ประกาศรับสมัครงาน บริษัท จอมธกล จำกัด
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1.Support User ทั้ง Hardware และ Software ตรวจเช็ค,ซ่อม,แก้ไขปัญหา 2.มีความรู้เรื่อง Lan Network และรักเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอด 3.ออกปฏิบัติงาน นอกสถานที่ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย 4.มีความรู้เรื่องพัฒนา Website และ Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานผู้คุมงาน / ผู้ออกแบบ เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบดูแล ติดตามการทำงานของคนงาน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตราฐานการทำงานที่ถูกต้อง 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา 5. ควบคุมการใช้วัสดุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ปิดงบรายโครงการทุกสิ้นเดือนโดยคำนวณรายได้/ต้นทุนตาม%ความสำเร็จของงาน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ตรวจสอบการทำงานในทีมบัญชี 4. ช่วยจัดทำงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี นำส่งผู้บริหาร 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโครงการและฝ่ายต่างๆในองค์กรเพื่อข้อมูลในการทำงบการเงิน 6. ช่วยจัดทำรายงานทางการเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีส่งผู้บริหาร 7. ช่วยสอนงานพัฒนาบุคลากรเรียนรู้เติบโตในอาชีพ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ บริหารจัดการในการผลักดัน ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและทีมงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้ - ควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จ ได้ทันตามแผนงานหลักโครงการ - จัดทำแผนงานก่อสร้างโดยละเอียด พร้อมวางแผนการใช้ Resource และงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดหา Resource เพิ่มในการทำงานได้อย่างพอเพียง - บริหารสัญญาก่อสร้าง งานเพิ่มลด และวิเคราห์ผลกระทบเพื่อขยายเวลาสัญญาและเบิกงานเพิ่มได้อย่างสมเหตุผล
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. นำเสนองานด้านเทคนิคการก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปแนวทางแก้ไขป้องกัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา 4. สร้างมาตรฐานขั้นตอนในการทำงาน และระบบการทำงานเพื่อควบคุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารและพัฒนาสมาชิกในทีมขายให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน -ติดตามและบริหารความเคลื่อนไหวของยอดขาย ยอดโอนและต้นทุนการขายในภาพรวม -วางแผนกลยุทธ์ และผลักดันความสำเร็จของงานขายประจำโครงการต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการขายและการให้บริการ -เป็นตัวแทนใน การสื่อภาพลักษณ์ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ -ให้บริการและสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย -ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า -เก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ารายบุคคล -งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด -ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนให้เป็นไปตามSpec ของโครงการ และแจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม Spec -ตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานสถาปัตย์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารงาน และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดทำ Master Schedule ส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติและจัดทำผังบังคับบัญชา ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกับฝ่ายควบคุมต้นทุนจัดทำงบประมาณโครงการ -จัดประชุมและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ -ควบคุม,ตรวจสอบ,ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่โครงการวางไว้
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานผู้คุมงาน / ผู้ออกแบบ เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบดูแล ติดตามการทำงานของคนงาน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตราฐานการทำงานที่ถูกต้อง 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา 5. ควบคุมการใช้วัสดุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 23,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ดำเนินการในส่วนบัญชี การเงิน และประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับอสังหารืมทรัพย์ -ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง -จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน -จัดำทรายงานภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภธ.40 และยื่นแบบตามกำหนดของ กรมสรรพากร -จัดทำ Bank Reconcile และรายละเอียดประกอบงบ -ปิดงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน) รายเดือน รายไตรมาศ และ งบปี -นำส่งงบการเงินบริษัท ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ภงด.50 กับกรมสรรพากร ผ่านระบบ E-filling -หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี กา
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 23,000-30,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.