เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )
- วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ - กำกับดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากรของหน่วยงานทั้งหมด ( 6 สาขา) - จัดทำแผนการพิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนและกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสม - รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร - รับผิดชอบในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ (ให้คำแนะนำหัวหน้างาน พนักงาน และพิจารณาบทลงโทษ) - งานด้านอาคารสถานที่ (ซ่อมสร้าง) ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)
-ติดตั้ง / ติดตาม/ ดูแลรักษา อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด -ดูแล/พัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบการผลิตในโรงงาน -วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน และอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
โปรแกรมเมอร์
- เขียนและพัฒนาโปรแกรม ( PHP , Net ) - ดูแลและพัฒนาระบบ Network - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- เช็ค STOCK ในระบบ Sap - ทำใบเสนอราคา - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้Sale - รวบรวมสรุปรายการขายประจำวัน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เซลล์ต่างจังหวัด
ติดต่อหาลูกค้าต่างจังหวัดในแต่ละภาค เดินทางต่างจังหวัด มีความรู้ตัวสินค้าเหล็กรูปพรรณรีดร้อน/รีดเย็นเป็นอย่างดี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( เช็คเกอร์ ) ด่วน
1.ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา 2.ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ 3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารการขายและบันทึกรายการขาย 2.ตรวจสอบเอกสารและจัดเตรียมใบกำกับภาษี 3.จัดทำบัญชี และ บันทึกรายรับชำระหนี้และตัดยอดลูกหนี้ ในระบบตามรอบการปิดบัญชีในแต่ละงวด 4.จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการค้นหา 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ IT Support
1. ซ่อมบำรุงแก้ไข Computer ทั้ง Hardware และ Software รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซ่อมบำรุงและแก้ไข การใช้งานระบบ Internet Network ภายใน 3. ดูแลและติดตั้ง การเชื่อมต่อสาย Internet และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Network 4. ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นและการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถย้ายสินค้าในโรงงาน
มีหน้าที่ขับรถบรรทุกต่างๆภายในโรงงาน ขนย้ายของภายในโรงงาน หรือหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำที่ลพบุรี)
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ 1. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า 2. วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก 3. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
บริการทั่วไป (ประจำสมุทรสาคร) ด่วน!!!
- ทำความสะอาดสินค้าและจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถ-ลงรถและจัดเตรียม เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถ - งานบริการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น ติดรถส่งของ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ลพบุรี )
1.ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหา / ซ่อมบำรงเครื่องจักรได้ 3.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน 4.ทำแผน PM / CHECK SHEET เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถ 6 ล้อเฮี๊ยบ
-ขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย -มีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์ -ดูแลรักษาและเตรียมรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
sale project
- วางแผนเสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด - พัฒนาและผลักดันการเติมโตของยอดขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง
-ทำงานซ่อมทั่วไปในโรงงานทั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบไฟฟ้าในคลังสินค้า -ซ่อมงานระบบประปาภายในบริษัท -ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆในคลังสินค้าอื่นๆ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรฝ่ายผลิต
ควบคุมงานการผลิตทั้งกระบวนการ - พัฒนาความสามารถในการผลิต - วางแผนลดต้นทุนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบาลและวางแผนด้านการบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชีให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่วางใว้ 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบและการเงิน 4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัท 5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ธุรการผลิต (ประจำโรงงาน)
( จัดการวางแผนงานด้านวัตถุดิบ และสต๊อกวัตถุดิบ) - การรับ- จ่าย และตัดสต๊อกวัตถุดิบ - บันทึกข้อมูลผลผลิตประจำวัน/สัปดาห์ /เดือน - ตรวจสอบหน้างาน ในline ผลิต - จัดทำรายงานสรุปวัตถุดิบประจำเดือน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)
ด้านปฏิบัติการ 1. สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17000
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำที่ลพบุรี)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560