เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจ ขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายกิจการ ในอนาคต ควบคุมการใช้สินเชื่อของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ , บริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริหารการ ดำเนินงานและการลงทุนของกิจการ และวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร และหรือเ
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 35,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง)
1. ออกแบบและวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อให้ได้แบบโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมตามงบประมาณที่กำหนดไว้ 2. พัฒนาและปรับปรุงงานออกแบบโครงสร้าง งานระบบ สุขาภิบาล 3. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมปฏิบัติโครงการได้ 4 . เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
ธุรการการเงิน*ด่วน* (ใช้โปรแกรม Express ได้)
1. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 2. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 3. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 4. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 5. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 6. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก 8. ปรับสมุดบ
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการบริหารสำนักงาน
1. ดูแลความเรียบร้อยของบริษัท 2. ประสานงานกับทุกแผนกภายในบริษัท 3. ประสานงานด้านบุคคลากรในภาพรวม 4. ประสานงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 5. ดูแลข้อมูลด้านสารสนเทศ 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 35,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
Project Sales (เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, งานเขียนแบบ หรืองานด้านโครงสร้างอาคาร [สถาปนิก], งานด้านคุม Site งานก่อสร้าง [วิศวกร])
1. รับผิดชอบงานขายของโครงการ 2. ปฏิบัติงานบริการดูแลลูกค้าโครงการ 3. นำเสนอขาย เจรจาต่อรอง และปิดการ ขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนด และลูกค้ามีความพึงพอใจ 4. จัดทำใบเสนอราคา และเตรียมข้อมูลต่างๆ ประกอบการทำ presentation เพื่อนำเสนองานให้กับลูกค้า 5. ทำงานเป็นทีม ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 6. ประสานงาน / นัดหมายการประชุมกับลูกค้า หรือชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้า 7. ประสานงานกับทีมจัดส่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่า Com และค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์)
24 พฤษภาคม 2562
พนักงานขาย (Sales) (เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, งานเขียนแบบ หรืองานด้านโครงสร้างอาคาร [สถาปนิก], งานด้านคุม Site งานก่อสร้าง [วิศวกร]) (ด่วน)
1. รับผิดชอบงานขายของโครงการ 2. ปฏิบัติงานบริการดูแลลูกค้าโครงการ 3. นำเสนอขาย เจรจาต่อรอง และปิดการ ขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนด และลูกค้ามีความพึงพอใจ 4. จัดทำใบเสนอราคา และเตรียมข้อมูลต่างๆ ประกอบการทำ presentation เพื่อนำเสนองานให้กับลูกค้า 5. ทำงานเป็นทีม ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 6. ประสานงาน / นัดหมายการประชุมกับลูกค้า หรือชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้า 7. ประสานงานกับทีมจัดส่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท (ไม่รวมค่า Com และค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์)
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman) ประจำกรุงเทพฯ 2 อัตรา (ด่วน)
- ทำหน้าที่ เขียนงานหรือเคลียร์แบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมและงานระบบที่เกี่ยวข้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อสั่งขออนุมัติ - ทำหน้าที่เขียนแบบ/เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแบบ,เรียบเรียงงาน ตรวจสอบรายละเอียดแบบ และทำ Shop drawing เพื่อก่อสร้างและขออนุญาต - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป
24 พฤษภาคม 2562
วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา (Cost Engineer)
1. ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้างและสถาปัตย์ 2. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดของวัสดุเพื่อใช้ในการประมาณราคา 3. จัดทำประมาณราคากลางงานก่อสร้างและข้อกำหนดของวัสดุ ( B.O.Q.) 4. ตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างและปรับรายการประมาณราคาให้ถูกต้อง 5. ประสานงานลูกค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1 อัตรา
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 3.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 4.วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามการเปรียบเทียบงบประมาณ (ปีปัจจุบัน) ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร 5.ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ควบคุม และให้ข้อมูลการ
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและในประเทศ / จนท.จัดซื้อต่างประเทศและในประเทศอาวุโส
- ติดต่อลูกค้าจากต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการรับรองลูกค้าจากต่างประเทศและในประเทศ - ติดต่อประสานงานการจัดหา จัดซื้อ ทั้งภายในและต่างประเทศ - ประสานงานในประเทศ และต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-35,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
ฝ่ายขาย (มีประสบการณ์ ขายกล่องลูกฟูกมาก่อน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - สมัครเป็นพนักงานประจำ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00- 17.00 น.และวันเสาร์ 2 เสาร์/เดือน (หยุดวันอาทิตย์) - ทำงานประจำออฟฟิต และ อาจต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก - มีหน้าที่โทรหาลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท - มีโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อหาลูกค้า เกี่ยวกับบริษัท: โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ผลิตและจำหน่าย กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องใส่เอกสาร กล่องบรรจุภัณฑ์อื่น และกล่องไดคัททุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งมอบสินค้าแ
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16000 + ค่าคอม (ตามประสบการณ์)
24 พฤษภาคม 2562
Estimate Technician
1.สามารถคำรสณ ประมาณราคา (BOQ) แลพถอดแบบ งานก่อสร้าง ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง งานสาธารณูปโภค 2.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 3.เขียนแบบขยายต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนกก่อสร้าง 4.วางแผนการทำงาน 5.ร่วมพัฒนาการออกแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจ และประหยัดต้นทุน
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
วิศวกรออกแบบงานระบบ **ด่วนมาก**
ควบคุมดูแล และออกแบบงานระบบ อาคารสาธารณะ และอาคารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรม
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ธุรการ ประสานงานทั่วไป ติดต่อ คุณเจมส์ 0960082462
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา,เขตห้วยขวาง,เขตคลองเตย) เงินเดือน(บาท) : 12000 + เบี้ยขยัน หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานเอกสารบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานระหว่างออฟฟิต และ ฝ่ายผลิต - ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ - ประกันสังคม - ทำงานจันทร์ - เสาร์ เกี่ยวกับบริษัท: โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ผลิตและจำหน่าย กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องใส่เอกสาร กล่องบรรจุภัณฑ์อื่น และกล่องไดคัททุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : -   เงินเดือน : 12000
24 พฤษภาคม 2562
Draft Architect ด่วน
บริหารควบคุมงานเขียนแบบของโครงการภายใต้เวลาก่อสร้างที่กำหนด - มีประสบการณ์งานเขียบแบบโดยตรง - ตรวจสอบรายละเอียดแบบจากผู้ออกแบบ/ แบบก่อสร้างและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อ ก่อสร้างและสัมพันธ์กับกฎหมายควบคุมอาคาร - รับผิดชอบงานออกแบบ หรือเขียนแบบ Pr
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560