เข้าระบบผู้สมัครงาน
Senior Sale (สาขาลาดพร้าว)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
Senior Sale (สาขาบางแค)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการ Call Center
1.ดูแลบริหารทีม Call Center 2.รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call in /Call out 3.ให้ข้อมูลลูกค้าเบื่องต้น 4.บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM 5.บริหารฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ติดตาม นัดหมายลูกค้าส่ง SMS / Email ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเชิญชวนและอัพเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัท 6.ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย 7.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาฝ่ายขาย
- ดูแลงานด้านการฝึกอบรม - Audit สาขา - พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในฝ่ายขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
- ดูแลการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อโฆษณาให้ลูกค้ารับทราบถึงการบริการรับสร้างบ้านของบริษัท - ประสานงานในการซื้อสื่อ local/ป้ายหน้าไซน์งาน และ monitor การติดตั้ง หรือจัดทำ - วางแผนนโยบายและจัดทำงบประมาณในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - รับมอบบ้าน - เก็บข้อมูล , วิเคราะห์ และนำไปพัฒนา - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
วิศวกรควบคุมงาน (อยุธยา/สระบุรี/ปากช่อง/นครนายก) หลายอัตรา ด่วน!!!
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการภาค (ก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - อนุมัติงาน และการเบิกจ่ายในส่วน - ฝึกอบรมพนักงานในส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน และวัดผลการทำงานของพนักงานในส่วน - แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน - ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง
- เขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยทั้งงานในแนวราบและแนวดิ่ง ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/คอนกรีตอัดแรงและโครงสร้างเหล็ก - เขียนแบบงานโครงสร้างในระบบสำเร็จรูปและระบบหล่อในที่ - ส่งแบบงานโครงสร้างสำเร็จรูปให้ทางโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วน - ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
โฟร์แมน
- ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับมอบงานจากช่าง main ช่าง sub - ติดต่อลูกค้า และส่งมอบงานงวดตามกำหนดในสัญญา - ชี้แจงผลการดำเนินงานก่อสร้างแก่ลูกค้ากรณีลูกค้ามีข้อสงสัย - แก้ไขและป้องกันปัญหากรณีช่างทิ้งงานและช่างทำงานล่าช้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตาม Target - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- ศึกษาเกี่ยวกับตลาดของหน่วยงานที่กำลังริเริ่ม/วิเคราะห์ - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลคู่แข่ง - ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงานใหม่ด้วยข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรมฯ - สรรหาช่องทางการขาย - ค้นหา วิเคราะห์ นำเสนอ แผนการตลาด ริเริ่มและต่อเนื่อง - ติดต่อ ประสานงาน กับ partners supplier ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ - บริหาร/ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดหา Supplier
- ขึ้นทะเบียน Supplier ตามรายการวัสดุก่อสร้าง - เปรียบเทียบ และต่อรองราคากับ Supplier - จัดเกรด Supplier ตามคุณภาพของงานทุกปี - จัดทำสรุปรายชื่อ Supplier - จัดทำการประเมิน Supplier รายใหม่ - ประสานงานกับ Supplier ในกรณีวัสดุนั้นๆ มีปัญหา - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560