บริษัท จอมธกล จำกัด
บริษัท จอมธกล จำกัด


บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 16 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 60โครงการในหลากหลายรูปแบบอาทิ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โฮมออฟฟิศ หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเดี่ยวพร้อมงานตกแต่งภายใน เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของ องค์กร


เลขที่ 323 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด


(ปากเกร็ด ) นนทบุรี 11120


02-503-4791-5 ต่อ 107 หรือ 086-476-0491


02-503-4796


-ปรับเงินเดือนประจำปี
-โบนัสประจำปี
-โบนัสหน่วยงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ท่องเที่ยวประจำปี
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-วันหยุดพักผ่อน 15 วันต่อปี
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ที่พัก(เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
-ชมรมกีฬา
-กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
-ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
-ประกันสังคม
-อื่นๆตามกฏหมายกำหนด

งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว MOU และคนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติ ครม. ต่างๆ 2.รับผิดชอบประสานงานนำเข้า MOU และขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวตามมติ ครม. 3.รับผิดชอบแจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงาน,ออกจากงาน,รายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว 4.รับผิดชอบเอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคมและขอเลขที่ผู้เสียภาษีคนงานต่างด้าว 5.รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารคนงานต่างด้าวให้เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายอยู่เสมอ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ดำเนินการสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องและทันเวลา ตามแผนงานที่วางไว้ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-วางแผนผลิตแผ่น Precast -ควบคุมและตรวจสอบ แผ่น Precast -งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล (Human Resource Management) -ด้านงานสรรหา /วางแผนการสรรหาบุคลกร /ดำเนินการตรวจสอบคัดเลือกใบสมัครเบื้องต้น /การติดต่อประสานงานการคัดเลือก -ด้านงานฝึกอบรม / วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา / ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ /ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม -การประเมินผลและพัฒนาบุคลากร / การติดตามสรุปผลการประเมินผลทดลองงาน และ ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานประจำปี -ดูแล ควบคุม จัดทำเอกสารในระบบ ISO ในงานบุคคลทั้งระบบ -การจัดทำ ยื่นเอกสารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ราช
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. ปิดงบรายโครงการทุกสิ้นเดือนโดยคำนวณรายได้/ต้นทุนตาม%ความสำเร็จของงาน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ตรวจสอบการทำงานในทีมบัญชี 4. ช่วยจัดทำงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี นำส่งผู้บริหาร 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโครงการและฝ่ายต่างๆในองค์กรเพื่อข้อมูลในการทำงบการเงิน 6. ช่วยจัดทำรายงานทางการเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีส่งผู้บริหาร 7. ช่วยสอนงานพัฒนาบุคลากรเรียนรู้เติบโตในอาชีพ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ บริหารจัดการในการผลักดัน ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและทีมงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้ - ควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จ ได้ทันตามแผนงานหลักโครงการ - จัดทำแผนงานก่อสร้างโดยละเอียด พร้อมวางแผนการใช้ Resource และงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดหา Resource เพิ่มในการทำงานได้อย่างพอเพียง - บริหารสัญญาก่อสร้าง งานเพิ่มลด และวิเคราห์ผลกระทบเพื่อขยายเวลาสัญญาและเบิกงานเพิ่มได้อย่างสมเหตุผล
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
1. นำเสนองานด้านเทคนิคการก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปแนวทางแก้ไขป้องกัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา 4. สร้างมาตรฐานขั้นตอนในการทำงาน และระบบการทำงานเพื่อควบคุ
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารและพัฒนาสมาชิกในทีมขายให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน -ติดตามและบริหารความเคลื่อนไหวของยอดขาย ยอดโอนและต้นทุนการขายในภาพรวม -วางแผนกลยุทธ์ และผลักดันความสำเร็จของงานขายประจำโครงการต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการขายและการให้บริการ -เป็นตัวแทนใน การสื่อภาพลักษณ์ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ -ให้บริการและสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย -ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า -เก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ารายบุคคล -งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด -ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนให้เป็นไปตามSpec ของโครงการ และแจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม Spec -ตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานสถาปัตย์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท จอมธกล จำกัด
-บริหารงาน และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดทำ Master Schedule ส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติและจัดทำผังบังคับบัญชา ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกับฝ่ายควบคุมต้นทุนจัดทำงบประมาณโครงการ -จัดประชุมและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ -ควบคุม,ตรวจสอบ,ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่โครงการวางไว้
บริษัท จอมธกล จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1 2

รับสมัครงาน > บริษัท จอมธกล จำกัด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.