ประกาศรับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-บันทึกตั้งหนี้ ตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -จัดทำใบสำคัญการจ่ายเงิน WHT -ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ ปรับปรุงรายการ -บันทึกบัญชีที่เกี
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ควบคุมการตรวจ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : negociate
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-สำรวจข้อมูลแผนที่ จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ระบบ GIS + GPS -รวบรวมข้อมูลรายละเอียดพื้นที่แต่ละประเภทเพื่อประกอบการใช้งาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ควบคุมดูแลหม้อต้มไอน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน -ควบคุมดูแลอุปกรณ์ไอน้ำในกระบวนการผลิตให้ปกติไม่มีข้อบกพร่อง - รายงานและแจ้งปัญหาที่พบและเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา -งาน
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ควบคุมและจัดทำบัญชีเฉพาะด้าน อาทิบัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ เป็นต้น -จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ ได้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ามาพักในรีสอร์ท - ดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกและรีสอร์ท - ประสานงานกับแผนกต่างๆในรีสอร์ท ก่อนส่งลูกค้าเข้าห้องพัก - งานด้านเอกสาร จัดเก็บข้อมูลรายล
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : ด่านซ้าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- ให้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร - นำเสนอสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดตามการให้บริการก่อนและหลังการจำหน่ายสินค้า - ติดต่อประสานงานและ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- ดูแล วางแผนงานขายต่างประเทศ รวมถึงการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ - เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ - ประสานงานกับหน่วยงานที่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-จัดทำสัญญาว่าจ้างต่างๆ ของบริษัท -ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา อันได้แก่ การตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลง -ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของนิติกรรมสัญญาประ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลา -ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพที่ควรเป็น -
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ดูแลซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า/ระบบน้ำประปา/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบเครื่องปรับอากาศ /Fire Alarm/Preventive Maintenance -ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน -ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุป
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
• นำเสนอสินค้าตามกลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำสรุปรายงานข้อมูลการขาย และ update ข้อมูลลูกค้าประจำสั
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ดูแล/ติดตาม/สนับสนุนให้บริการ/ให้ความรู้ แนะนำ ชาวไร่การปลูกอ้อย-การใช้ปุ๋ย ปัจจัยสนับสนุนชาวไร่ด้านต่างๆ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย -รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมทางบัญชี -ติดตั้งและกำหนดค่าระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ -Support งานเทคนิคต่างๆ ของระบบบัญชี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และคู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน -ประเมินและตรวจสอบลักษณะของ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร รถตัดอ้อย ฯลฯ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- ขับรถจากบ้านผู้บริหารไป/กลับ บริษัทฯ (ถ.สีลม) และสถานที่อื่น ๆ ตามที่กำหนด - บ้านผู้บริหาร (ซ.สุขุมวิท 39) - ถึงบ้านผู้บริหาร 7.00 น. ส่งผู้บริหารกลับบ้านประมาณ 19.00 น. บางครั้งอาจจะดึกกว่าท
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 12,000.00 บาท O/T เหมาจ่าย 6,000.00 บาท
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.