เข้าระบบผู้สมัครงาน
แม่บ้าน ประจำสำนักงานใหญ่
-ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัทฯ -ทำความสะอาดส่วนออฟฟิต ห้องประชุม ห้องน้ำและบริเวณพื้นที่อื่นๆในบริษัทฯ -ดูแลรับรองผู้มาติดต่อ หรือผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ -คอยต้อนรับผู้มาติดต่ออย่างมีไมตรี ยิ้มแย้มแจ้มใสต่อผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในบริษัท
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาด Event
-มีทักษ-จัดหาสถานที่ และติดต่อประสานงานฝ่าย Road Show เพื่อเสนอหัวหน้าทีม -จัดหาทีม MC , Petty ได้ตาม Rate ราคา และคุณสมบัติตามแต่ละ Project -จัดเตรียมเอกสารการ Brief ทีมงาน และการทำ Report เพื่อส่งให้หัวหน้าตรวจสอบ -ควบคุมดูแลความเรียบร้อยหน้างาน -สรุปStock ของแต่ละงาน -สรุปรายงานค่าใช้จ่ายและเคลียบิลค่าใช้จ่ายแต่ละรอบงาน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 18,000 บาท
21 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานต่างๆได้ -มีความรู้และความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี -ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้ชำนาญ -สามารถใช้งานเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆในอินเตอร์เน็ตได้ (เช่นเว็บบอร์ดต่างๆ, youtube , Facebook)
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 กันยายน 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-กำหนดเป้าหมายของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท -วางแผนกลยุทธ์การตลาด การขาย กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -วางแผนและควบคุมการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการทำงาน -เป็นตัวแทนบริษัทในการพบลูกค้าเพื่อแนะนำหรือแก้ปัญหาต่างๆที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและบริษัท -สรุปและวิเคราะห์ผลการทำงานรวมทั้ง เสนอแนะเพื่อให้เกิ
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
-บันทึกรายการขายสินค้าและบริการให้ตรงตามจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร -ตรวจสอบการบันทึกซื้อสินค้าให้ถูกต้องตรงตามใบกำกับภาษีซื้อ -วางบิลลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงตามรอบที่กำหนดไว้ -บันทึกรายรับ-จ่ายชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ -บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายและเอกสารใบสำคัญรับ -จัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1,3,53) -ตรวจเช็ครายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำแบบ ภพ.30 ประจำเดือน เพื่อนำส่งสรรพากร -ทำรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้ตามรอบการวางบิล -จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการเงิน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 กันยายน 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต Operation
-ดูแล CRG Operation หน้าร้านให้เป็นไปตามที่บริษัทฯที่กำหนด -ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้จัดการของ Dealer -ดูแลและพัฒนางานบริการของพนักงานขายประจำสาขา -อบรมพนักงานCRG แต่ละสาขา ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู้ในตัวสินค้า และเทคนิคการขายต่างๆ -ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับพนักงานหน้าร้าน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 กันยายน 2562
ช่างยนต์ (ศูนย์บริการรถยนต์ Autoquiks สาขาวิภาวดี-รังสิต )
- ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ - ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้ตามตกลง
21 กันยายน 2562
Sales Representative (กรุงเทพฯ)
-ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์บริการ -ขยายฐานลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยหาลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มไลน์สินค้าในลูกค้าเก่า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
21 กันยายน 2562
Sales Representative (ภาคกลาง)
-ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์บริการ -ขยายฐานลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยหาลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มไลน์สินค้าในลูกค้าเก่า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
21 กันยายน 2562
Sales Representative (ภาคเหนือ)
-ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์บริการ -ขยายฐานลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยหาลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มไลน์สินค้าในลูกค้าเก่า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
21 กันยายน 2562
Sales Representative (ภาคอีสาน)
-ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์บริการ -ขยายฐานลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยหาลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มไลน์สินค้าในลูกค้าเก่า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
21 กันยายน 2562
Sales Representative (ภาคใต้)
-ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์บริการ -ขยายฐานลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยหาลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มไลน์สินค้าในลูกค้าเก่า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา Big C สุวินทวงศ์)
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone A.C.T
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit สาขา หลักสี่ MAXVALU)
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone Cockpit
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit สาขา ติวานนท์ 39 )
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone Cockpit
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit สาขา ฮาเบอร์ ใกล้กรมศุลกากร )
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone Cockpit
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit สาขา ราชพฤกษ์ )
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone Cockpit
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit สาขา ธนบุรี ติด BTS วงเวียนใหญ่ )
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone Cockpit
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได้รวม 14,000-20,000+)
21 กันยายน 2562
แคชเชียร์ ประจำ AutoQuick สาขาวิภาวดี-รังสิต
-ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -ให้บริการและรับชำระค่าบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการ -ออกบิล/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า -ให้ข้อมูลสินค้าและดูแลลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของศูนย์บริการ
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560