เข้าระบบผู้สมัครงาน
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Express ได้ดี / ปิดงบประจำเดือน ปิดงบประจำปี งานด้านภาษี ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีรับ-จ่าย และอื่นๆด้านบัญชี
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000 - 35000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
- ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา,ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา - บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงแรม - วางแผนการซ่อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม - ติดตามงานซ่อมรวมถึง รวบรวมสรุปข้อมูลงานซ่อม - ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเช็คอาคาร
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-บันทึกบัญชีเบื้องต้น -รวบรวมจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน -ทำบัญชีรับ - จ่ายลูกค้า -ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
- ทำความสะอาดห้องพักและส่วนกลางของโรงแรม - งานอื่นๆ ตามมอบหมาย
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-12000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ดูแลความสะอาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
หน้าที่รับผิดชอบ - จัดทำตารางนัดหมาย และอำนวยความสะดวกในการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน - สรุป รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ไว้วางใจได้ - มีความคล่องตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์พิจรณาเป็นพิเศษ
-ขับรถผู้บริหารระหว่างบ้าน-ที่ทำงานและสถานที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์
- ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา,ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา - บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร - วางแผนการซ่อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม - ติดตามงานซ่อมรวมถึง รวบรวมสรุปข้อมูลงานซ่อม - ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเช็คอาคาร
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ รับผิดชอบและตรวจสอบงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายประสานงานภายในและภายนอก ให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้าที่สามารถทราบขั้นตอนและจัดทำในเรื่องการจัดซื้อได้ รวมถึงดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ของโครงการโดยรวม ตามนโยบายผู้บริหารได้
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-รับเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาสอบถาม -ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรม -รับจองห้องพัก -จัดทำรายงานสรุปที่เกี่ยวข้อง -ดูแลงานด้านการตลาดของโรงแรม - ดูแลและวางแผนการจัดการตารางกำลังคนได้ - จัดทำการตลาดและโปรโมชั่นได้ - ตรวจเช็คมาตราฐานความเรียบร้อยของห้องพัก
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
- ดูแลผู้พักอาศัยในอพาร์ทเมนท์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า หนังสือส่งมอบห้องพัก - ตรวจสอบห้องพักในกรณีที่ลูกค้าย้ายออก ทำเอกสารประกอบการคืนเงินประกัน - ประสานงานภายในองค์กรและติดต่อหน่วยงานราชการ ร้านค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้าง และอาหาร -จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ -ดูแลการจัดซื้อจัดหาสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท -จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
หน้าที่รับผิดชอบ -ประสานงานกับผู้บริหารตามงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทำตารางนัดหมาย -ประสานงานสัญญาต่างๆ / บริหารงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน - สรุป รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ไว้วางใจได้ - มีความคล่องตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-27,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
• การรับหนังสือเอกสารต่างๆ ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง • สรุปและบันทึกการ นัดหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร • ติดตามเจ้านายในการไปประชุม ติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ ทั้งที่เป็นทางการ หรือทางอีเมล • ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร • ไม่เปิดเผยความลับของเจ้านายและบริษัท
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-27,000 บาท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562