เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก 4.เขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี)
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอแผนกำลังคน และโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของค้าปลีก 3.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 4.ติดตามความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า ของผลลัพธ์การทำงานของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาระบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.วางแผนการขายประจำวัน วางแผนการปรับเปลี่ยนสินค้ากระตุ้นยอดขาย และจัดทำขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดการทำงานเกี่ยวกับงานค้าป
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.จัดฝึกอบรมพนักงานโปรแกรมตามแผน 2.จัดทำคู่มือในการอบรมโปรแกรมต่างๆที่ได้รับผิดชอบ 3.ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ Flow การทำงานให้กับพนักงาน 4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานดูแลสวน (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ดูแล รักษาต้นไม้ บ่อเลี้ยงปลา และสวนตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ 2. งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 2. ให้บริการและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า 3. จัดเรียงสินค้าตาม Plano gram ที่บริษัทกำหนด 4. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย PC (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. แนะนำสินค้า เสนอขายสินค้า และให้บริการลูกค้า 2. จัดเรียงสินค้าบนชั่นโชว์ 3. ดูแลสต๊อค และพื้นที่หน้าขาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทต้นสังกัด
พนักงานคลังสินค้า (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 2. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเรียงสินค้าตาม Plano gram ที่บริษัทกำหนด 4. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ของส่วนงานที่รับผิดชอบ บริเวณค้าปลีก และลานจอดรถลูกค้าตามจุดต่างๆที่กำหนดให้ 2. บริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ลูกค้า 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1.มอบหมายงาน และวางแผนปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในฝ่ายค้าปลีก 3.ประเมินการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ 5.วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข ให้การทำงานของแผนกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1.ทำความสะอาดตามขั้นตอนการที่บริษัทฯ กำหนดตามจุดต่างๆ ในฝ่ายค้าปลีก 2.ดูแลรักษาอุปกรณ์การใช้งาน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานวัสดุปูพื้น (ในประเทศ+ต่างประเทศ) (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 4. มีสุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้ 5. มีความขยัน อดทน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการศูนย์บริการคลังสินค้า (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการยืนยันการรับโอนสินค้าในระบบ(ขารับ) และออกเออกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการ โอนสินค้าระหว่างคลังสินค้า 2. ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการออกเอกสารการแปรสภาพสินค้า และตัดจ่าย-รับเข้าจำนวนสินค้าในระบบ 3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ สินค้าที่ต้องใช้ในการทำงาน และดำเนินการด้านเอกสารและระบบในการเบิกสินค้า 4. ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานส่งคืนสินค้าให้กับ Supplier และยืนยันรายการสินค้าและจำนวนในระบบ 5. ตรวจสอบรายงานสินค้าที่รอทำลาย จัดทำเอกสารเพื่อจัดเตรียมสินค้าที่จะท
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานวัสดุปูพื้น (ในประเทศ+ต่างประเทศ) (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ขายสินค้ากลุ่มกระเบื้องใน-ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 3. จัดเรียงสินค้าภายในพื้นที่ขาย ตามมาตราฐานการจัดเรียงสินค้า 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขาย และสามารถอธิบายลูกค้า 5..เบิกสินค้ามาวางขายที่หน้าร้านค้าและให้เพียงพอเพื่อพร้อมขาย 6. ออกตลาดเพื่อสำรวจราคาขายในปัจจุบัน 7. รักษาความสะอาดพื้นที่ขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง )
1. ดำเนินการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานระบบงาน/โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน/โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับพนักงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อทำคู่มือและ Support หน้างาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงาน LOSS ประจำสาขา-ค้าปลีก ( ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. ตรวจสอบมาตราฐานพื้นที่ , มาตราฐานการจัดเรียงและมาตราฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป
พนักงานแคชเชียร์ / ผู้ช่วยแคชเชียร์ (ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง)
1.สแกนสินค้าเก็บเงินค่าสินค้า 2.ออกใบกำกับภาษี 3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
พนักงานตรวจเช็คสินค้า ( ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง )
1. ทำการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามตำแหน่งจัดเก็บ 2.ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานรับและงานจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามตำแหน่งจัดเก็บ 3.จัดเก็บสินค้าและรับคืนสินค้าจากลูกค้า 4.ทำการนับสต๊อกสินค้าตามรอบที่กำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง )
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 3.ควบคุมดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ 4.ควบคุมดูแลพื้นที่ขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับในการขาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงาน PC (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 4.การันตีรายได้ 6 เดือนแรก รายได้เดือนละ 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขายสินค้า/PC (ประจำสาขารังสิต)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 38 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560