เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
(ฝ่ายบัญชี-บิลลิ่ง / ฝ่ายบุคคล ฯลฯ) หน้าที่งาน - จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท - ทำรายงานต่างๆและช่วยเหลืองานในแผนก - บันทึกข้อมูลและเตรียมเอกสาร - ระยะเวลาฝึกงาน 3-4 เดือน - ปฏิบัติงานจันทร์ - ศุกร์(หยุดเสาร์-อาทิตย์) - งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2-5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. วางแผนจัดซื้อสินค้าSupply ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ 2.ควบคุมและวางแผนงบประมาณ 3.ดำเนินการสนับสนุนงานจัดซื้อของบริษัทฯ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปิดงบการเงิน, ดูแลด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 2. ยื่น ภงด.3 , 53 ,.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ยื่นแบบ ภพ.30 3. ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย บัญชีรับ-จ่าย 3. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4. วางแผนตรวจสอบระบบบัญชีสต็อกควบคุมการบริหารทรัพย์สินให้ถูกต้องตามจำนวน 5. รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารงานทั่วไปของฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 6. ปิดงบ, กระทบยอดบัญชี และจัดทำรายงานสรุปต่างๆ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
**หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสรรหา / ว่าจ้าง วิเคราะห์และนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 1. ประสานงานใบอัตรากำลัง/ลงประกาศในช่องทางสรรหาที่เหมาะสม 2. สแกนใบสมัครที่น่าสนใจ ส่งต้นสังกัดพิจารณา / นัดผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์ ตามกระบวนการ 3. ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน 4. เปรียบเทียบราคาและต่ออายุสมาชิกเว๊บไซท์ที่เป็นช่องทางการหาผู้สมัครที่เหมาะสม **หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการ 1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลในโปรแกรม Tiger Soft 2. การจัดระเบียบแฟ้มประวัติพนักงาน 3. การดึงข้อมูลเวลาปฏิบัต
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20k+
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บริหาร จัดการการเงิน การดูแลสภาพคล่องทางการเงิน 2. จัดทำรายงานงบประมาณทางด้านการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 4. ดูแลทีมการเงินบริหารการเงินและหมุนเวียนการเงินได้เป็นอย่างดี 5. สามารถติดต่อธนาคารและสถาบันการเงิน 6. มีความเป็นผู้นำ คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร 3. มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ทางด้านการเงิน การธนาคาร 4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถดูแลทีมการเงินได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางบิล ดูแลรับผิดชอบด้านลูกหนี้, ตรวจสอบควบคุมลูกหนี้ในส่วนวางบิล 2. การเงิน สามารถตัดชำระค่าสินค้าจากร้านค้า พร้อมลงบัญชีในระบบโปรแกรมบัญชีได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Merchandise ของ Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ( เช่น HomePro/GlobalHouse เป็นต้น) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. จัดทำฐานข้อมูลของห้าง Modern Trade 4. จัดทำ Price List และวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายของห้าง
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30k+
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผน วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานและนำเสนอแผนงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. มนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทีมงานเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่งานหลัก 1. ตรวจสอบเช็คสต็อคสินค้าตามห้างร้าน 2. จัดทำรายงานการเช็คสต็อคทุกสัปดาห์
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบ , สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ,Photoshop ,Adobe Premiere,etc. 2. จัดการงานกราฟฟิค ให้เป็นตามแผนการทำงานของฝ่าย 3. ร่วมทีมสร้าง banner ,ออกแบบ และดูแล Website ,Facebook 4. ใช้ทักษะการทำ Graphic เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายขาย รายละเอียดงาน 1. ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product เป็นต้น 2.คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดิโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน(สามารถขึ้นงาน3Dได้จะพิ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20k+
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง : IT Manager รายละเอียดงาน 1.ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ 1.1 สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท 1.2 ดูแลระบบงานคอมฯให้สามารถใช้งานได้ปกติ 1.3 ประสานงานกับผู้ใช้งานภายในและหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 2.มีความรู้ในการออกแบบโปรแกรม ระบบสารสนเทศ 3. เคยผ่านการใช้งานและชำนาญงาน ERP / SAP / Oracle / POS เป็นต้น 4. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 4.1 ศึกษาระบบการทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
ลักษณะงาน ดูแลความสะอาดพื้นในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน - ทำความสะอาดซอกมุมในบริเวณที่รับผิดชอบ / โต๊ะ เก้าอี้ กระจก มู่ลี่ และเฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติงานตามตารางงานที่หัวหน้าจัดให้อย่างถูกต้องตามลำดับ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
Kitzcho international
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
1.ติดตามเอกสารInv.ประสานงานจัดส่ง 2.ติดตามทวงถามหนี้แผนกขาย 3.วางบิลและติดตามทวงเช็คกับร้านค้า 4.ประสานกับ Admin ขาย 5.เช็คในระบบ HP การวางบิล
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
::หน้าที่รับผิดชอบ:: 1.มีความสามารถในการบริหารคลังสินค้า และพื้นที่คลังสินค้า 2.ตรวจสอบจัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง 3.บริหารหารตรวจนับสินค้า ความถูกต้องจำนวนสินค้า 5.จัดการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี 6.บริหารทีมงานได้และมีความเป็นผู้นำ
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ติดตามบิลขนส่ง 2.ประสานงาน 3.คัดแยกเอกสาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13K+
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่งานหลัก 1. คีย์ออเดอร์ (ใบสั่งซื้อ) และตรวจสอบความถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับแผนกออกบิลและคลังสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับห้าง/ร้านค้า
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่งานหลัก 1. รับผิดชอบการออก Invoice ,ใบลดหนี้ 2. ประสานงานกับ Sales Admin 3. ประสานงานกับคลังสินค้า 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา++   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
Kitzcho international
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562