เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลผู้มาติดต่อ 2. ทำหน้าที่ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการ 3. ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบและแลกบัตร เข้า – ออกอาคาร 4. ตรวจรับ-และส่งมอบ เอกสาร,พัสดุ,อื่นๆ ที่ได้รับให้กับบุคลากรภายในอาคาร 5. งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง,และงานที่ได้รับมอบหมาย 6. สามารถทำงานเข้ากะได้
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17,000 (หรือตามประสบการณ์)
21 ตุลาคม 2562
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่่น ไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น 2.ดูแล ซ่อมแซม จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักร ตลอดจน เปิด-ปิดระบบต่างๆ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 3.สรุป รายงานการทำงาน ปัญหาหน้างาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
-เปิดใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน -ทำเช็คสั่งจ่าย -นำเงินฝากธนาคาร -ดูแลจัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารด้านบัญชี -ปิดงบการเงิน -ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ -งานอื่นๆ ด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
21 ตุลาคม 2562
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน ภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.ตรวจสอบ รายงานผลการทำงานกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
21 ตุลาคม 2562
1.ดูแลและรับผิดชอบ เอกสารแรงงานต่างด้าว Visa,Work Permit และอื่นๆให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอ 2.ตรวจเช็คเอกสารต่างๆให้สมบูรณ์ไม่หมดอายุ -ประสานงานกับแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของบริษัท 3.จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ตรวจรับแรงงานต่างด้าว จัดที่พักให้กับแรงงานต่างด้าวตามตกลง เช็ควันครบกำหนดไปรายงานตัวทุก 90 วันที่กรมแรงงาน 4.รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง ทั้งในและนอกสถานที่ 5.ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามโครงการบางครั้ง ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของแรงงานต
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
21 ตุลาคม 2562
- ดูแลระบบของงานอาคาร งานวิศวกรรมอาคาร - จัดทำแผนควบคุมงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร - ดูแลระบบของอาคารและงานด้านวิศวกรรมในอาคาร - ดูแลควบคุมและบริหารจัดการ หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค - ประสานงานกับทางผู้ว่าจ้างและสำนักงานใหญ่ - ทำรีพอร์ต ระบบของงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 ตุลาคม 2562
- ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสารณูปโภค ภายในอาคาาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น - ควบคุมดูแล และปฏิบัติซ่อมแซมบำรุงรักษา สัญญาจ้างระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน24 ชั่วโมง - งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
1.ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ 2.ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 3.จัดทำรายงานเช็ครับล่วงหน้า,รายได้รับล่วงหน้าและรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี 5.คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา รายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 6.การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างสุภาพและความเป็นมืออา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 (ตามประสบการณ์)
21 ตุลาคม 2562
- สรรหาว่าจ้างพนักงานกลุ่มงานแม่บ้านและรปภ - สามารถลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อสรรหาบุคคลากรในการทำงานได้ - ทำประวัติพนักงานใหม่ - อบรมพนักงานใหม่ - สัญญาจ้าง - งานตามวาระที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : NA
21 ตุลาคม 2562
1.ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คอนโด ,โรงแรม เป็นต้น 2.ล้างห้องน้ำ,เช็คกระจก และเก็บขยะ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
21 ตุลาคม 2562
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตราฐานและข้อกำหนดของอาคาร ได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิค และ อื่น ๆ • กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการแตกแต่งต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่า ตามระเบียบข้อบังคับและมาตราฐานของอาคาร • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค • จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
21 ตุลาคม 2562
1.ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คอนโด โรงแรม เป็นต้น 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ หางาน 4 ภาค อัตราค่าโฆษณา วิธีการชำระเงิน วาไรตี้ แนะนำการใช้งาน ติดต่อเรา ประกาศงาน รายการตำแหน่งงาน โปรโมท ประกาศงาน ตำแหน่งงานที่ลบ 1. หมวดหมู่งาน เลือกหมวดหมู่งาน 2. รายละเอียดงาน กรอกรายละเอียดตำแหน่งงาน 3. คุณสมบัติผู้สมัคร กรอกรายละเอียดคุณสมบัติ 4. สิ้นสุดการประกาศงาน เลือกภาษา แก้ไขประกาศงาน (TH) หมวดหมู่งาน * ตำแหน่งงาน * เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (โซน กทม ) - HQ จำนวนอัตราที่รับ ประเภทงาน * เ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
21 ตุลาคม 2562
1.วางแผน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และสระว่ายน้ำ 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของช่างอาคารตามตารางและที่ได้รับมอบหมาย 3.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานทราบตามระเบียบ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
1.วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4.ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5.วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6.นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7.ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผน
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาท /หรือตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ์์NA
21 ตุลาคม 2562
1. ทำหน้าที่จัดทำเงินเดือนของพนักงาน 2. ตรวจหน้าที่ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet,OT,และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน 3. จัดทำสรุปรายงานประจำวัน, ประจำเดือน ,รายงานประจำปี และสรุปสถิติพนักงาน 4. ทำการยื่นภาษี 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
21 ตุลาคม 2562
1. ทำงบ , ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีได้ 2. ควบคุมการทำงานของทีม (ผู้ใต้บังคับบัญชา AR,AP,Chq Payment,Pretty Cash Team ได้) 3. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : NA
21 ตุลาคม 2562
1.ตรวจสอบผ้า-ตรวจนับ Stockผ้า 2.จัดเตรียมผ้าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องพักของโรงแรม 3.จัดเตรียมผ้าสำหรับพนักงานเบิกยูนิฟร์อม 4.พับผ้าและเก็บผ้าเข้าห้องเก็บผ้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำมาใช้ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-14,000
21 ตุลาคม 2562
1.ดูแล และทำความสะอาดพื้นที่โดยรวมภายในอาคารสถานที่ทั้งหมด ที่มีไว้ให้บริการ รวมถึง การดูแลสภาพพื้นใกล้เคียงที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคาร 2.ทำความสะอาด และ ตรวจสอบห้องสปาที่ให้บริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้อง สามารถที่จะพร้อมใช้งาน และอยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องสปา เช่น พับผ้า ปุเตียง ให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4จัดเตรียม และ ดูแล ผลไม้ น้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มต่าง ๆ ให้เพียงพอ ต่อการบริการลูกค้า 5.ทำงา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : วันละ 550 (มีค่ากะสำหรับกะบ่าย)
21 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562