เข้าระบบผู้สมัครงาน
แม่บ้าน
- ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ผู้ช่วยพนักงานขาย - คอนโด จรัญ 42
- พาลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง และอธิบายข้อมูลของโครงการ - รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
พนักงานขับรถผู้บริหาร(Executive Driver)
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โดยใช้เส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม - นำรถไปรับการบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง และอื่นๆ ตามกำหนดเวลา หรือตามความจำเป็น - ปฏิบัติงาน วางตัว และประพฤติตนอย่างเหมาะสม ตรงต่อเวลา และเป็นที่ไว้วางใจได้
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานดูแลสวน
- ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา - ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุง ตกแต่งและขยายพันธุ์ - ตรวจเช็คปุ๋ย น้ำยาฆ่าแมลง กระถางให้มีพอต่อการใช้งาน ตกแต่งสถานที่ - ดูแลทำความสะอาดในบริเวณต่างๆที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
พนักงานเสิร์ฟ
- บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - แนะนำอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริการและอุปกรณ์
23 มกราคม 2562
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
- ดูแล จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องประชุมสัมมนา เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ นำ้ดื่ม ของว่างช่วงพักเบรค -เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม ในแต่ละวัน - ทำงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวเนื่องกับการประชุมสัมมนา
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ช่างประจำอาคาร - Technician ( ประจำคอนโด จ.ระยอง )
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Site Architect - สถาปนิกสนาม
- ควบคุมและผลักดันงานด้านสถาปัตย์ - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - ตรวจแบบและจัดทำ Shop drawing - มีส่วนร่วมในการส่งมอบห้องแก่ลูกค้า - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2562
Guest Service Executive - รัชดา ซ.5
- ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแผนก - รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จ - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกและลูกค้าทั้งในเรื่องที่ร้องเรียนและร้องขอ - จัดตารางกะการทำงานประจำเดือน - ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนหัวหน้าแผนกในกรณีฉุกเฉิน - ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักตามรายละเอียดใบจอง
23 มกราคม 2562
Asst.QS Manager
บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ - ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงบประมาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม และนำเสนออนุมัติ - จัดเตรียมรายงานนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุน - จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ,ต่อรองราคา,สรุปราคา,นำเสนอการลดต้นทุนค่าก่อสร้าง -
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สุขุมวิท26
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ 3.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน 4.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร และติดตามผลการแก้ปัญหา 5.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Operation Manager
- จัดทำแผนงาน Preventive Maintenance ของทุกระบบ - จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - มอบหมายงาน ควบคุม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพการใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้งานของอาคารและระบบต่างๆของอาคาร - จัดทำระบบเอกสารภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานข
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Engineering Manager - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( บริหารอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ )
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดทำงบประมาณประจำปี - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษา - กำกับดูแลการทำงานของช่างประจำอาคาร - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A++
Instructor - Sport Club
- ให้บริการแนะนำสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือออกกำลังกายและจัดโปรแกรมการ์ดให้กับสมาชิก - สอนและเป็นคู่ซ้อม(Partner) กีฬาประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ตรวจสอบและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายภายในคลับต่างๆให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการเปิด- ปิดไฟสำหรับสถานที่ออกกำลังกายและUpdate ตารางการจองคอร์ทกีฬาต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Foreman (Inspector)- เลี่ยงเมืองนนท์
- ตรวจสอบคุณภาพงาน ทดสอบงาน ได้ตามมาตรฐานบริษัทฯทั้งโครงสร้างและสถาปัตย์ - ควบคุมการทำงาน ประสานงานผู้รับเหมา - จัดทำเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานในเรื่องต่างๆ
23 มกราคม 2562
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560