งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมดูแลพนักงานในการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ของบรรจุทูน่า 2. รวบรวมข้อมูลและรางานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ติดต่อและประสานงานขายสินค้าและขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการตามแผนผลิต และส่งมอบสินค้าให้ลุกค้าได้ทันเวลา 3. ทบทวนความต้องการหรือข้อกำหนดของลูกค้า และ Key customer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ 4. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 หรือตามโครงสร้าง / ข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำเอกสารใบขนสินค้าขาออกให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การส่งมอบ(Income) เงื่อนไขการชำระเงิน(Payment Term) และสอดคล้องกับแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เช่น สิทธิ์ชดเชยภาษีอากร , 19 ทวิ 2.จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอเอกสารจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมประมง กรมการค้าต่าประเทศ หอการค้า กองควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กระทรวงต่างประเทศ สถานทูตของประเทศต่างๆ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแลงาน รับ จัดเก็บ เบิก-จ่ายและ ส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป และบริหาร จัดการข้อมูล สต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและสต๊อกบรรจุภัณฑ์ สำหรับระบนการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการ รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายแผนงาน หรือแนวทางที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 Up หรือตามข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1.พัฒนาโปรแกรม / รายงานของระบบ SAP ด้วยภาษา ABAP 2.ดูแล Database ที่เกี่ยวข้อง เช่น SQL Server 3.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานภายในบริษัทฯ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. กำกับดูแลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี,จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส ตามข้อกำหนดของประเทศผู้ผลิต และลูกค้า เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน(Spec)
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติ และบันทึกข้อมูลการรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ทางวิศวกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติปฏิบัติที่กำหนด 2. รับฝากอะไหล่และควบคุมเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เหลือจากใช้งาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ให้บริการงานรับ - ส่ง พนักงาน และงานบริการขนส่ง อื่น ๆ ในบริษัทฯ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง / ตามข้อตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- จัดทำรายการชำระค่าสินค้าด้วยระบบผ่านธนาคาร - จัดพิมพ์เช็ค - โอน จ่ายเงินเจ้าหนี้ - ติดตามใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- บริหาร ควบคุม กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสูตรของผลิตภัณฑ์และการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ขับรถโฟล์คลิฟท์ และยกสินค้าเข้าพื้นที่ห้องเย็น,คลังสินค้าวัตถุดิบ
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนและประสานงานกับลูกต้าภายใน ภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามแผนผลิตและการส่งมอบสินค้า 2. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ 3. ประสานงานติดตามแผนผลิตและแผนส่งมอบ เพื่อส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมาย 4. ประสานงานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถขับโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และแก๊สได้
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้ดำเนินตามแผนที่กำหนด 2.ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต 3. ติดตามและตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุม,รายงานการประชุม 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่าง ๆ เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 3. บันทึกรายงานการประชุม 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงาน ดำเนินการนัดประชุมผู้บริหาร 6. ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง / โครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบงาน ระบบคุณภาพ และระบบการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ในบริษัท ให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก บริษัท 3.ศึกษางาน วางแผนดำเนินงาน และจัดทำรายงานตรวจสอบภายใน 4.ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินการงานตรวจสอบภายใน ให้ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การเตรียมฉลาก เตรียมสินค้า เข้าสู่กระบวนการปิดฉลาก - จัดเตรียม ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในกระบวนการปิดฉลาก - ควบคุม ดำเนินการ การ Set Ink jet Code สินค้า ในกระบวนการปิดฉลาก ตามรูปแบบที่กำหนด - ควบคุมการบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ การ Shrink สินค้า การจัดวางสินค้าลงพาเลท
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากร จัดทำรายงานและรวบรวมใบขนสินค้าขาเข้า- ขาออก เพื่อรอขอคืนภาษี จัดทำเอกสารขอคืนภาษี มาตรา 29 จัดทำรายงานสรุปการจอคืนชดเชยอากร
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดเก็บสินค้าหลังกระบวนการฆ่าเชื้อ และการจัดเก็บสินค้าก่อนการปิด ฉลาก ให้มีคุณภาพและจัดการตามแผนงานที่กำหนด 2. ตรวจสอบ ข้อมูลตามแผนการผลิต และแผนการปิดฉลาก เพื่อการเตรียมความพร้อมการปิดฉลาก และการส่งมอบ 3. วางแผน ควบคุม กระบวนการ ทรัพยากร การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ รองรับการปิดฉลาก 4. ออกแบบ ดำเนินการ จัดทำมาตรฐานการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า (Pack can) การแยกสินค้าที่มีปัญหา โดยคำนึงถึง คุณภาพและความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าและเนื้อที่กา
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามข้อตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 35 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.