เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กรุงศรี ออโต้
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ กำหนดไว้ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ชั้น 14 บางนาทาวเวอร์ อาคาร B ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 6.5) ใกล้โรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิฝั่งเดียวกันกับ Mega บางนา
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้า หลบหลีก ย้ายที่อยู่หรือติดต่อไม่ได้ทางโทรศัพท์ • ส่งรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 30   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดสอบหลังจากที่ทาง IT มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วเสร็จ • ทำการทดสอบระบบ และจัดทำคู่มือในการใช้งาน • บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบ • ทำการนัดประชุมกับทางทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนการทำงาน
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ • กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ • พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อยู่ในความดูแลและวิเคราะห์
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สัญญาจ้างปีต่อปี ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต กรุงเทพฯ ประจำสาขาภูมิภาค: หาดใหญ่ / ชลบุรี / ขอนแก่น / นครราชสีมา
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 0
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
- ให้บริการข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ปัญหา ลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อยานยนต์ - สัญญาจ้างปีต่อปี
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 12   เงินเดือน : -
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
ติดตามหนี้ภาคสนาม กับลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
ทำงานธุรการเกี่ยวกับเอกสาร บันทึกข้อมูล ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- นำเสนอขายสินเชื่อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในเครือของธนาคาร - แจ้งเงื่อนไขและจัดทำเอกสารสัญญา รวมถึงการประสานงานให้ลูกค้าเข้ามาเซ็นสัญญา - ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้า
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 0
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
1. ประสานงานในการติดตามควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการติดตามหนี้ของพนักงานภายในและภายนอก 2. เป็นส่วนงานกลางในการแจ้งข่าวสารข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 3. นำเสนอและประสานงานในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในด้านการบริการของพนักงานในสายงาน 4. การตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการของพนักงานในหน่วยงานและบริษัทติดตามหนี้ภายนอก 5. ติดตามการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
* ขยายตลาดเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการเปิดดีลเลอร์เพิ่ม * ควบคุมการทำงานของ พนักงาน และตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย * สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และลูกค้า
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• จัดเตรียมข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ภายใต้กฏระเบียบตามที่บริษัทกำหนด • นำเสนอกลยุทธ์และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร • วัดผลและประเมินผลการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนงานที่ได้นำเสนอ • นำเสนอวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ต่อคณะกรรมการ • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ • บริการเสนอประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ • ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการเคลมประกันภัย • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด • บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: เป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานให้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
1. ขยายตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการเปิดผู้แทนจำหน่ายเพิ่ม 2. ควบคุมการทำงานของพนักงาน และตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย 3. สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และลูกค้า ประจำสาขาหนองคาย, สาขาชลบุรี
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด หนองคาย
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
1. ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ 2. ควบคุมการทำงานของพนักงาน และตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย 3. รักษา และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 4. ตรวจสอบเงื่อนไขการขาย และจัดทำรายงาน สรุปข้อมูลต่างๆ
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
• วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ให้บริการทำสัญญา และตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบที่พักอาศัยและที่ทำงานของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน • สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของตัวแทนขายและลูกค้าได้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 00
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562