1.ควบคุมดูแลการดำเนินการกิจกรรมด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การบริหารอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การบริหารงานค่าจ้างและสวัสดิการ และการฝีกอบรมพัฒนาบุคลากร 2.ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามนโยบายบริษัทฯ 3.ทบทวนและประสานงานการจัดทำ Job Description ของแต่ละตำแหน่งงานให้เป็นปัจจุบัน 4.การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน 5.กำกับดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง และการจัดทำเอกสารการจ้างงานต่างๆ 7.จัดทำและปรับปรุงข้อมูล เอกสารระบบงานคุณภาพ ISO9001 , ISO14000
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆ - กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่จะ ไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - ติดต่อกลับลูกค้าที่ได้แสดงความสนใจในสินค้าและบริการของบริษัทจากการไปออกงานแสดง สินค้า หรือจากที่มีผู้แนะนำมา - คัดเลือกข้อมูลลูกค้าและติดต่อกลับผู้ที่มีโอกาสจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา รวมถึงลูกค้ารายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย - จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย - ดูแลรักษาความสัม
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : 20000-60000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1. ทำและตรวจสอบการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 2. บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย 3. ทำรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน 4 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงกับตัวอย่างของลูกค้าและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ / ทำรายงานตามมาตรฐานของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณสูญเสียในกระบวนการผลิต
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ในส่วนสำนักงาน และฝ่ายผลิต การเสิร์ฟน้ำผู้มาติดต่อ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษา รับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ขับรถส่งสินค้าตามพื้นที่ กำหนด ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล และสามารถบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา อาคาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1.รับผิดชอบด้านคุณภาพสินค้าทุกด้านให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า 2.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า หาแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางป้องกัน และลูกค้ายอมรับด้วยความพึงพอใจ 3.กำหนดเกณฑ์คุณภาพวัตถุดิบหรือสินค้าให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดี ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิตสินค้า และลูกค้า
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกให้เป็นทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาสินค้าและแหล่งซื้อสินค้าใหม่ ๆ จัดสรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามตกลง ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
-จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ด้านเอกสารและข้อมูล กับฝ่ายต่างๆ -รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้า -รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และส่งผลรายงานให้กับผู้บริหาร -ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ผลิต และประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ (ทำงานในห้องแอร์)
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามที่ตกลง + OT+ ค่าอาหารกลางวันวันละ 30
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.