Report
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
-Have ability to responsible for the daily, weekly, monthly, yearly sales target and also responsible for market share within the assigned area -Responsible for preparing information and data to present to HORECA team management in the monthly meeting and annual meeting -Be able to open the new account and new opportunity as required from the function and company -Responsible for sales revenue and net profit within the assigned area -Be able to create sales promotion and marketing activity t
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2564
ออกสำรวจร้านค้าตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยวันล่ะ 30 ร้านค้า บันทึกข้อมูลต่างๆ ของร้านค้า โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสำรวจและขั้นตอนที่บริษัทกำนด ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน( ผ่านระบบ ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 13   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน Customer Supply chain Makro ให้การดำเนินงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ร่วมแก้ปัญหากับฝ่ายอื่นด้วยความเข้าใจเชิงระบบโดยมีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร พัฒนาและปฏิบัติตนตามค่านิยมหาดทิพย์
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.รับผิดชอบเป้ายอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายปี และรับผิดชอบในส่วนของ ส่วนแบ่งการตลาด ตามพื ้นที่ที่ดูแล 2.รับผิดชอบและเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอทีม HORECA ในการประชุมประจ าเดือนและประชุมประจำปี 3.สามารถเปิดลูกค้าใหม่และมองหาโอกาสใหม่ๆตามที่บริษัทต้องการได้ 4.สามารถวิเคราะห์ยอดขายและผลก าไรในพื ้นที่ๆรับผิดชอบได้ 5.สามารถคิดโปรโมชั่นการขายและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายได
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ออกสำรวจร้านค้าตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยวันล่ะ 30 ร้านค้า บันทึกข้อมูลต่างๆ ของร้านค้า โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสำรวจและขั้นตอนที่บริษัทกำนด ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน( ผ่านระบบ ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 13   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ออกสำรวจร้านค้าตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยวันล่ะ 30 ร้านค้า บันทึกข้อมูลต่างๆ ของร้านค้า โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสำรวจและขั้นตอนที่บริษัทกำนด ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน( ผ่านระบบ ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 12   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ควบคุมการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน การควบคุมคุณภาพ ( การทดสอบชิม) โดยการตรวจติดตามคุณภาพทางประสาทสัมผัสของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสม การปรับคุณภาพน้ำ การเตรียมน้ำเชื่อม การผสมน้ำเชื้อ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากไลน์ผลิต โดยการทดสอบชิม และตัดสินใจปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย รวมถึงทำการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ที่ไม่มั่นใจในคุณภาพที่ส่งคืนจากร้านค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1. Design, พัฒนาระบบงานทางด้านการเงินรับ-จ่าย ให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อเทคโนโลยี ในปัจจุบัน และสามารถ Coaching ให้กับพนักงานการเงินของสาขาทุกตำแหน่งงานได้ โดยให้ทำงานร่วมกับ ผจก.แผนกบริหารการเงิน1 หากต้องได้รับคำวินิจฉัยร่วมกัน แต่หน้าที่หลักโดยตรง คือ ผจก.แผนกบริหารการเงิน2 2.ควบคุมและบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท, รับผิดชอบและเรียนรู้งานประจำวัน รวมทั้งคอยช่วยเหลือ, สนับสนุน และแก้ไขปัญหาในการทำงานของแผนกบริหารการเงินที่หาดใหญ่ ร่วมกับ ผจก.แผนกบริหารการเงิน 1 เพื่อให้งานสามารถบรรลุ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.จัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านวิเคราะห์ 2.สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ 3.จัดการระบบเอกสารที่เหมาะสม เพื่อสามารถบันทึกและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.