เข้าระบบผู้สมัครงาน
เทเลเซลล์ เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า ชาย/หญิง อายุ 25 - 45 ปี มีประสบการณ์อย่างต่ำ 1ปี
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(สุขสวัสดิ์30) เงินเดือน(บาท) : รายได้ประจำ + เบี้ยขยัน หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - หาลูกค้าใหม่ ให้กับทางบริษัท - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-17.00 น. เกี่ยวกับบริษัท: โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ผลิตและจำหน่าย กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องใส่เอกสาร กล่องบรรจุภัณฑ์อื่น และกล่องไดคัททุกช
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,000 +คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจ ขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายกิจการ ในอนาคต ควบคุมการใช้สินเชื่อของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ , บริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริหารการ ดำเนินงานและการลงทุนของกิจการ และวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร และหรือเ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการควบคุมงานก่อสร้าง (Asst Project Manager-Consult)
จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้เครื่องจักรและกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง แก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา ตรวจสอบ เร่งรัด ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุม ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรไฟฟ้า
1. ออกแบบระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2. อ่านแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้า 3. ประเมินราคางานระบบไฟฟ้า 4. ประเมินราคางานติดตั้งไฟฟ้า 5. เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง)
1. ออกแบบและวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อให้ได้แบบโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมตามงบประมาณที่กำหนดไว้ 2. พัฒนาและปรับปรุงงานออกแบบโครงสร้าง งานระบบ สุขาภิบาล 3. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมปฏิบัติโครงการได้ 4 . เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ
21 มีนาคม 2562
เลขานุการ (งานออกแบบสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา
1. นัดประชุมภายในและนอกบริษัท 2. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม 3. จดรายงานการประชุม 4. ตัดตารางนัดหมาย,จองห้องประชุม 5. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสามารถทำนัดหมายการประชุม หรือตรวจตารางงานให้กับผู้บริหาร 6. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร 7. จัดเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน 8. ประสานงานเบื้องต้นกับลูกค้าเรื่องข้อมูลความต้องการในการออกแบบ 9. ประสานงานข้อมูลแบบเบื้องต้นกับทีมออกแบบ 10. งานอื่น ๆ ในงานเลขานุการ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Project Sales กรุงเทพและปริมณฑล ( สินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ) 5 อัตรา
1. รับผิดชอบงานขายของโครงการ 2. ปฏิบัติติงานบริการดูแลลูกค้าโครงการ 3. นำเสนอขาย เจรจาต่อรอง และปิดการ ขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนด และลูกค้ามีความพึงพอใจ 4. จัดทำใบเสนอราคา และเตรียมข้อมูลต่างๆ ประกอบการทำ presentation เพื่อนำเสนองานให้กับลูกค้า 5. ทำงานเป็นทีม ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 6. ประสานงาน / นัดหมายการประชุมกับลูกค้า หรือชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้า 7. ประสานงานกับทีมจัดส่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ต่อรองได้+ค่าคอมมิสชั่น
วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา (Cost Engineer)
1. ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้างและสถาปัตย์ 2. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดของวัสดุเพื่อใช้ในการประมาณราคา 3. จัดทำประมาณราคากลางงานก่อสร้างและข้อกำหนดของวัสดุ ( B.O.Q.) 4. ตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างและปรับรายการประมาณราคาให้ถูกต้อง 5. ประสานงานลูกค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
21 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Draftsman) ประจำกรุงเทพฯ 2 อัตรา
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง รวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Draftman) ประจำกรุงเทพฯ 2 อัตรา รายละเอียดงาน - ทำหน้าที่ เขียนงานหรือเคลียร์แบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมและงานระบบที่เกี่ยวข้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อสั่งขออนุมัติ - ทำหน้าที่เขียนแบบ/เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและ
21 มีนาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1 อัตรา
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 3.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 4.วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามการเปรียบเทียบงบประมาณ (ปีปัจจุบัน) ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร 5.ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ควบคุม และให้ข้อมูลการ
21 มีนาคม 2562
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Admin Consult (ผ่านงานด้านประสานหน่วยงานราชการ/งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง)
- มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านเอกสาร ประสานงาน - งานเอกสารต่างๆ ประสานงานระหว่างหน้างานกับออฟฟิตใหญ่ - เอกสารที่นำส่ง เข้า - ออก ระหว่างหน้างานกับ Consult หรือ Owner - งานพิมพ์หนังสือร่างหนังสือราชการและงานส่วนอื่นๆ - จัดทำหนังสือส่งงวดงาน งวดเงิน - ประสานหน่วยงานราชการต่างๆ - จัดเตรียมเอกสารซื้อซอง ประมูลงาน ราชการ
21 มีนาคม 2562
วิศวกรออกแบบงานระบบ **ด่วนมาก**
ควบคุมดูแล และออกแบบงานระบบ อาคารสาธารณะ และอาคารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรม
21 มีนาคม 2562
Estimate Technician
1.สามารถคำรสณ ประมาณราคา (BOQ) แลพถอดแบบ งานก่อสร้าง ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง งานสาธารณูปโภค 2.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 3.เขียนแบบขยายต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนกก่อสร้าง 4.วางแผนการทำงาน 5.ร่วมพัฒนาการออกแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจ และประหยัดต้นทุน
21 มีนาคม 2562
ผู้จัดการบริหารสำนักงาน
1. ดูแลความเรียบร้อยของบริษัท 2. ประสานงานกับทุกแผนกภายในบริษัท 3. ประสานงานบุคคล 4. ประสานงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 5. ดูแลข้อมูลด้านสารสนเทศ 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร
21 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560