1. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Android Application ด้วย Kotlin อย่างน้อย 2 ปี 2. เข้าใจในหลักการ Design Pattern อย่าง MVVM, Clean Architecture, MVP หรืออย่างใดอย่างหนึ่งคุ้นเคยหรือเคยใช้งาน Rx, LiveData, Android JetPack, Coroutines 3. มีความเข้าใจในเรื่องของระบบพื้นฐาน Lifecycles หรืออื่นๆ 4. มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับ API ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น REST API หรือ GraphQL 5. สามารถใช้ Git (Version Control) ได้อย่างคล่องแคล่ว 6. รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, เปิดรับ Feedback ต่างๆในการพัฒนาตัวเองได้อย่
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000 - 50,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ 2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวัน Info Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น 3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที 4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภ
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000 - 50,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย(ทำยอดขายตามเป้า) และลูกค้าเกิดความพึงพอใจพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าจัดเรียงสินค้าเป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคาและป้าย Signage ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นไปตามที่กำหนด 3. สั่งซื้อสินค้าขายดีเข้ามาจำหน่าย และนำเสนอรายการสินค้าที่ขายไม่ได้ให้กับหัวหน้าแผนกดำเนินการต่อไป 4. สำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ราคาคู่แข่งที่สามารถแข่งขัน
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 30,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในแต่ละวัน 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ตรงตามเมนูที่กำหนด 3. สร้างสรรค์เมนูต่างๆ เพิ่มเติม 4. ดูแลทีมงานภายในครัว 5. บริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. มีความรู้ด้านอาหารจีน และสามารถทำอาหารจีนได้
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 20,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเป็นชาวจีนและพนักงานภายในองค์กรที่เป็นชาวไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และจีนได้เป็นอย่างดี 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 3. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน - อังกฤษ หรือ แปลภาษาจีน - อังกฤษ เป็นภาษาไทย 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.ร่าง จัดทำ และตรวจสอบนิติกรรมสัญญา และเอกสารทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เป็นทนายความในการว่าความดำเนินคดีทั้งทางเพ่งและอาญา 3.ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมในโครงการที่รับมอบหมาย 2.แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 3.รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบอำนาจ 4.จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 5.ติดต่อประสานงาน วางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบ (วิศวกรโครงการ) 6.วางแผนการทำงานร่วมกับวิศวกรโครงการ 7.ควบคุมงานก่อสร้าง (คนงานรายวัน-ผู้รับเหมารายย่อย) 8.ถอดปริมาณเพื่อสั่งวัสดุเข้าหน้างาน
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2.เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3.จัดทำประมาณการเงินสด 4.จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5.ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6.คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7.ดูแลงานเอกสารการเงิน
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 22,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.ดูแลในเรื่องการชำระเงินของลูกค้า 2.ตรวจสอบและจัดเก็บรายได้ของร้าน 3.ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท 4.ออกใบกำกับภาษีหรือเอกสารทางภาษีอื่นๆที่บริษัทกำหนด 5.สรุปยอดขายในแต่ละวันส่งสำนักงานใหญ่
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,0000 - 15,0000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำ จัดส่ง จัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% 2.ตรวจเช็ค และทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์ต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า 4.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอกอาหาร 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท วิลเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,0000 - 15,0000
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.