เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลนนทเวช
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1 . ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ บริหาร รับผิดชอบงานระบบวิศวกรรม ร่วมงาน Facility Management and Safety ภายในโรงพยาบาล 2. สนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล กำกับติดตาม ข้อมูลต่างๆ ในงานวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนากำหนดทางเลือก /ปรับแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เป้าหมาย 3. กำกับติดตาม การดำเนินงานระบบวิศวกรรม งานด้าน Facility Management and Safety 4. กำกับติดตาม การอนุรักษ์พลังงาน 5. กำกับติดตาม แผนฉุกเฉินในระบบสาธารณูปโภค และ แผนการซ้อมทีมผจญเพลิง
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
รับผิดชอบในการจัดทำแผนความปลอดภัย จราจร และการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security management plan) แผนงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (SHE & FMS) แผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน/ ภัยพิบัติ (Disaster preparedness plan) ประจำปี ส่งเสริม ทดสอบ ตรวจสอบ จัดทำแผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด มีแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ประเมินความเสี่ยง สามารถวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัย/ อาชีวอนามัย/ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคว
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกโภชนาการ
กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานโภชนาการ งานจัดการทรัพยากร ต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพในการบริการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมพฤติกรรมบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้รับบริการ โดยให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาล
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
รับผิดชอบบริการการพยาบาล ตั้งแต่ งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน งานประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วนในการดูแล งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย รวมถึง งานส่งต่อผู้ป่วย ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอายุรกรรมทั่วไปเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ สร้างความประทับใจสูงสุด
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พยาบาลวิชาชีพ OPD
- ให้บริการทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยนอก
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
จนท.ผู้ปวยการเงินใน
- งานแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล - บริการด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ประเมินค่ารักษาพยาบาล - ติดตามค่ารักษาพยาบาลระหว่างนอนพัก
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร (Full Time)
ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา(ด่วน)   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานแม่ครัว
ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหาร (ด้าน ความถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เพียงพอ) - รับข้อมูลการผลิตอาหาร - ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูปและการจัดเก็บ ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานธุรการ(Back Office)
-เบิกและจัดเก็บ รักษาเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงาน -บันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบ -ตรวจสอบและจัดเบิกวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Senior System Administrator
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Hardware & Network ครอบครุมงานดูแลเครื่องแม่ข่าย/ระบบเครือข่าย งานสำรองข้อมูลหลักระบบโรงพยาบาล งานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ล่ามพม่า
การให้ข้อมูลการบริการ ลูกค้าต่างชาติ / การต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มารับบริการ / ดูแลกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล (Hospital Tour)การดูแลขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยในชาวต่างชาติ / การบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้บริการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและเกิดความพึงพอใจต่อการบริการอย่างเหนือความคาดหวัง
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
การเสนอบริการตรวจสุขภาพ Mobile Check Up / การเสนอลริการตรวจสุขภาพ Check Up In house , การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และการสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะต้องผ่านการอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ ( Transplant Coordinator ) และสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
14 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560