1. เปรียบเทียบราคาแต่ละโรงงาน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยน หรือเพิ่มผู้ขายรายใหม่ 2. ร่วมประชุมดำเนินงาน Project 3. จัดเก็บ บันทึกราคาต้นทุนที่ได้ และราคาที่นำเสนอแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลการทำเสนอราคาครั้งต่อไป 4. ค้นหาผู้ขายรายใหม่ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. ดูแลงาน Social media ( Line@,Facebook,Shoppe,Lazada ) ทั้งหมดของบริษัทฯ 2. ดูแลการขายผ่านช่องทาง Online ทุกช่องทางและตอบข้อซักถามของลูกค้า 3. Update สินค้าและจัดส่งสินค้า ผ่านช่องทาง Online ให้ได้ยอดขายสูงสุด 4. ดูแล Marketing Strategy ช่องทาง E-commerce ,Promotion Communication 5. วางแผนการจำหน่ายสินค้าตามช่องทาง Online ต่างๆ เช่น Lazada,Shoppe,อื่นๆ 6. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร 7. ประสานงานกับทีมพัฒนาWebsiteและคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการงานตามวัตถุประสงค์ 8.
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
- การกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องตามนโยบายหลักขององค์กร - วางแผนงานด้านการขายและการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนบริหารจัดการงานทางด้านการขายในส่วนของผลิตภัณฑ์และอื่นๆ -การส่งเสริมการตลาดขององค์กร เพื่อให้การทำงานของฝ่ายขายสามารถทำยอดขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง กลุ่มลูกค้า เพื่อพัฒนาช่องการขาย และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ -Digital advertising, Search adver
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
- ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ - ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการตลาด - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม - สร้างยอดขายเพิ่มให้กับบริษัท - ดูแลและรับผิดชอบตามที่บริษัทได้มอบหมายงานที่บริษัทมอบหมายให้
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ,ค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบเอกสารเงินทดรองจ่าย-เคลียร์เงินทดรองจ่ายและบันทึก รายการให้ถูกต้อง - ตรวจสอบเอกสารรับวางบิล,ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Winspeed‎ พิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
บริหารจัดการระบบบัญชี วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้ ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร สามารถปิดงบการเงินได้ สามารถใช้โปรแกรมบัญชี WinspeedR
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
- สนับสนุนด้านเทคนิคให้กับพนักงานขาย - ช่วยเหลือ แนะนำด้านเทคนิคของสินค้าให้กับลูกค้า - เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านเทคนิค - จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำสนับสนุนฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
ถ้ามีความรู้ หรือประสบการณ์ ด้าน Oil&Gas; Petrochemical Power Plant จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. ออกแบบ Catalogue, Brochure, นามบัตร, โลโก้ต่างๆ, หัวจดหมาย และ สิ่งพิมพ์อื่นๆ 2. ออกแบบ พร็อพตกแต่งอาคาร เช่น ป้าย, โลโก้ตามจุดต่างๆ, สติ๊กเกอร์ติดกระจก 3. ออกแบบและจัดสถานที่ อุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ในการออก Booth และ Exhibition 4. ออกแบบและสั่งทำป้ายไวนิลและประกาศต่างๆ ของบริษัท 5. ออกแบบและจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ของบริษัท 6.ออกแบบหรือแก้ไขwww.บริษัทฯ 7.สนับสนุนงานด้านฝ่ายขายและมีวามเข้าใจในสายงานDIGITAL MARKETING 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. มีช่องทางทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เชิงรุก 2. มีวิธีรักษาฐานลูกค้าเก่า 3. จัดทำเอกสารสรุปและรายงานผลการติดต่อลูกค้าและช่องทางต่างๆจากสื่อโซเซี่ยล 4. จัดทำแผนงานการเข้าพบลูกค้า 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1.บริหารลูกทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.บริหารทีมและวางแผนงานเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ 3.บริหารการพบลูกค้าใหม่เก่าให้กับทีมขาย 4.มีแผนงานการกระตุ้นยอดขายพร้อมกับรายงานผล 5.ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในส่วนการกระตุ้นยอดขาย 6.จัดทำรายงานต่างๆประจำเดือนของทีมเพื่อส่งรายงานให้กับผู้บริหาร 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware System Admin 2.ดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 3.ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมของ Website โดยมีหน้าที่กำหนดรูปแบบว่าจะออกมาในทิศทางใด ตลอดจนมีหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์ 4.มีความรู้ และเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VB , PHP , Java , C# , ASP เหล่านี้ เป็นต้น 5.มีความเข้าใจOnline Marketing การ
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.