เข้าระบบผู้สมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหัดกระบี่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติในระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การกำกับตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
3. ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสารใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
5. ตรวจสอบความและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
6. ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆที่เกี่ยวกับงานเงิน การบัญชี และการงบประมาณเพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานและระเบียบที่กำหนดไว้
7. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : -

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า (6 หน่วยกิต ปวช.) (ปวท. 9 หน่วยกิต) (ปวส. 15 หน่วยกิต) หรือใสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • 2. มีสัญชาติไทย
  • 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  • 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
  • 6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 7. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
  • 8. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
  • 10. ไม่เป็นข้าราชหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ :
อัตราค่าตอบแทน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทน 10,480 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 12,840 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่

วิธีการรับสมัครงาน :
โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืดรองเท้ารองเท้าแตะ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการสรรหาและสรรฯ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เลขที่ 333 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ 81000
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 075-600298, 075-600299 ต่อ 121
แฟกซ์ : 075-600298
เว็บไซต์ : http://www.krabipao.go.th/home.php
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 08 ตุลาคม 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562