เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Costing
-รับผิดชอบในการดูแล การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ผ้า, อุปกรณ์, วัตถุดิบอื่นๆ) -รับผิดชอบในการดูแล และตรวจสอบ ราคาต้นทุนการผลิตสินค้า ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และผู้ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับการรายงานสถานะของต้นทุนการผลิตสินค้า -ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การรวบรวมราคาผ้า,ราคาอุปกรณ์ , ราคาพิมพ์, ราคาปัก, ราคารีด,ราคา laser , ราคา emboss
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ Garment Technician
รับผิดชอบในด้านการตรวจ Size Set งาน Sample ของสินค้า Adidas ทุกรูปแบบ (Style) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้าและเวลา
17 ธันวาคม 2561
Accounting Division Chief
- Ensure that all financial and accounting functions are properly administered and monitored. - Prepare and verify financial reports for the Management, Monthly, quarterly and yearly. - Review Monthly Tax for submission to Revenue Department. - Prepare Yearly Tax and necessary documents for Submission audited Financial Statement to Department of Business Development. - Manage and monitor finance and accounting team. - Coordinate with other department to enable effective financial and accoun
17 ธันวาคม 2561
Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfaction and on-time delivery • Assist in the Product Development process to ensure that products meet customers’ quality and budget requirements • Maintain strong business relationships with suppliers for product development and production • Support internal merchandising team on raw material seasonal
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาอุปกรณ์พิเศษ
- ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บ จำพวกTempate เย็บซองตีนผี - ตรวจสอบแผนผลิตเพื่อเลือกขั้นตอนสไตร์งาน ลงบันทึกรายงานขั้นตอน - ออกแบบอุปกรณ์สำหรับแต่ละขั้นตอนของแต่ละสไตร์ - พัฒนาและทดสอบขั้นตอนมาตรฐานการใช้อุปกรณ์
17 ธันวาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค และเครื่องจักรส่วนกลาง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา
17 ธันวาคม 2561
IE ห้องรีด ( Sublimation)
-ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามระบบงาน -ควบคุมและตรวจสอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับการทำงาน
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ Lab test
ตรวจสอบ และ test คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิต และ Final ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
17 ธันวาคม 2561
ช่างจักร
รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้า อุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - รับผิดชอบการรับเอกสารข้อมูล Order ที่ผลิต - รับผิดชอบการบันทึกการตรวจปล่อยสินค้า
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์&เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 ดำเนินการสวัสดิการ และ แรงงานสัมพันธ์ รวมทั้ง การจัดนิทรรศการ กิจกรรม และ โครงการต่าง ๆ  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับพนักงานในเรื่อง ข้อกำหนดลูกค้า ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน  ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของฝ่ายงาน  ดำเนินการตรวจสอบการบริการรักษาพยาบาล ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ยารักษาโรค เวลาทำงาน แพทย์ – พยาบาล เป็นต้น ɨ
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ IT ประจำ บ.ไททันสปอร์ตแวร์ (สาขา ขอนแก่น)
- ดูแลรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ - ดูแล ระบบ sever Internet mail ให้ใช้งานได้ - ดูและอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ network - ซ่อมเครื่องและติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ - ซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้ใช้งานได้
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำ บ.ไททัน สปอร์ตแวร์ จ.ขอนแก่น)
- ดำเนินการตามแผนประจำปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม - ประสานงาน และ ติดตามงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ ข้อกำหนดของลูกค้า - ควบคุมเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามระบบมาตรฐาน และ ข้อกำหนดของลูกค้า
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ R&D (ประจำ บ.ไททัน สปอร์ตแวร์ จ.ขอนแก่น)
วางแผนดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น 1.รับผิดชอบโครงการการปรับปรุงระบบการทำงานเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ 2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงระบบการทำงานให้แก่พนักงาน 1.นำข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน มาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 2.รักษาสภาพของระบบการทำงานที่ได้ปรับปรุงไปแล้วให้คงอยู่
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ประจำที่ โรงทอ อ.สามพราน จ.นครปฐม)
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ส่งเอกสารและรายงานตามกฏหมายกำหนด - ติดต่อและประสานงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - สามารถจัดอบรม และเป็นวิทยากรในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สามารถทำแผนและการทำงานของแผนกได้
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
DOCUMENT CONTROL (ประจำ บ.ทองไทยการทอ สามพราน จ.นครปฐม)
-วางระบบการควบคุมมาตราฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015/ระบบเอกสารให้กับบริษัท -ดูแล ปรับปรุง และ จัดเก็บข้อมูล ระบบชี้วัดคุณภาพ ( KPI) และ กิจกรรม 6 ส. -Internal Audit ภายใน และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยงข้อง -จัดทำและแก้ไขระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน ใน แต่ละแผนก
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560