เข้าระบบผู้สมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหัดกระบี่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
5. จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : -

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • 2. มีสัญชาติไทย
  • 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  • 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
  • 6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น
  • 8. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
  • 10. ไม่เป็นข้าราชหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ :
อัตราค่าตอบแทน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทน 10,480 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 12,840 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่

วิธีการรับสมัครงาน :
โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืดรองเท้ารองเท้าแตะ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการสรรหาและสรรฯ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เลขที่ 333 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ 81000
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 075-600298, 075-600299 ต่อ 121
แฟกซ์ : 075-600298
เว็บไซต์ : http://www.krabipao.go.th/home.php
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 08 ตุลาคม 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562