ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
- วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา - จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งทำแผนเร่งรัดงานผู้รับเหมา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน - จัดทำต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ - ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบ - ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง - ควบคุมต้นทุนตามแผนงาน(Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้ - จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- รอบคอบ อดทน หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถวางแผนงานก่อสร้างและประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - สามารถสร้างทีมงานและผู้รับเหมาช่วงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 60,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
-ประเมินราคา,เปรียบเทียบ/วิเคราะห์ต้นทุน -Set-up เอกสารควบคุมต้นทุน -จัดทำเอกสาร VO./k-Factor
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25000-30000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- ดูแลควบคุมงานด้านก่อสร้างอาคารสูงให้ถูกต้องตามแบบและเสร็จตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา ดูแลควบคุมหน้างาน - ตรวจรับงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- ดูแลการทำงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - งานสวัสดิการ - งานสรรหาบุคลากร/จัดฝึกอบรม - เงินเดือน,โอที ด้วยโปรแกรม E-Business Plus - ภาษีต่างๆ - มีความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - แรงงานต่างชาติ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- ตรวจเช็คของและทำใบรับ ใบเบิก สรุปยอดประจำเดือน - จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งการชี้บ่งวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณชั้นเก็บให้มีความเรียบร้อย - ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ - จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,000 - 18,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- ดูแลการวางบิล การจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดเครดิต - จัดทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ - ดูแลการตรวจจ่ายของ Supplier และเจ้าหนี้ร้านค้า - สรุปรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน - จัดทำงบฯ กระแสเงินสด (Cash Flow)
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ.30. และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา - จัดทำ ภงด.1 ,ภงด.3 ,ภงด.53 และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา - จัดทำ ภงด.90 ,ภงด.91 บุคคลธรรมดา - จัดทำประกันสังคมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมตามกำหนดเวลา - วิเคราะห์และบันทึกในบัญชีสำคัญรับ สำคัญจ่าย รายวันซื้อ รายวันขาย และรายวันทั่วไป
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- ขับรถรับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
-ดูแลงานก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม -ถอดปริมาณราคางานสถาปัตยกรรม -ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
- มีประสบการณ์ด้านหนังสือค้ำประกัน และประสานงานกับธนาคารได้ (พิจารณาพิเศษ) - มีประสบการณ์ด้าน LG BG จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการปิดงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ประสบการณ์ด้านการปิดงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี - รักการทำงานที่ท้าทายความสามารถ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ และ ซื่อ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.