เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน VTV Engineering Co., Ltd.
ผู้จัดการโครงการ / Project manager (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
-จัดทำแผนงานการทำงาน และควบคุมโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ -ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา -ดูแลการ ทำ Shop Drawing การติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, Fire Alarm, CCTV และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ -ควบคุมการใช้วัสดุภายในโครงการ -ประชุมประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโครงการ / Project Engineer (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
-ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา -ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, Fire Alarm, CCTV และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ -ควบคุมการใช้วัสดุภายในโครงการ -ประชุมประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรงานระบบ / Site Engineer
-ดูแลการติดตั้งและการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรควบคุมงาน / Site Engineer (ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ)
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
โฟร์แมนระบบไฟฟ้า / Electrical Foreman
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
โฟร์แมนระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
-ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานเขียนแบบ / Draftman
ทำ Shop Drawing และ แบบ As-Built ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานเขียนแบบ Revit
ทำ Shop Drawing และ แบบ As-Built ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ธุรการประจำโครงการ
ติดต่อประสานงาน ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรประเมินราคา / Estimation Engineer
ประเมินต้นทุนของโครงการ ถอดแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขภิบาล เตรียม BOQ เสนอราคา ติดตามและตรวจสอบต้นทุนของโครงการ
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ธุรการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนที่รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกรจัดซื้อ
-ตรวจสอบ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง -สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ -จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคา -ประสานงานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในโครงการ
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานบัญชี
• ตรวจสอบ/จัดทำ/บันทึก/รายงาน รายรับ-รายจ่าย • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน การดำเนินงานและอนุมัติต่างๆ • สรุปยอด รายรับ/รายจ่าย ประจำวันและประจำเดือน • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน • ประสานงาน ตรวจนับสินทรัพย์/วัตถุดิบ • ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร/ซับพลายเออร์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกแผนกในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด - อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้าควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออก - ควบคุมการทำงานเช็คสินค้าคงเหลือประจำวัน-สัปดาห์-เดือน - พัฒนาวิธีการรบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน-สัปดาห์-เดือน
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถ
ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ดูแลรถยนต์ให้พร้อมอยู่เสมอ
24 เมษายน 2562
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคาวมเหมาะสม
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560