เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนงาน และควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ตรวจสอบราคาจากผู้ขาย พร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติ 3. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ 4. ค้นหาแหล่งผลิต ตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ รวมถึงผู้รับเหมางานต่างๆ ของโครงการอยู่เสมอ 5. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดจ้าง 6. จัดทำทะเบียนวัสดุคงคลัง และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 7. จัดทำรายการการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ 8. ควบคุมปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดให้เพียงพอต่อการใช้งาน แล
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และพัฒนา
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. บริหารจัดการงานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และตามหลักวิชาการบริหารงานก่อสร้างที่ดี และถูกต้อง 3. ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง อาทิเช่น ปัญหาด้านงานก่อสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมา และปัญหาเรื่องบุคลากร เป็นต้น 4. การตรวจสอบรายละเอียดเพื่อขออนุมัติงานก่อสร้าง งานจัดซื้อ และงานจัดจ้าง 5. ถอดแบบ ประมาณราคาแบบก่อสร้างบ้าน และสาธารณูปโภคในโครงการ 6. ให้คำแนะนำ และร่วมตรวจสอบแบบก่อสร้างต่างๆ
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
หัวหน้าฝ่ายนิติกรรม
1. วางแผนงาน รวมถึงกำหนดแนวทางงานด้านนิติกรรม 2. ดำเนินการขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ 3. ประสานการทำงานกับธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านงานนิติกรรมต่างๆ 4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ 5. จัดเตรียม และจัดทำเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการขออนุญาต และงานนิติกรรมต่างๆ 6. จัดทำ และจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบ เช่น สัญญาต่างๆ เอกสารใบอนุญาต ห
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทประเมินในการเข้าตรวจความคืบหน้าของงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 6. ตรวจความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังประมูลงาน 7. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เ
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
1. การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการขาย แผนงานก่อสร้าง 2. จัดทำแผนงานการตลาด นำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 3. จัดทำแผนงานขายของแต่ละโครงการนำเสนอให้ทางผู้บริหารพิจารณา 4. การทำงานวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจตลาด 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในด้านต่างๆ 6. การจัดทำสื่อโฆษณา รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการในด้านต่างๆ 7. การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย รวมถึงการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย เพื่อให้ทันกับการแข่งขันภายนอก 8. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
พนักงานขาย
1. ทำการต้อนรับลูกค้า และแขกผู้มาติดต่อทุกท่าน 2. ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการแก่ผู้สนใจ 3. ดูแล และบันทึกรายการเงินสดย่อยประจำสำนักงาน 4. จัดทำสรุปข้อมูลของลูกค้า และรายงานการขายในแต่ละเดือน 5. ติดตามการผ่อนงวดเงินดาวน์ รวมทั้งประสานงานในการทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า 6. ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นกู้ซื้อบ้าน 7. รับรายละเอียดข้อมูลรายการเก็บงานของลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการโอนกรรมสิทธิ์ 8. จัดทำสรุปข้อมูลรายการเก็บงานของล
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
โฟร์แมนสำรวจ
1. ควบคุมงานสำรวจต่างๆ เพื่อการทำแผนที่ หรือแผนภูมิของงานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ 2. งานทำวงรอบ ทำระดับที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ผังที่ดิน ของโครงการตามที่บริษัทฯ กำหนด 3. วาดภาพแสดงลักษณะ ตรวจสอบ บันทึกแผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น 4. ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. สำรวจ และสั่งงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้น และมุม คว
25 มีนาคม 2562
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560