องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหัดกระบี่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็นำลหักฐานในการดำเนินงาน
4. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
7. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาศ หรือประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ
8. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : -

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • 2. มีสัญชาติไทย
  • 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  • 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
  • 6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 7. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
  • 8. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
  • 10. ไม่เป็นข้าราชหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ :
อัตราค่าตอบแทน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทน 10,480 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 12,840 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่

วิธีการรับสมัครงาน :
โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืดรองเท้ารองเท้าแตะ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการสรรหาและสรรฯ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เลขที่ 333 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ 81000
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 075-600298, 075-600299 ต่อ 121
แฟกซ์ : 075-600298
เว็บไซต์ : http://www.krabipao.go.th/home.php
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 08 ตุลาคม 2561

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.