เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลนนทเวช
เจ้าหน้าที่สถิติ
รับผิดชอบงานรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน งานตรวจสอบ/รายงานชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา /ดำเนินการคำนวณ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง และนำส่งฝ่ายบัญชี / เงินเดือน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ถูกต้อง และทันเวลา
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย
รับผิดชอบในการจัดทำแผนความปลอดภัย จราจร และการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security management plan) แผนงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (SHE & FMS) แผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน/ ภัยพิบัติ (Disaster preparedness plan) ประจำปี ส่งเสริม ทดสอบ ตรวจสอบ จัดทำแผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด มีแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ประเมินความเสี่ยง สามารถวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัย/ อาชีวอนามัย/ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคว
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
- ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร - งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายอาคาร - งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบเครื่องปรับอากาศ - งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร - งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานอาคารและสุขาภิบาล - งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานหม้อแปลง และปั๊มน้ำ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกโภชนาการ
กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานโภชนาการ งานจัดการทรัพยากร ต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพในการบริการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมพฤติกรรมบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้รับบริการ โดยให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาล
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีทั่วไป - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประเดือน/ปี - ปรับปรุงบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ (ปรับยอดเพิ่ม-ลด สินค้า Fix Stock) - งานปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พยาบาลวิชาชีพ OPD
- ให้บริการทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยนอก
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
จนท.ผู้ปวยการเงินนอก
- งานแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล - บริการด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ประเมินค่ารักษาพยาบาล - ติดตามค่ารักษาพยาบาลระหว่างนอนพัก
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร (Full Time)
ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา(ด่วน)   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ(สำหรับคนพิการ)
จัดทำข้อมูล คีย์เอกสาร พิมพ์เอกสารทั่วไป
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานแม่ครัว
ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหาร (ด้าน ความถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เพียงพอ) - รับข้อมูลการผลิตอาหาร - ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูปและการจัดเก็บ ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Senior System Administrator
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Hardware & Network ครอบครุมงานดูแลเครื่องแม่ข่าย/ระบบเครือข่าย งานสำรองข้อมูลหลักระบบโรงพยาบาล งานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ให้บริการรถนั่ง รถนอน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย - ให้บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในการเคลื่อนย้าย และมีมาตรฐานในการเคลื่อนย้าย
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
จนท.จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหาสินค้าประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนทั่วไปที่ใช้ในองค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผจก.แผนกการตลาด
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานตลาด วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน - สรุปความเป็นไปของสภาวะตลาดให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ -จัดทำและบันทึกข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผช.ผจก.แผนกแม่บ้าน
รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกแม่บ้านและซักรีด ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเรียบร้อย ให้งานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง วางแผนและมอบหมายปฎิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างชาติ (ล่ามพม่า)
การให้ข้อมูลการบริการ ลูกค้าต่างชาติ / การต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มารับบริการ
19 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560