เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
Accounting Manager-ประจำสำนักงานใหญ่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปิดงบการเงิน, ดูแลด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 2. ยื่น ภงด.3 , 53 ,.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ยื่นแบบ ภพ.30 3. ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย บัญชีรับ-จ่าย 3. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4. วางแผนตรวจสอบระบบบัญชีสต็อกควบคุมการบริหารทรัพย์สินให้ถูกต้องตามจำนวน 5. รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารงานทั่วไปของฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 6. ปิดงบ, กระทบยอดบัญชี และจัดทำรายงานสรุปต่างๆ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
Product Designer-พัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
Product Designer(R&D) หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ออกแบบผลิตภัณท์ ประเภทครัว ห้องนอน และอื่นๆ 2.มีความคิดริเริ่ม และพัฒนาการออกแบบสินค้า 3.มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานกับโรงงานได้เป็นอย่างดี
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
Marketing Manager
ตำแหน่ง : Marketing Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลงานหลักด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และกลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการขาย และการนำไปปฏิบัติ 2. แก้ไขปัญหา ให้งานในฝ่ายบรรลุเป้าหมาย ควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายใต้การดูแล 3. วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา 4. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน( Finance Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม บริหาร ดูแลทางการเงินด้านรับ และด้านจ่าย 2. จัดทำรายงานงบประมาณทางด้านการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 4. ดูแลทีมการเงินบริหารการเงินและหมุนเวียนการเงินได้เป็นอย่างดี 5. สามารถติดต่อธนาคารและสถาบันการเงิน คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร 3. มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ทางด้านการเงิน การธนาคาร 4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถดูแลทีมการเงินได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Manager)
Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
Project sales Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. กำหนดนโยบายและแผนการขาย 2. วางแผนและมีฐานลูกค้า และงาน Project 3. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 4. ควบคุม และวางแผนการขายให้ราคาขาย และ GP เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 5. มีฐานลูกค้าเก่าและมี Connection กับโครงการต่างๆเป็นอย่างดี ขยายช่องทางจำหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้ได้ตามที่กำหนด 6. ควบคุมการให้บริการและการปฏิบัติงานโดยรวมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7. วางแผนและบริหารข้อมูลลูก
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
Asst.Key Account
Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Merchandise ของ Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ( เช่น HomePro/GlobalHouse เป็นต้น) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. จัดทำฐานข้อมูลของห้าง Modern Trade 4. จัดทำ Price List และวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายของห้าง
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30k+
19 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผน วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานและนำเสนอแผนงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. มนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทีมงานเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(HR Mgr.)
หน้าที่งานหลัก 1. งานสรรหาว่าจ้าง : ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์งาน 2. งานพัฒนาบุคลากร : กำหนดแบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นในการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ควบคุมการจัดทำโครงการ ติดตามผล แลตรวจสอบรายงานสรุปผล 3. งานค่าจ้าง และอื่นๆ : บริหารจัดการงานจ่าค่าจ้าง และสวัสดิการ เป็นต้น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ประสบการณ์ด้าน การบริหาร HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ รอบรู้ในงาน HR 3. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น 4. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ไ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
พนักงานตรวจสอบ เช็คสต๊อกสินค้า
หน้าที่งานหลัก 1. ตรวจสอบเช็คสต็อคสินค้าตามห้างร้าน 2. จัดทำรายงานการเช็คสต็อคทุกสัปดาห์
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานservice
รายละเอียดของงาน 1.ประสานงานที่เกี่ยวกับกับการขาย / Order/ สต๊อกสินค้า ที่เหมาะสม 2.คีย์ข้อมูลขาย สรุปส่ง และประสานงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับในแผนกให้ราบรื่น 3.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับ ModernTrade 4.มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(Accounting Manager)-Head Office
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร(Accounting Manager) หน้าที่งานหลัก 1. บริหาร จัดการ ดูแลระบบบัญชี 2. ปิดงบการเงิน 3. จัดทำงบประมาณการ 4. ดูแลทางด้านภาษีอากร(การวางแผนภาษีอากร)
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่บุคคล
หน้าที่งานหลัก 1. จัดการสิ่งที่เกี่ยวกับพนักงานบริษัททั้งหมดให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ 2. งานสรรหา, งานจัดทำเงินเดือน 3. ธุรการทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ประสบการณ์ด้าน HR 1-2 ปี โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. มีจรรยาบรรณในงานบุคคล
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์(E-commerce Sales Manager)
หน้าที่งานหลัก 1. ผลักดันการขายให้เกิดทางช่องทาง Online 2. จัดการช่องทางการขาย Online ของบริษัท ให้เกิดประสิทธิผล เช่น Website และ E-commerce ของบริษัท, FB, Line, อื่นๆ 3. ประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 4. จัดการให้เกิดยอดขายในช่องทาง Online ที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น LAZADA, E-Bay,Shoppee, Amazon ฯลฯ 5. สามารถทำ GDN, SEO, Affiliate, Google Analytic การทำ Marketing online ต่างๆ ได้
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
หน่วยงานคลังสินค้าจัดส่ง(ปฏิบัติงานคลังสินค้า พุทธมณฑลสาย4)
::หน้าที่รับผิดชอบ:: 1.สามารถบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง 3.จัดคิวส่งสินค้า 4.คำนวณปริมาณรถในการขึ้นสินค้า 5.บริหารทีมงานได้
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
19 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
::หน้าที่รับผิดชอบ:: 1. บริหาร วางแผนคลังสินค้าและการจัดส่งอย่างมีระบบ 2. พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพ 3. รู้ระบบงาน Supply chain ระบบโรงงานเป็นอย่างดี 4.การบริหารต้นทุนการจัดส่งสินค้า 5.การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40k-50k
19 สิงหาคม 2562
หัวหน้าหน่วยตรวจนับสินค้า(ฝั่งขาเข้า)(ปฏิบัติงานคลังสินค้า พุทธมณฑลสาย4)
ลักษณะงานของทีมงาน Inbound... *ตรวจนับ/รับสินค้าใหม่ สินค้าคืน *จัดทำรายงานสรุปรายการให้อัพเดท *บันทึกรายการรับสินค้าลงstock card *นำสินค้าใหม่เข้าพื้นที่จัดเก็บ *ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ /////////////////////////////////
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
พนักงาน Admin Sales(ปฏิบัติงานคลังสินค้า พุทธมณฑลสาย4)
หน้าที่งานหลัก 1. คีย์ออเดอร์ (ใบสั่งซื้อ) และตรวจสอบความถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับแผนกออกบิลและคลังสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับห้าง/ร้านค้า
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
หน่วยตรวจนับสินค้า(ฝั่งขาออก)(ปฏิบัติงานคลังสินค้า พุทธมณฑลสาย4)
ลักษณะงานของทีมงาน Outbound... *จ่ายสินค้าตามรายการ *บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายสินค้าลง Stock card *ช่วยโหลดสินค้าขาเข้าและขาออก *ดูแลความสะอาดพื้นที่ภายในคลังสินค้า
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 สิงหาคม 2562
Sales-Interior design เขตภาคเหนือ-เชียงใหม่-ด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา++   เงินเดือน : 12,000++
19 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560