1. กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 5. ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 6. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 7. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ 8. ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท 9. ประเมินผลก
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร 2. ประมาณการยอดการผลิต 3. ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต 4. ควบคุมการผลิต และบันทึกการผลิต ของผลิตภัณฑ์และการผลิตตามข้อกำหนดGMP,HACCP,HALAL และระบบอื่น ๆที่บริษัทกำหนดเป็นกิจกรรม 5. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. เสริมสร้างทีมงานให้มีวินัยและความสามัคคีในการผลักดันให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง ( ตามประสบการณ์​และความสามารถ )
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,สำเร็จรูปรับ ,วัตถุดิบ, สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการผลิต 2 บันทึกผลและการจัดเก็บ ผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 3 ปฏิบัติงานตามระบบ GMP ,HACCP, BRC เบื้องต้น 4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง ( ตามประสบการณ์​และความสามารถ )
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1 ตรวจสอบการนำเข้าวัตถุดิบจาก Supplier ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 2 รวบรวมข้อมูลในส่วนของฝ่ายผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งรายงานปัญหา 3 จัดทำเอกสาร แก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ 4 ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1 บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม หรือการ โอน การรับคืน สินค้า 2 บริหารวางแผนการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ – 3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานถึงปัญหา และอุปสรรคจากการตรวจนับ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4 ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการจัดเตรียมสินค้าสำหรับการส่งมอบให้กับลูกค้า ถูกต้องตรงเวลา 5 จัดทำรายงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน ผลักดันยอดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าและสะดวกซื้อ
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง + คอมมิสชั่น
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ลูกหนี้ 1 ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรง 2. ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 3. จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า /วางบิล-รับเช็ค 5. รายงานภาษีขายและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของบัญชี 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหนี้ 1. บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้า 2. บันทึกภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, กระทบยอดเจ้าหนี้กับ GL, นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. รับผิดชอบงานโอนและรับสายโทรศัพท์ ด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ และประสานงานภายใน 2. ต้อนรับและประสานงานบุคคลที่มาติดต่อ 3. คัดแยก และจัดเก็บเอกสาร 4. ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมโรงงาน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ออกแบบสื่อภาพ สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ เพื่อสนับสนุนโฆษณาทางการตลาด #สามารถย้ายที่ทำงานช่วงต้นปี 2564 ได้ เนื่องจากบริษัทฯจะย้ายสำนักงานใหญ่ ไปอยู่ที่สีลม สาทร
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง ( ตามประสบการณ์​และความสามารถ )
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
[ พนักงานฝ่ายขายและการตลาด ] งานขาย Traditional trade ( การค้าสมัยเก่า ค้าส่ง โชวห่วย ), Dealer ( ตัวแทนจำหน่าย Online ) โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้า Traditional trade 60% ของพื้นที่ทั้งประเทศเป็นฐานลูกค้าเก่า และต้องดูแลงานขายให้เต็มพื้นที่ภายในปี 2562 เพื่อรองรับการเติบโตตามยอดขาย ของ Modern Tade และบริษัทฯ
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง + คอมมิสชั่น
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ดูแลทีมขาย ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ ดูแลทีมขายทั้งทีม modern trade, traditional trade และทีมขายปลีกออนไลน์
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง + คอมมิสชั่น
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- สรรหาและจัดจ้างบุคลากร - ดูแลสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของบุคลากร - จัดทำเงินเดือน - จัดทำเอกสารแรงงานต่างๆ
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง และประสบการณ์
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. คิดและสร้างสรรค์แผนการตลาด / แผนงาน / กิจกรรม / โปรโมชั่น 2. ส่งเสริมกิจกรรมและรับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อออกวางจำหน่าย 3. สำรวจข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่มีวางขายอยู่ในตลาด ศึกษาด้านพฤติกรรม แนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงโอกาสต่าง ๆ ที่มีในตลาด 4. วิเคราะห์วางแผนร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 5. วิเคราะห์การตลาดทั้ง online offline 6. ออกรายงานสรุปการวิเคราะห์การตลาด 7.
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- Admin ตอบเพจ , Line OA, IG - รับออเดอร์ซื้อขายสินค้า - ตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - สรุปยอดขาย ส่งยอดขาย - ดูแลการตลาด Online ( Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Lazada, Shopee, Line@, Website ) - คิด Contact การโฆษณาแต่ละวัน ประสานงานร่วมกราฟฟิก - ดำเนินงานตามแผนงานการตลาด - ควบคุมการยิง Ads ในแต่ละวัน ปรับแก้ไขให้ Ads ได้คุณภาพสูงสุด
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 (กะเช้า/ กะกลางคืน   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ประสานงาน จัดหา เตรียมงานประชุม บันทึกประชุม สนับสนุนงานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. ติดต่อดูแลและประสานกับลูกค้าต่างประเทศ 2. ดูแลยอดขายและหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย 3. ติดต่อประสานงานลูกค้า ดูแลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- ตรวจนับสินค้า เบิกจ่ายสินค้า ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าตามเอกสารเบิก - จัดทำโปรแกรมสต๊อกสินค้า อัพเดทยอดเบิกจ่ายตามจริง - นับสต๊อกคงเหลือ และทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดเตรียมของจัดส่ง
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ลูกหนี้ 1. ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรง 2. ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 3. จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า /วางบิล-รับเช็ค 5. รายงานภาษีขายและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของบัญชี 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหนี้ 1. บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้า 2. บันทึกภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, กระทบยอดเจ้าหนี้กับ GL, นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. ซ่อมบำรุง PM รายปี/รายเดือน (เครื่องจักร / ระบบไฟฟ้า) 2. รับผิดชอบงานด้านการซ่อมเครื่องจักร/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน 3. รับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงอาคาร/สถานที่ 4. จัดทำเอกสาร/รายงานสรุปผลการดำเนินการทางด้านการซ่อมบำรุง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. ทดลองสูตร ปรับปรุงสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. วิจัยและทดลองวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงสินค้าเก่าและพัฒนาสินค้าใหม่ 3. วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง – 4. ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5. ออกเอกสารข้อกำหนดของวัตถุดิบ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิต และคู่มือการผลิต รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามตกลง (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.