ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
1. ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงพนักงานรักษาความปลอดภัยจับงูให้ลูกบ้าน 2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 3. ดูแล ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 4. ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง 5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 11 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
- ติดตั้งเดินสายไฟฟ้า ระบบไฟ ระบบแอร์ - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำ รายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนการเข้ารับเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของเอกสาร - อื่นๆ ตามประเภทของการรับส่งเอกสาร - ทำงานผ่านระบบออนไลน์
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- เดินทางไปกับรถขาย ดูแลฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่ - จดบันทึกรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้า - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระแก้ว   เขต : เมืองสระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : โครงสร้างบริษัทและพิจารณาตามประสบการณ์ + ค่าคอม
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสาร ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีภาษีอากรต่างๆ, งบทางการเงินและบัญชี ปิดงบการเงิน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน, งบเดือน -งบปี ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร พร้อมเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อและภาษีขาย ปิดภาษีซื้อ-ขาย และนำส่ง แบบ ภพ.30 ต่อกรมสรรพากร และนำส่ง ยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด51, ภาษีประจำปี ภงด50 และยื่นงบการเงินในระบบของกรมพัฒน์ - จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่ง แบบ ภงด 1,3, 53
บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : เมืองสระแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร - ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน set point - ทำการตรวจสอบเครื่องจักรตามคู่มือ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง - ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรได้ทันท่วงที โดยวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตหรือเกิดการหยุดของเครื่องจักรและระบบควบคุม
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด สระแก้ว   เขต : วัฒนานคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
1.รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม พนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัย 2.ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 3.กำหนดและวางแผนงานในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 4.สามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ติดตามผล และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้มีความราบรื่น รวมทั้งสามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแผนกได้ 5.จัดทำรายงาน บันทึกการทำงาน เอกสารต่างๆภายในบริษัท เพื่อเสนอเซ็นและพิจารณาอนุมัติ 6.ฝีกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษ
บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขบริบัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
- วางแผนดูแลงานควบคุมหน้างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมคุณภาพและความเรียบร้อยหน้างาน - สามารถถอดแบบและ ดูแลความเรียบร้อยของงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - สรุปความคืบหน้าของงาน
บริษัท เกษตรอรัญ (2013) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำเอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express - ดูแลเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ออกใบกำกับภาษี,ยื่นภาษีและจัดทำรายงานภาษีประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม*
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำบัญชี - ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - สามารถปิดงบบัญชีได้ - ชำนาญการใช้โปรแกรม Express - สามารถไปทำงานฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม*
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 60,000 บาท/เดือน (ตามความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 61 งาน.
1 2 3 4 5 6 7

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.