เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
- บริหารจัดการงานด้านบริการในร้านอาหาร - ควบคุม ดูแล การจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่ - ควบคุม ดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงในการให้บริการ - ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ไหลลื่นทันต่อเหตุการณ์ - วางแผนอัตรากำลังคน คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในด้านงานบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - สนับสนุนงานนโยบายของผู้จัดการร้านฯ ของบริษัทฯ - นำเสนอกระบวนการทำงานที่ดีกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ !!! *** ประ
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 20   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 18,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- สรรหาพนักงานจากช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media หรืออื่นๆ - วางกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงาน - สร้างภาพลักษณ์ในการสรรหาพนักงานของบริษัทให้ดูดี - วิเคราะห์การทำงานของตำแหน่งที่สรรหา และหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง - รับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าบริษัท ตั้งแต่การถาม-ตอบอีเมล,ไลน์ แก่ผู้ที่สนใจ - คัดเลือกเอกสาร นัดสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้สมัคร จนถึงขั้นตอนรับเข้าทำงาน - ดูแลประกาศสมัครงานตามช่องทางต่างๆ และคอยสรรหาช่องทางใหม่ๆ ในการรับสมัครงาน - ประชาสัมพันธ์และประสานงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ดูแลงานจัดซื้อ และเอกสารด้านงานจัดซื้อทั้งหมด - ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในไทย - ประสานงานกับโรงงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาการผลิต และเจรจาให้ได้รับของตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับสาขา เพื่อวางแผนการสั่งซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจรับและตรวจนับวัตถุดิบให้ถูกต้อง - เปิด PO หากเคยใช้โปรแกรม B-Plus มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายรับ - รายจ่าย - กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องและครบถ้วน - วิเคราะห์รายการประกอบงบการเงินที่ผิดปกติ - ควบคุมต้นทุนที่อยู่ในงบประมาณ - ปิดงบการเงินของบริษัทฯ และจัดทำงบการเงิน - ทำรายละเอียดประกอบงบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน - รับผิดชอบการประสานงาน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงินกับผู้สอบบัญชี - ทำรายละเอียดกระทบยอดเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล - ทำรายละเอียดวิเคราะห์งบการเงิน และรายละเอียดอื่นเพื่อสรุปรายงานประจำปี - อื่นๆ ตามที่
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- รับออเดอร์ / เสิร์ฟอาหาร - บริการลูกค้า - เตรียมอุปกรณ์เปิดร้าน / เก็บปิดร้าน - ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9,750 บาท ยังไม่รวม โอที
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- สามารถเซ็ทระบบต่างๆ ในบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ - สรรหาระบบต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร โดยระบบนั้นต้องตอบสนองต่อการทำงานขององค์กรมากที่สุด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของ Operation และ Back Office เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - รับผิดชอบดูแล IT ทั้งระบบได้ และ Support Office ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT ได้เป็นอย่างดี ***บริษัททำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำทุกเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ขับรถให้ผู้บริหาร - อำนวยความสะดวกผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านอาหารของบริษัท อีท แอม อา ทุกสาขา
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- จัดการและดูแลการทำบัญชีและการเงินประจำวันในองค์กร - ประมวลผลสิ้นเดือน และ สิ้นปี กระบวนการคิดต้นทุนบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ บัญชีแยกแยะประเภททั่วไป - การจัดทำงบประมาณการคาดการณ์เรื่องเงินสดการจัดเก็บภาษีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย - ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบประจำปี - วางแผน Tax Planning - บริหารปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000+ประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- วางแผนการฝึกอบรม - วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม - จัดทำ Training Roadmap - เสนอแนะหลักสูตรเพื่อการพัฒนา - วิเคราะห์แบบประเมินผลการฝึกอบรม - จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนางานฝึกอบรม - ฝึกอบรมพนักงานร้านให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด - อบรม ติดตามผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหาร - ปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับปัจจุบัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000+ ประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562