เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี(สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT • ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม (Procurement Engineer)
•ดูแลการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการ •ดูแลและจัดหา Spare Part สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรม •ดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้า/บริการ และประเมินผู้ขายสินค้า/บริการ •งานสนับสนุนและพัฒนาระบบงานจัดหา •ประสานงานจัดทำขอบเขตงาน เงื่อนไข ร่างสัญญาจ้าง •งานประเมินราคาสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่ม •วิเคราะห์ Life Cycle Cost ของสินค้าเปรียบเทียบ
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง (ปฎิบัติงาน พระราม 9) ด่วน!!!
บำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามามมาตรฐาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract) บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำการศึกษารายละเอียดในรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียบมข้อมูลพร้อมบทวิเคราะห์ของโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร • วางแผนและประสานงานเพื่อทำการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการจัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนาม
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : XXXXX
วิศวกร ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน(สายสีม่วง) ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : XXXXX
เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน)
• รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ จัดทำทะเบียนเอกสารเข้า-ออก จัดทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารสำคัญของบริษัท ควบคุมการจัดส่งเอกสารของบริษัท • รับผิดชอบงานด้าน ธุรการทั่วไป จัดทำข้อมูลและการยื่นภาษีต่างๆ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านธุรการ • รับผิดชอบงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบทรัพย์สิน ติดตามและประสานงานซ่อมแซมทรัพย์สินของบริษัท • รับผิดชอบงานบริการด้านรถยนต์ จัดทำตารางปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ วิเคราะห์ข้อมูลงานด้านยานพาหนะ • รับผิดชอบงานบริการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ และสินค้าอุปโภค-บริ
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกบริการกลาง
• รับผิดชอบงานบริการจัดเลี้ยงรับรองหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพอาคารโรงอาหาร งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม • รับผิดชอบงานต้อนรับและให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัท • กำกับดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์พื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบอาคารบริหารและอาคารโรงอาหาร ให้เกิดความสวยงาม • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จัดหา การเดินรถไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ จัดทำข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ของระบบ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมปทานหรือผู้ว่าจ้าง • จัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคของระบบ สำหรับการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน • ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เตรียม
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ซ่อมพระราม 9 )
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ • ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง • ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) รีบสมัครด่วน !!!!!
• ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทและรถรับ-ส่งพนักงาน • สามารถขับรถและดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้ตลอดเวลา • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาของผู้บริหารได้ในบางครั้ง • กรณีที่ต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท.
Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกร
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร
• การบริหารและจัดการบัตรโดยสาร จัดเตรียม และจัดส่งบัตรโดยสารเพียงพอกับทุกสถานี • การบริหารคลังบัตรโดยสาร วิเคราะห์และตรวจสอบบัตรโดยสาร • การจัดการบัตรโดยสารที่ส่วนกลาง เช่น การขึ้นทะเบียน การออกบัตร และการคืนบัตร เป็นต้น • ดูแล และจัดการทรัพย์สินของผู้โดยสารที่พบในระบบรถไฟฟ้า • การตรวจสอบการขอเงินสำรองทอน • จัดทำระบบทรัพย์สิน เช่น รูปแบบมาตรฐาน การเบิกจ่ายและจัดซื้อ • จัดทำรายงานวิเคราะห์ขอมูล ทำสถิติ
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อเพื่อสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมบริษัท • ดูแลการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมบริษัท • ดูแลความเรียบร้อยของสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) • ดูแลรับผิดชอบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบริษัท • จัดทำบันทึกภายในและงานเอกสารที่สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน และสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย) ด่วน!!!
บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตามามมาตรฐาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract) บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า - ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ
16 พฤศจิกายน 2561
Walk-in Interview เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง • ดูแลการขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบํารุง ในอุโมงค์รถไฟฟ้า ควบคุมการทํางานของรถซ่อมบํารุง • ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบํารุง ขับรถไฟฟ้านําผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์ • ตรวจสอบงานซ่อมบํารุงตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการนํารถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า • ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า MRT) • ปฏิบัติหน้าที่
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันความปลอดภัย ด่วน!! (รับวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา)
-จัดทำแผนประกันความปลอดภัยของระบบ แผนความปลอดภัยของงานระบบ แผนด้านความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการซ่อมบำรุง และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการและติดตามผลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ทำการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัยของงานระบบ โดยใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสม -ประเมินผลการออกแบบงานระบบตามหลักการวิศวกรรมความปลอดภัยและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงของอันตรายอยู่ในระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ในทางปฎิบัติ -ชี้บ่งอันตรา
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง **(ด่วนมาก)
รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปร
16 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560