งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-Design,implement,maintain, and improve electrical instruments, equipment, facilities, components, products and systems for industrial purposes. -Operate computer-assisted enigneering and design softwere and equipment to perform engineering tasks (E-Plan) -Direct and coordinate manufacturing, construction, installation, maintenance, support, documentation, and testing activities to ensure compliance with specifications, codes, and department's requirements. -Inspect completed installation
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-Respond for End to end Recruitment Process. -Consult with managers on job descriptions, requirements, compensation and sourcing strategies. -Research and recommend new sources for active and passive candidate recruiting. -Post and update all job postings in various Channels. -Recruit and perform recruitment activities such as resume & phone screens, candidate interviews, recommend final selection of applicants and fill qualified candidates. -Using standardized screening techniques, assess
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- การดำเนินการโอนเงินธนาคารต่างประเทศ - การจัดเตรียมงบประมาณเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนและการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารงบประมาณ - การบำรุงรักษางบการเงินรายวัน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด - การประเมินความเสี่ยงของ Project - การวางแผนและดำเนินการจัดสรรกองทุน การวิเคราะห์การลงทุน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการจัดสรรสินทรัพย์ และเครื่องมือการใช้กองทุนอื่น ๆ - คุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. วางแผน ควบคุมสายการผลิตให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และสร้างมาตรฐานการผลิต 2. รับผิดชอบ Productivity, ระบบบำรุงรักษา, ควบคุมงบประมาณ, Cost down. 3. ประเมินและตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเกิด minimal downtime. 4. สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต 5. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตรายเดือนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต 6. กำหนดกำลังคน อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการในการผล
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเซอร์ฟเวอร์ที่ใช้งานภายในบริษัท ดูแลระบบฐานข้อมูล การแบคอัพ การกู้คืน และการตั้งค่าเพื่อใช้ในการทำงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- รับผิดชอบงานติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน - งานถอด ประกอบเครื่องจักร,ลูกปืน - งานเชื่อม ตัด เจาะ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท - มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้ - นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 40   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต และทำการทดสอบตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต การคัดเกรดผิวไม้ จนกระทั้งสิ้นสุดการผลิต - วางแผนและสอบเทียบอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ดูแลระบบการทำงานของส่วนงาน QA และ QC
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. เก็บใบสั่งซื้อจากลูกค้าและออกใบกำกับสินค้าให้ลูกค้า 2. ติดตามและรับการยืนยันเอกสาร PI จากลูกค้าด้วยการลงชื่อและประทับตราจากลูกค้า 3. ออกใบ Job Order ไปยังคลังสินค้า และจัดเตรียมกำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับแผนกชิปปิ้งและWH 4. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า เช่น ใบกำกับภาษี, B/L, Packing List และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น 5. ติดตามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าให้ตรงตามระยะเวลาการชำระเงิน T/T Case และแจ้งฝ่ายบัญชีให้ปรับปรุงรายงาน A/R 6. ออกใบ D/O ให้กับแผนกบัญชี 7. งานทั่วไปใน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-จัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท เช่น งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค สวัสดิการที่พักอาศัย รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน -ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน/คนสวน/คนขับรถ และพนักงานในแผนก -ประสานงานสื่อสารระหว่างพนักงานคนไทยและคนจีน -รับรองแขกชาวจีนและต่างประเทศของบริษัทฯ -รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าสายงานรับทราบ -ติดตามรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนของการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด -งานอื่น ๆ ที่ได้
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- เก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง - ตรวจเช็ครายการสินค้าที่มีอยู่ในstockเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย - ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการโหลดสินค้าพร้อมตรวจสอบไม้ก่อนทำการโหลดสินค้าทุกครั้ง - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารของสินค้า
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน และข้อเสนอแนะต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 4. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 5. นำเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ BPM และระบบ SAP - ดูแลระบบ BPM Workflow (วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลดการเกิดซ้ำ เมื่อระบบ SAP&BPM ขัดข้อง) - พัฒนารูปแบบ E-form ที่ใช้ภายในองค์กร และปรับปรุงระบบ Workflow - รวบรวมและประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดซื้อจัดจ้าง สินค้า, บริการและวัสดุที่ใช้ในโรงงานและเพื่อการผลิต - วิเคราะห์และเปรียบเทียบเงื่อนไขราคาของ Supplier แต่ละราย - เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงและราคาที่ดีที่สุด - ออกใบ PR และ PO และติดตามสถานะการจัดส่ง - อัพเดทและจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนสินค้า ราคาอะไหล่ หรือข้อมูลอื่น ๆ นำเสนอต่อหัวหน้างานเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ - ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ข้ามสายงาน เช่น บัญชี การเงิน และฝ่ายขาย - รับผิดชอบในการติดตามสถานะข้อร้องเรียนกับ Supplier - จัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ - งานจัดซื้ออื
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขั้นต่ำ 18,000
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-Meeting with the department head to discuss our mechanical or electrical automation needs. -Drawing electrical or mechanical schematics to demonstrate how processes will work. -Developing and installing machine programs using automation software and custom coding languages. -Determining machine automation test criteria before the final installation. -Testing automated systems for efficiency, safety, and reliability. -Troubleshooting system errors. -Overseeing the successful installation o
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริหารควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรม (Mechanical/Electrical/Workshop/Facility) ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ • จัดการงานด้านวิศวกรรมรวมถึงระบบงาน มาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม • ร่วมกับฝ่ายผลิต ประเมินผลติดตามระบบผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้น • ดูแล ควบคุมและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท • ปฏิบัติงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ออกแบบสื่อออนไลน์ แคตาล็อค และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ สำหรับนำเสนอสินค้าของบริษัท ถ่ายภาพสินค้าและวีดีโอสั้น - ออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อนำเสนอผ่านช่องทาง Social Media - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อนำไปใช้นำเสนอสินค้า เช่น แคตาล็อคประจำปี กล่องบรรจุตัวอย่างสินค้า - ถ่ายภาพสินค้า เป็นลายไม้ ออกแบบการจัดวาง มีความรู่เรื่องแสงเพื่อนำมาประกอบการนำเสนอบนช่องทาง Social Media - ถ่ายวีดีโอสั้นและตัดต่อ - ติดต่องานกับฝ่ายต่างๆของบริษัท รวมถึง Supplier ในการผลิตชิ้นงาน - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด พฤติกรรมลูกค้า คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนโอกาศ และปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการตลาด ติดตาม และประเมินผล เช่น Facebook , IG , Line Official - ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และมอบหมาย ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - เขียนคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษได้ บรีฟแบนเนอร์เพื่อให้กราฟฟิคออกแบบงาน - ยิงโฆษณา ปรับโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงในต้นทุนที่ต่ำ และตรงกลุ่
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขั้นต่ำ 20,000
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.