เข้าระบบผู้สมัครงาน
Accounting Assistant
บัญชีด้าน AP วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 18,000+ประสบการณ์ รายได้อื่นๆ ค่าภาษาตามเรทBSA 
16 กันยายน 2562
Corporate Driver
วิ่งงานรับส่งพนักงานกรุงเทพ – ระยอง ตามรอบที่กำหนด ต้องมีใบขับขี่ประเภท ท.2 -วิ่งรถรับส่งพนักงานกรุงเทพ-ระยอง รอบรถ 05.30น. / 09.00น. /14.00น. /17.30น. -วิ่งรถรับ-ส่งเอกสาร /ส่งของ -วิ่งรถรับ-ส่งพนักงาน กรุงเทพและปริมาลฑล วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 9950 - 11700 + ประสบการณ์ รายได้อื่นๆค่าโทรศัพท์ 400 
16 กันยายน 2562
Administrative Assistant
1. งานเลขานุการ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน - บริหารจัดการเวลาและประสานการนัดหมายต่างๆ - ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร - จัดทำรายงานการใช้น้ำมันรายเดือน 2. งานประสานงาน และจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประสานงานเรื่อง ห้องประชุม ที่จอดรถ อาหารว่างและเครื่องดื่ม - พิสูจร์อักษร และจัดรูปแบบของเอกสารการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - ร่างหนังสือเชิญประชุม และหนังสื
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 15000 + ประสบการณ์  รายได้อื่นๆค่าภาษาตามเรทBSA 
16 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้อาวุโส 
งานเขียน/ออกแบบเพื่อสื่อความ และงานธุรการสนับสนุน งานออกแบบจัดวางสื่อ งานเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-21,585 ค่าชำนาญการ 3,500 ค่าเบี้ยกันดาร 2,500 ค่าโทรศัพท์ 500 บาท 
16 กันยายน 2562
พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน
จัดทำข้อมุลองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม,จัดเก็บข้อมุลในพื้นที่ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อประกอบการดำเนินงานเชิงรุก,สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 17,365 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 ค่าพาหนะ 5,000ค่าโทรศัพท์ 500 ค่าพาหนะ 5,000
16 กันยายน 2562
วิศวกร ป.โท
1.ควบคุมและบริหารงานในโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งศึกษา ทดสอบ ทดลองกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตาม รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจเพื่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดเตรียม ผลิตเอกสาร งานจัดการประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม งานในความรับผิดชอบโครงการ 5.ประสานและติดตามงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.ต้องรักษาความลับของข้อมูล ไม่เปิดเผยหรือทำซ้ำข้อมูล หรือนำข้อมูลเผยแพร่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 27,500-32,000 OT 10% ค่าวิชาชีพ 3,000-5,000
16 กันยายน 2562
วิศวกร (ป.ตรี อุตสาหการ)
วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 20,000-23,152 ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
16 กันยายน 2562
วิศวกร (ป.ตรี ไฟฟ้า)
วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 20,000-23,152 ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
16 กันยายน 2562
วิทยากร
1. จัดทำเอกสารอบรม ติดตามค่าธรรมเนียม และนำส่งหลักฐานด้านการเงิน จัดทำและรับผิดชอบงานระบบฐานข้อมูลผู้อบรมหลักสูตรตามที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ตลอดจนยื่นผล 2. เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติตามกฎหมาย และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งทางด้านภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดต่อประสานงานกับราชการ กระทรวงพลังงาน ด้านการอบรม เอกสารด้านราชการต่างๆ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของสายงาน NGV 4. พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการ
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 15,000 + ค่าประสบการณ์ + OT
16 กันยายน 2562
พนักงานบันทึกข้อมูล
1 ดูแลและควบคุมการบันทึกเก็บข้อมูลเข้าระบบจัดเก็บเอกสารของ บนญ. 2 ดูแลและควบคุมการบันทึกรายละเอียดเอกสาร แยกประเภทความสำคัญออกจากข้อมูลทั่วไป 3 ดูแลและควบคุมการค้นหาเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน Voucher ของกลุ่มธุรกิจเพื่อเตรียมรองรับการตรวจสอบจาก สตง.,สรรพกร 4 ดูแลและควบคุมการบันทึกข้อมูลการคืนเอกสารในระบบ ยืมของ บนญ วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 11,700 - 12,900 บาท
16 กันยายน 2562
IT Call Center
รับโทรศัพท์คอยรับเรื่อง และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Remote Admin แก้ไขให้ทาง User จะต้องมีความรู้ Hardware Software Network และอุปกรณ์ IT
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 11,700 - 18,500 บาท+ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด)
16 กันยายน 2562
IT Support
ดูแลระบบเกี่ยวกับ Client Management จัดการบริหารคอมพิวเตอร์ ปตท. ให้อยู่ใน Standard ของปตท. จัดทำ Problem Management
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 – 18,500
16 กันยายน 2562
IT Programmer
ดูแลหน้า Web ออกแบบ Website สามารถใช้ภาษา C++, PHP หรือ .Net ได้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 – 25,000
16 กันยายน 2562
Business Analytics
1. สามารถเขียน .NET และ PHP Programming และ/หรือ Open Source ได้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 – 20,000
16 กันยายน 2562
พนักงานสรรหาเมล็ดกาแฟ
ออกพื้นที่สรรหาเมล็ดกาแฟ เพื่อใช้ในการผลิตกาแฟงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17,000 +
16 กันยายน 2562
พนักงานแรงงานทั่วไป
- ยกกล่องสินค้า - จัดเรียงกล่องสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,500
16 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560