ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
1. แนะนำเชียร์ขายเครื่องสำอางต่าง ๆ ในห้าง / สาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและให้บริการลูกค้า / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า 3. เช็คสต็อกสินค้า จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ 4. แคชเชียร์ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 16,000++
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1 ติดตาม 2 สืบทรัพย์ 3 ลงพื้นที่เพื่อนัดเจรจา /นัดชำระหนี้ / เรียกเก็บหนี้ / ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ 4 รายงานผลการยึด และลงพื้นที่ให้แผนกทราบ 5 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 11,000 + ค่าใช้รถ และคอมมิชชั่น
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออก ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย และรับผิดชอบจำหน่ายสินค้าทุกร้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เยี่ยมร้านค้า ติดตามข้อมูลคู่แข่ง เพิ่มยอดขายร้านค้าเดิม เพิ่มร้านค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - กระตุ้นยอดขาย ส่งเสริมการขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - แนะนำสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และกระตุ้นการสั่งสินค้าจากทางร้าน - เบิกสินค้า และจัดเตรียมสินค้าสำหรับขายในแต่ละวัน - สร้างสัมพันธภาพที่ดีก
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 / เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ดำเนินการในส่วนบัญชี การเงิน และประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับอสังหารืมทรัพย์ -ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง -จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน -จัดำทรายงานภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภธ.40 และยื่นแบบตามกำหนดของ กรมสรรพากร -จัดทำ Bank Reconcile และรายละเอียดประกอบงบ -ปิดงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน) รายเดือน รายไตรมาศ และ งบปี -นำส่งงบการเงินบริษัท ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ภงด.50 กับกรมสรรพากร ผ่านระบบ E-filling -หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี กา
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 23,000-30,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-จัดทำเอกสารธุรการจัดซื้อ , ออกใบสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับไซต์งานโครงการได้ -จัดทำรายงาน บันทึก และรวบรวมเอกสารที่ใช้ประสานงานระหว่างไซต์งาน -การตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์ เช็คสต็อควัสดุ เครื่องมือต่างๆ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-19,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารงาน และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดทำ Master Schedule ส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติและจัดทำผังบังคับบัญชา ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกับฝ่ายควบคุมต้นทุนจัดทำงบประมาณโครงการ -จัดประชุมและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ -ควบคุม,ตรวจสอบ,ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่โครงการวางไว้
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารและพัฒนาสมาชิกในทีมขายให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน -ติดตามและบริหารความเคลื่อนไหวของยอดขาย ยอดโอนและต้นทุนการขายในภาพรวม -วางแผนกลยุทธ์ และผลักดันความสำเร็จของงานขายประจำโครงการต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการขายและการให้บริการ -เป็นตัวแทนใน การสื่อภาพลักษณ์ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ -ให้บริการและสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย -ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า -เก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ารายบุคคล -งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน FANCY FACTORY CO.,LTD.
- จัดทำรายรับ รายจ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท - จัดทำรายงานปิดงบ สรุปยอดประจำเดือน - จัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน - บันทึกข้อมูลการซื้อ ขาย ของบริษัท - บันทึกข้อมูลทางการเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
FANCY FACTORY CO.,LTD.
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน / ทดลองงาน 3 เดือน วันละ 500 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน FANCY FACTORY CO.,LTD.
- ดูแลรักษาสวนโดยทั่วไป รดน้ำต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และดูแลต้นไม้ใหม่ ๆ - คนที่มีความรู้เรื่องการทำบอนไซ - ดูแลต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน - ปรับปรุงพันธุ์พืช ออกแบบจัดสวน
FANCY FACTORY CO.,LTD.
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 15,000 - 20,000/ เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 56 งาน.
1 2 3 4 5 6

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.