เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่ กลุมลูกค้า IT PROJECT กลุ่มลูกค้า IT SOLOUTION ของบริษัท แนะนำ COMPLY SPEC สินค้าไอที จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความสัมพันธ์ทีดี กับลูกค้า ติดตาม วิเคระห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขาย ให้ กลยุทธ์ขององค์กร และออกทริป ตจว เป็นบางครั้ง ประสานานกับทีมขายประจำ OFFICE และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย ACTION PLAn แก่หัวหน้างาน
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 1XXXX
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
วางแผนและควบคุมงบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบวิธีการสำหรับขั้นตอนในการนำเสนอและอนุมัติงบประมาณประจำปี ทำการประเมินและติดตามผลการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณในภาพรวมเมื่อเห็นว่ามีการใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้ตั้งไว้ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน(ใน Scope ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Commercial Initiatives) จัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุม Board และ จัดทำ Scorecards ในการประเมินและวัดผลทางด้านการเงินสำหรับบริษัทฯ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
รวบรวม / จัดทำ /ควบคุม / ตรวจสอบ / สรุป และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆของฝ่าย NA ประกอบด้วยงบหลักคือ DME , Expenditures และ Investment , ควบคุม ตรวจสอบ/ทวนสอบการบันทึกจำนวนทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายฯให้เป็นปัจจุบัน,พัฒนางานตามขั้นตอนการดำเนินงาน/ประสานงาน/ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยอดขายของฝ่าย National Account ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
To assist and help ensure the smooth running of the Supply Chain by providing administrative support and to work on various costing analysis
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
1.รับผิดชอบเป้ายอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายปี และรับผิดชอบในส่วนของ ส่วนแบ่งการตลาด ตามพื ้นที่ที่ดูแล 2.รับผิดชอบและเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอทีม HORECA ในการประชุมประจ าเดือนและประชุมประจำปี 3.สามารถเปิดลูกค้าใหม่และมองหาโอกาสใหม่ๆตามที่บริษัทต้องการได้ 4.สามารถวิเคราะห์ยอดขายและผลก าไรในพื ้นที่ๆรับผิดชอบได้ 5.สามารถคิดโปรโมชั่นการขายและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายได
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
-วางแผน ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี -ประเมินผลการใช้งบประมาณ ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณ -จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนประจำปีในภาพรวมทั้งองค์กร -จัดทำรายงานทางการเงิน และให้ข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่าย Investor Relations
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
วิเคราะห์ วางแผน และบริหารยอดขายลูกค้าภายใต้ HORECA และพัฒนาร้านค้า ที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มียอดขาย รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการ กิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและสื่อโฆษณาต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
-ติดตั้งระบบ Server และ Network -ดูแลและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาระบบ Microsoft Server,Database -ดูแลโปรแกรมระบบงานต่างๆภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัยและทันสมัย -บริหารจัดการระบบ Printer Consolidate (วางแผนติดตามพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง,วิเคราะห์สาเหตุ,บำรุงรักษาระบบ) -จัดทำเอกสารที่ใช้ในกระบวนการทำงานของฝ่ายIT
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
1.วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานและควบคุมKPI ของฝ่ายคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ 2.วางแผนจัดสรรและควบคุมพื้นที่/ทรัพยากรภายในฝ่ายคลังสินค้าและจัดเก็บ 3.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการทำงานในพื้นที่คลังสินค้าและจัดเก็บ 4.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการรวบรวมและUpdate ข้อมูล Stock สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าN/C 5.รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 6.ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ระบบงาน และความสามารถของเจ้าหน้าที่ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ - สร้างยอดขาย - ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง - ประกอบสินค้าเพื่อขาย
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000Up
วันที่ : 8 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 431 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 44 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562