เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
Programmer, System Admin, IT
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง IT Project Management & Business Analyst
1.วิเคราะห์หา Solutions และออกแบบปรับปรุงระบบ - วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจวางแผนและบริหารจัดการ รวมทั้งติดตามผลการออกแบบกระบวนการทาง IT - ออกแบบ หรือปรับปรุง พัฒนา Application รวมทั้งนาเสนอต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น และบริษัทมีความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน IT -ให้คำแนะนาในด้านเทคนิค Application Development ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2.บริหารจัดจ้าง Vendor ด้าน IT - ศึกษาและจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษางานด้าน IT - ประสานงานและให้ข้อม
Java Programmer Data Support & Control (เพลินจิต)
ลักษณะงาน - จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตรผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลมสินไหม ข้อมูลเคลมสินไหม - จัดทำรายงานนำส่งเบี้ยประกันวินาศภัย เบี้ยประกันชีวิต และค่าบริการให้สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - แก้ไขปัญหาข้อมูลการทำงานประกันที่ไม่ถูกต้อง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ User Acceptance Testing (UAT)
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : Negotiable
24 พฤษภาคม 2562
Programmer
1.พัฒนาโปรแกรม 2.ให้คำปรึกษาใรการใช้โปรแกรม 3.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนา Line@ 5.ทำเพจ Facebook 6.เขียน Website
บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
นักพัฒนาโปรแกรม ms access
พัฒนาโปรแกรม ms access + sql server หรือตามที่บริษัทมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
Programmer
-วิเคราะห์ข้อมูล, ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ -พัฒนา และดูแลระบบคลังข้อมูลขององค์กร -พัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กร (Yupin Application)
เจ้าหน้าที่ IT
ดูแลงานกราฟฟิค , Support ระบบ , เขียนระบบ , ดูแลกล้องวงจรปิดทั้งหมด
Delmax Machinery Co.,Ltd
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารและธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ • พัฒนาและกำหนดแนวทางการทำ ETL ,การตรวจสอบข้อมูล ,การจัดการข้อมูลตามข้อยกเว้นต่างๆ และการกำหนดโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อรองรับการออกรายงาน • หากสามารถศึกษา ประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจ เช่น การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการ, รายได้ และ/ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เ
Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนกลาง)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไขปัญหา ตอบข้อสงสัยด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้ง ตลอดจนการกู้คืนระบบบริการหลักบนเครื่องแม่ข่าย • ดูแลการทำสำเนาข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลหลักไปยังที่เก็บข้อมูลสำรอง เพื่อการกู้คืนข้อมูล • ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมการเข้าถึงข้อม
Senior System Administrator
- ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่าย (Network), Internet/Intranet, Web site ของบริษัทฯ , การเข้าถึงข้อมูลในระบบ (Authorization), การสำรองข้อมูล (Backup data) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER), การขอมี/เปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในระบบ Network รวมทั้งระบบการป้องกันไวรัส/การโจมตี/การเจาะระบบทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 885 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 89 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560