SEE FAH Group Co., Ltd.
SEE FAH Group Co., Ltd.


สีฟ้า เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 บนถนนราชวงศ์ ปากตรอกสำเพ็ง จนถึงวันนี้.. กว่า 85 ปี..
สีฟ้าทุกสาขายังคงสืบทอดตำนานความอร่อยของอาหารสีฟ้าราชวงศ์ เพื่อให้คุณและครอบครัวได้ลิ้มรสสรรพาหาร รสเลิศ พร้อมบริการอันอบอุ่น ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสีฟ้าตลอดมา อิ่มอร่อยทุกมื้อได้ที่สีฟ้าใกล้บ้านคุณ

อร่อยทุกเวลา อย่าลืม สีฟ้า เวลาหิว


47/26 floor 5, Soi Ratchadamri2, Ratchadamri Rd., Lumpini , Pathumwan


(เขตปทุมวัน ) กรุงเทพมหานคร 10330


02-655-0251 ต่อ 36


02-2537806


1. Service Charge หรือ Incentive
2. เงินทิป
3. อาหารฟรี 1-2 มื้อวัน
4. ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด/ปี
5. ประกันสังคม
6. กองทุนเงินทดแทน
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. ประกันอุบัติเหตุ
9. การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
10. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลงาน)
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12. ตรวจสุขภาพประจำปี
13. วันหยุด วันลาตามสิทธิ์
14. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ (ธอส.)
15. ค่าเดินทาง/เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทาง ปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
16. เงินช่วยเหลืองานบวช
17. เงินช่วยเหลืองานแต่ง
18. เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณีบิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร)
19. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
20. สิทธิ์รับประทานอาหาร 5,000 บาท (บางตำแหน่ง)

งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.ตรวจสอบเงินยอดขายของทางสาขา เข้าบัญชีบริษัทฯ 2.ตรวจสอบข้อมูลยอดขายจากช่องทางรับชำระต่างๆ 3.ตรวจสอบบันทึกรายงานการนำฝากเงินสดและเช็คประจำวัน 4.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน 5.Collection Report 6.Reconcile Bank 7.สรุปรายงานขายของบริษัทในเครือ 8.วางบิล และ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 9.ประสานงานทั้งภายในละภายนอกบริษัท 10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1. จัดทำทะเบียนเช็คจ่าย 2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายและเช็คค้างจ่าย 3. บันทึกสถานะเช็คจ่ายในโปรแกรมบัญชีตรงตาม Bank Statement 4. รวบรวมเช็คค่าใช้จ่ายกลุ่มสาธารณูปโภค และดำเนินการจ่ายชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
บัญชีลูกหนี้ ดูแลการบันทึกลูกหนี้/วางบิล/รับชำระ/ดูแลูกหนี้คงเหลือ บัญชี GL บันทึกรายการบัญชีรับ-จ่าย/ปิดงบการเงิน
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบประสิทภาพการทำงานของอุปกรณ์ - มีความรู้และประสบการณ์งานซ่อม บำรุง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นต่างๆๆ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.ดูแลและควบคุมกระบวนการด้านงานจัดซื้อทั้งระบบ 2.ติดต่อ เจรจา เปรียบเทียบ และประสานงานกับผู้ขาย 3.สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อทั้ง Food / NonFood และกำหนดส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4.ควบคุม กำกับ ระบบงานจะซื้อ จัดจ้าง ให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้กับ ผู้บังคับบัญชา
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท หรือขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.จัดเตรียม วัตถุดิบ พร้อมอุปกรณ์ 2.ล้าง หั่น เตรียม 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,500++
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
ดูแลความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ, สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ควบคุมงานฝ่ายผลิต - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสีย - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตารฐานตามที่บริษัทกำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000 บาท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1. จัดทำแผนงานขั้นตอนการทำงานตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมการดำเนิน งานเบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้มีความถูกต้องเป็นระบบ 3.วางแผนและสั่งซื้อวัตถุดิบ ใหเ้พียงพอต่อการผลิต 4.คัดเลือกซัพพลายให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหน 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 ++
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ศึกษาเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพิ่มเติม 5. หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000 บาท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 41 งาน
1 2 3 4 5

รับสมัครงาน > SEE FAH Group Co., Ltd.
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.