เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1.จัดทำเอกสารให้กับแผนกโปรแกรมเมอร์ 2.จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 3.เข้าประชุมและจดบันทึกหัวข้อการประชุม 4.จัดทำ Diagram เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1. วางแผนในการซ่อมบำรุงใน job ต่างๆ 2. คำนวนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง พร้อมเขียนใบสั่งซื้อ 3. วางแผนในการซ่อมบำรุงอาคารเพื่อให้พร้อมอยู่ตลอด 4. วางแผนวางกำลังคนในการซ่อมบำรุงในงานต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ดูเเลงานด้านระบบฐานข้อมูลบริษัท และสาขา 2.Coaching และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.แก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำโปรเจกรายงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ Taxi หมายเลข 1681 เพื่อสอบถามรายละเอียดของเส้นทางในการ ประสานงานกับรถแท็กซี่เพื่อให้ลูกค้าได้รถตามกำหนดเวลาของผู้โดยสารและติดต่อประสานงานองค์กรต่างๆ ภายนอก (ทำงานเป็นกะ 1 เดือนจะเปลี่ยนกะ 1 ครั้ง ทำงาน 5วัน หยุด 1 วัน) M. 06.00-15.00 A 12.00-21.00 N 21.00-06.00 1.คีย์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ 2.ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้า 3.สามารถทำงานประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี 4.สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถปฏิบั
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.มีทักษะการขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้ามี Service mind 2.สามารถทำแผนการขายและPresentationสำหรับเสนอพื้นที่ขายได้ 3.สามารถวางกลยุทธและออกแบบโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายได้ 4.สามารถทำเอกสารการขาย สรุปรายงานการขายและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ รถยนต์ บ้านและที่ดิน 2.ให้คำปรึกษาด้านไฟแนนซ์ 3.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 4.ดำเนินกระบวนการต่างๆ ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท 5.รับผิดชอบการประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า 6.มีทักษะการวิเคราะห์และการเจรจาต่อรองที่ดี 7.มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อหรืองานขายผ่านทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Excel, Word และ Power Point 9.มีใจรักงานขาย งานบริการ มีทัศนะคติดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000++
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ออกแบบและพัฒนา สำหรับระบบปฏิบัติการ Android , I OS 2.พัฒนา Application บนมือถือ ให้สะดวกและทันสมัครตามความต้องการของธุรกิจ 3.วางแผนและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม 4.ศึกษาระบบใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงในของทางบริษัท 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ดูแลความเรียบร้อยอาคารให้พร้อมใช้งาน 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ 4.ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ และ ซ่อมบำรุงเบื่องต้น 5.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยอาศัยตัวชี้วัดที่ได้มาตราฐาน 2.กำหนด KPI ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพในการประเมิน 3.ประมวลผล KPI และคิดค่าคำนวณ KPI เพื่อส่งไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.นำเสนอ KPI ให้กับฝ่ายบริหารพิจารณา 5.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ KPI 6.คิดค้นวิธีและหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาคิด KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8.สรรหาพนักงานให้ครบตามอัตรากำลังบริษัท
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ตรวจสอบทรัพย์สินอาคาร และสรุปการตรวจนับ 2.ตรวจสอบเอกสาร ต่างๆ ของบริษัท เช่น ใบส่งของ,รับของ,PO 3.ทำReportของการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละ Warehouse 4.ชี้แจงปัญหาและแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ Stock 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการนับ Stock 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.กำหนดรายละเอียดและควบคุมงบประมาณ รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงานของฝ่าย 2.วิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บริหาร 3.กำหนดมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในบริษัททั้งหมด 4.สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่าย 5ควบคุมการเบิกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนั้น 6.วางแผนและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้ 7.คิดค้นวิธีต่างและนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่บริษัท 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ดูแลพื้นที่ในโครงการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.จัดการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ 3.ดูแลร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโครงการเพื่อให้เกิดระเบียบ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562