เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
• จัดทำแผนงาน,งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ,จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักรโครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุมบุคลากร,ดูแลและแนะนำ,อบรมทีมงานให้เกิดความชำนาญและสามารถดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด • ติดตาม,ตรวจสอบ,ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงแก้ไขโครงการ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 150,000 - 350,000 บาท (ตามความสามารถ)
19 ตุลาคม 2562
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเมินผลการดำเนินงาน - วางแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และผู้รับเหมา เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานหลัก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 80,000-150,000
19 ตุลาคม 2562
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเมินผลการดำเนินงาน - มีความรู้พื้นฐานงานโครงสร้างอาคารสูงเพื่อประสานงานกับวิศวกร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 60,000-120,000
19 ตุลาคม 2562
- วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา - จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งทำแผนเร่งรัดงานผู้รับเหมา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน - จัดทำต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ - ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบ - ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง - ควบคุมต้นทุนตามแผนงาน(Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้ - จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- รอบคอบ อดทน หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถวางแผนงานก่อสร้างและประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - สามารถสร้างทีมงานและผู้รับเหมาช่วงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 60,000
19 ตุลาคม 2562
วางแผนงานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายในการก่อสร้างให้บรรลุตามเป้าหมาย ตรวจสอบวิธีการทำงานและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัดรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
-ประเมินราคา,เปรียบเทียบ/วิเคราะห์ต้นทุน -Set-up เอกสารควบคุมต้นทุน -จัดทำเอกสาร VO./k-Factor
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25000-30000
19 ตุลาคม 2562
- ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยภายในหน้างาน - ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในหน้างาน - ประเมินความเสี่ยงและสอบสวนอุบัติเหตุ - จัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่างๆ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลควบคุมงานด้านก่อสร้างอาคารสูงให้ถูกต้องตามแบบและเสร็จตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา ดูแลควบคุมหน้างาน - ตรวจรับงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- ดูแบบและตรวจเช็คอุปกรณ์ ให้ถูกต้องตามแผนรูปแบบ - จัดทำแผนการใช้วัสดุและออกแผนการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและอยู่ในมาตรฐาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- สำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารสูง - ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินเพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง - วาดภาพลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการคำนวณเบื้องต้น - ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ - สำรวจและสั่งงานผู้ช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ำ - บันทึกการใช้มาตรการต่างๆและคำนวณเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ รวมทั้งการเข
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารสูง - เขียนแบบและแก้ไขแบบงานก่อสร้าง - ประมาณราคาวัสดุ - ใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลการทำงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - งานสวัสดิการ - งานสรรหาบุคลากร/จัดฝึกอบรม - เงินเดือน,โอที ด้วยโปรแกรม E-Business Plus - ภาษีต่างๆ - มีความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - แรงงานต่างชาติ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
19 ตุลาคม 2562
- ตรวจเช็คของและทำใบรับ ใบเบิก สรุปยอดประจำเดือน - จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งการชี้บ่งวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณชั้นเก็บให้มีความเรียบร้อย - ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ - จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,000 - 18,000
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลงานด้านเอกสาร สัญญาต่างๆ - ประสานงานกับผู้รับเหมา บริษัทต่างๆ - พิมพ์เอกสารและจดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลควบคุมและประสานงานกับพนักงานรับ-ส่งเอกสารต่างๆของบริษัท - ดูแลการใช้รถยนตร์ส่วนกลางของบริษัท - ดูแลค่าใช้จ่ายของสำนักงาน เช่น ค่าน้ำประปา , ค่าไฟ , ค่าน้ำมันรถส่วนกลาง เป็นต้น - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 15,000 - 30,000
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลการวางบิล การจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดเครดิต - จัดทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ - ดูแลการตรวจจ่ายของ Supplier และเจ้าหนี้ร้านค้า - สรุปรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน - จัดทำงบฯ กระแสเงินสด (Cash Flow)
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
19 ตุลาคม 2562
- จัดซื้อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง - จัดทำใบสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข - มีทักษะการเจรจาต่อรองและประสานงานได้ดี - ประสานงานกับฝ่ายโครงการ จัดทำแผนการสั่งซื้อวัสดุต่างๆ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
19 ตุลาคม 2562
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ.30. และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา - จัดทำ ภงด.1 ,ภงด.3 ,ภงด.53 และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา - จัดทำ ภงด.90 ,ภงด.91 บุคคลธรรมดา - จัดทำประกันสังคมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมตามกำหนดเวลา - วิเคราะห์และบันทึกในบัญชีสำคัญรับ สำคัญจ่าย รายวันซื้อ รายวันขาย และรายวันทั่วไป
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ - จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 - ขึ้นไป
19 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
19 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562