เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์ (ด่วน)
- งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง, คอนโดโดยแบ่งตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สามารถจัดทำรายงานการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
24 กรกฎาคม 2562
Programmer ด่วนมาก!!
- พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแผนงานของบริษัท - ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น - วางแผนการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ออกแบบการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - บันทึกบัญชี - ปิดบัญชี - ประสานงาน/ตอบคำถามกับลูกค้าด้านบัญชี ภาษี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามหนี้ (ด่วน)
- ตรวจทานละทวงถามหนี้เบื้องต้น และตามหนังสือบอกกล่าวครั้งที่1 - เจรจาให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ออกหนังสือบอกกล่าวครั้งที่ 2 และทวงถามหนี้ - ติดต่อ ประสานงาน ขอข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศาล สำนักบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเขต เป็นต้น - ส่งงานเจ้าหน้าที่คัดหนังสือรับรองบริษัท ละทะเบียนราษฎร์ของลูกหนี้ - ส่งงานเหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ลงพื้นที่ตรวจสอบลูกค้า กรณีลูกค้าติดต่อไม่ได้ และไม่ชำระหนี้ - เสนแ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
Senior Programmer ด่วนมาก !!
- เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน - พัฒนา Web Application ภาษา PHP เชื่อมต่อกับ Database PostgreSQL (หากเคยใช้ MySQL มาก่อนจะไม่มีปัญหาแน่นอน) - Design ฐานข้อมูล - เขียน Store Procedure ในฐานข้อมูล - ตรวจสอบระบบของ Jr.Programmer และ Programmer - ให้คำแนะนำ Jr.Programmer และ Programmer ในการเขียนโปรแกรม และการทดสอบระบบ - ประชุมร่วมกับ System Analyst และ Project Manager เกี่ยวกับการวางแผนงานพัฒนาโปรแกรม
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
นิติกร
- ทบทวน พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท - ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภายในบริษัท หรือที่จะทำขึ้นกับบุคลภายนอก - ศึกษากฎหมายที่ออกใหม่ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท และให้ความเห็น - ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ จากกฎหมายต่างๆที่บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตาม - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - เป็นวิทยากรในการนำเสนอและอบรมพนักงาน ตามที่บริษัทกำหนด - ดำเนินการทางนิติกรรมต่างๆกับภาคร
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
1.วิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน 1.1 รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามนโยบายหลัก ดังนี้ - การสรรหาบุคลากร - การบริหารค่าตอบแทน - การบริหารสวัสดิการพนักงาน - การบริหารระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน - การบริหารแผนการพัฒนาบุคลากร 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กi 2. บริหารนโยบายก
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทย์ การวางแผนงาน การกำกับ ควบคุม วิเคราะห์ และการพิจารณาในส่วนงานธุรการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และงานอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
- วิเคราะห์สินเชื่อจำนองบ้านและที่ดิน โรงงาน SMEs และ FACTORING - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้น - จัดทำใบวิเคระาห์สินเชื่อพร้อมสรุปความคิดเห็น - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ธุรการตรวจสอบเอกสาร ด่วน!
- ตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้ามาขอสินเชื่อกับบริษัทว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง - โทรตรวจสอบยืนยันการทำงาน / พักอาศัย / เช็คราคาจากหน่วยงานต่างๆ - ตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง - ตรวจสอบข้อมูลที่จะนำส่งให้กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเงิน - ทำรายงานการตรวจสอบต่างๆ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ทนายความ (ด่วนมาก)
- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และคำร้องเรื่องต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อศาล - ศึกษาสถานที่รับฟ้องหรือส่วนงานต่างๆภายในศาล สำนักงานบังคับคดี - ติดตามผลการส่งหมาย การส่งคำบังคับ - ตรวจสอบและควบคุมการทำงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่กรรมการหรือส่วนงานอื่นๆ -ดำเนินการบังคับคดี -เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ปฏิบัติงา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ (ด่วน!)
- ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - บันทึกบัญชี - ปิดบัญชี - ประสานงาน/ตอบคำถามกับลูกค้าด้านบัญชี ภาษี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานขาย
- ดำเนินการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลและจัดโชว์รูมที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000
24 กรกฎาคม 2562
IT Manager
- ดูแลส่วนงาน Software Development (Core Business - ระบบการขอและอนุมัติสินเชื่อ ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบรับชำระเงิน ระบบติดตามหนี้ ระบบฟ้องร้องและดูแลบัญชีประนอมหรือตามศาลพิพากษา) - ดูแลส่วนงาน Infrastructure เช่น IP PHONE, NETWORK, FIREWALL, WEB & MAIL SERVER, CCTV, QUEUE, COMPUTER & PRINTER - ดูแลส่วนงาน IT Security (Implement & Monitor) - ดูแล Project Mobile App / Web App / เว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยน - R&D ระบบ IT ของบริษัท เพื่อพัฒนาทางด้าน IT ให้มีศักยภาพมากขึ้น
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
Graphic Designer
- สามารถใช้โปรแกรม - ADOBE PHOTOSHOP - ADOBE ILLUSTRATOR - AUTOCAD - สามารถเขียนเว็บไซต์ได้ - ถ้าสามารถเขียนเว็บไซต์ต่อเชื่อมฐานข้อมูลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประเมินหลักทรัพย์ (ด่วนมาก!!)
-สามารถประเมินหลักทรัพย์ ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีประเด็นข้อสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเล่มประเมินหลักทรัพย์ตามนโยบายบริษัท - สามารถจัดทำรูปเล่มประเมินหลักทรัพย์ได้
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
Assistant to IT Manager
- ดูแลส่วนงาน Software Development (Core Business - ระบบการขอและอนุมัติสินเชื่อ ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบรับชำระเงิน ระบบติดตามหนี้ ระบบฟ้องร้องและดูแลบัญชีประนอมหรือตามศาลพิพากษา) - ดูแลส่วนงาน Infrastructure เช่น IP PHONE, NETWORK, FIREWALL, WEB & MAIL SERVER, CCTV, QUEUE, COMPUTER & PRINTER - ดูแลส่วนงาน IT Security (Implement & Monitor) - ดูแล Project Mobile App / Web App / เว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยน - R&D ระบบ IT ของบริษัท เพื่อพัฒนาทางด้าน IT ให้มีศักยภาพมากขึ้น
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
System Analyst (ด่วนมาก)
- เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน - Design Workflow, Test Script - พัฒนา Web Application ภาษา PHP เชื่อมต่อกับ Database PostgreSQL (หากเคยใช้ MySQL มาก่อนจะไม่มีปัญหาแน่นอน) - Design ฐานข้อมูล - เขียน Store Procedure ในฐานข้อมูล - ตรวจสอบระบบของ Sr.Programmer, Jr.Programmer และ Programmer - ให้คำแนะนำ Sr.Programmer, Jr.Programmer และ Programmer ในการเขียนโปรแกรม และการทดสอบระบบ - ประชุมร่วมกับ Project Manager เกี่ยวกับการวางแผนงานพัฒนาโปรแกรม
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ ด่วนมาก !
ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบงานให้สินเชื่อและงานขาย และเป็นงานที่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ ตรวจสอบผู้สมัครงานและผู้ค้ำประกัน งานอื่นๆ ตามที่บริษัท หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000 - 12000
24 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560