ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน 3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็นำลหักฐานในการดำเนินงาน 4. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติในระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การกำกับตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและเป้าหมายที่กำหนด 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุรา้ยในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 3. จัดเตรียมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้านการกูชีพ กู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.