ประกาศรับสมัครงาน บริษัท จอมธกล จำกัด
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-จัดทำแผนขออนุมัติวัสดุแบบก่อสร้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานเพื่ออนุมัติ และจัดทำ status วัสดุและแบบก่อสร้างทุกสัปดาห์ -ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง / ขออนุมัติวัสดุ / ขออนุมัติShop -จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ -ติดต่อประสานงาน ทำเอกสารเพิ่ม-ลด -สั่งซื้อวัสดุหลัก -ควบคุมปริมาณงานของผู้รับเหมาย่อย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล (Human Resource Management) -ด้านงานสรรหา /วางแผนการสรรหาบุคลกร /ดำเนินการตรวจสอบคัดเลือกใบสมัครเบื้องต้น /การติดต่อประสานงานการคัดเลือก -ด้านงานฝึกอบรม / วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา / ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ /ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม -การประเมินผลและพัฒนาบุคลากร / การติดตามสรุปผลการประเมินผลทดลองงาน และ ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานประจำปี -ดูแล ควบคุม จัดทำเอกสารในระบบ ISO ในงานบุคคลทั้งระบบ -การจัดทำ ยื่นเอกสารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ราช
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ปิดงบรายโครงการทุกสิ้นเดือนโดยคำนวณรายได้/ต้นทุนตาม%ความสำเร็จของงาน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ตรวจสอบการทำงานในทีมบัญชี 4. ช่วยจัดทำงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี นำส่งผู้บริหาร 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโครงการและฝ่ายต่างๆในองค์กรเพื่อข้อมูลในการทำงบการเงิน 6. ช่วยจัดทำรายงานทางการเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีส่งผู้บริหาร 7. ช่วยสอนงานพัฒนาบุคลากรเรียนรู้เติบโตในอาชีพ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ บริหารจัดการในการผลักดัน ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและทีมงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้ - ควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จ ได้ทันตามแผนงานหลักโครงการ - จัดทำแผนงานก่อสร้างโดยละเอียด พร้อมวางแผนการใช้ Resource และงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดหา Resource เพิ่มในการทำงานได้อย่างพอเพียง - บริหารสัญญาก่อสร้าง งานเพิ่มลด และวิเคราห์ผลกระทบเพื่อขยายเวลาสัญญาและเบิกงานเพิ่มได้อย่างสมเหตุผล
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. นำเสนองานด้านเทคนิคการก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปแนวทางแก้ไขป้องกัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา 4. สร้างมาตรฐานขั้นตอนในการทำงาน และระบบการทำงานเพื่อควบคุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ต้อนรับลูกค้าให้เป็นไปตาม Sale Process เปิดการขาย/จัดเตรียมเอกสาร ดูแลตรวจสอบเอกสารจองและสัญญาต่างๆของลูกค้า,โอนกรรมสิทธิ์ รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน/สัปดาห์/เดือน 2. ประสารงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน 3. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขายและบ้านตัวอย่าง 4. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า 5. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด -ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนให้เป็นไปตามSpec ของโครงการ และแจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม Spec -ตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานสถาปัตย์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานผู้คุมงาน / ผู้ออกแบบ เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบดูแล ติดตามการทำงานของคนงาน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตราฐานการทำงานที่ถูกต้อง 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา 5. ควบคุมการใช้วัสดุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 23,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารและพัฒนาสมาชิกในทีมขายให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน -ติดตามและบริหารความเคลื่อนไหวของยอดขาย ยอดโอนและต้นทุนการขายในภาพรวม -วางแผนกลยุทธ์ และผลักดันความสำเร็จของงานขายประจำโครงการต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการขายและการให้บริการ -เป็นตัวแทนใน การสื่อภาพลักษณ์ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ -ให้บริการและสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย -ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า -เก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ารายบุคคล -งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อโปรโมทการขายบ้านโครงการ -จัดทำรูปภาพกราฟฟิค สำหรับโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook , instagram -จัดวาง layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-งานขุดลอกคลอง ปรับพื้นที่ ขุดฟุตติ้ง ขุดบ่อ ให้ได้ตามแผนงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 19,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
ควบคุมกำกับดูแลงานสำรวจของโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ศึกษาแบบก่อสร้างและ Shop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสำรวจ ดำเนินการสำรวจขนาดระดับและแนวดิ่งแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบ สามารถใช้กล้อง Total Station (Gowin,South) กล้องไลน์ และ กล้องระดับได้เป้นอย่างดี งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-เบิก,จ่ายวัสดุและเครื่องมือก่อสร้าง -ควบคุมสต๊อก วัสดุและเครื่องมือก่อสร้าง -จัดทำรายงานประจำเดือน และเอกสารโอนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้าง -ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้าง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
ตรวจสอบแบบผลิตผนังสำเร็จรูป ในเรื่องคอนเซ็ปต์ ความถูกต้องของแบบ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.