ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนสำนักงาน 2. ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ 3. ประสานงานการแจ้งซ่อมต่างๆ จากผู้เช่า 4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 6. อำนวยความสะดวกลูกค้า ให้บริการ และให้คำแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ 7. ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัท อย่างเคร่งครัด 8. พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 9. ประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบข
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-จัดตารางการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร พร้อมจัดทำเอกสารการตรวจเช็คระบบให้ครบถ้วน -จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา -จัดตารางการปฏิบัติงาน และดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดหาอุปกรณ์ เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนมีการสั่งซื้อ -ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมา -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และช่วยเหลือประสานงานกับผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เก
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3.งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน 4.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานช่างทั่วไป เช่น งานสี งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • งานระบบปรับอากาศภายในอาคาร • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ของหน่วยงาน -ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับผิดชอบ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ดูแล วางแผน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้้ำ เป็นต้น 2.ทดแทนตำแหน่งงานช่างเทคนิค ่หัวหน้าช่างเทคนิค ตามหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ 3.Start up project กรณีมีการขึ้นงานใหม่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11,000-15,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตราฐานและข้อกำหนดของอาคาร ได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิค และ อื่น ๆ • กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการแตกแต่งต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่า ตามระเบียบข้อบังคับและมาตราฐานของอาคาร • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค • จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ดูแลห้องพัก ทำความสะอาดห้องพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องอาบน้ำ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 11,000-12,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ทำหน้าที่ให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา /สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรมอาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3. งานเบิกอะไหล่ ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน 4.สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา และสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา (เริ่มงานทัน   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในอาคาร, ระบบประปา, ระบบความเย็น และระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร 2. รายงานการปฏิบัติงาน, รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 15,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-ดูแลซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานเป็นทีม ประสานงานด้านงานระบบอาคาร -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 4.ขับรถให้บริการลูกบ้านและลูกค่าที่เข้าชมโครงการ 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.