งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย - จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย - ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - ลงพื้นที่ต่างจังหวั
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย - จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย - ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - ลงพื้นที่ต่างจังหวั
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย - จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย - ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - ลงพื้นที่ต่างจังหวั
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย - จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย - ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - ลงพื้นที่ต่างจังหวั
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
– ขับรถรับส่งผู้บริหาร – ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง – ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย - จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการกับการขาย - ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - ลงพื้นที่ต่างจังหวั
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร - สรุปการประชุมเรื่องที่เจ้านายต้องติดตามต่อ - คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรักษาความลับต่างๆ - ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหารด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ - ติดต่อประสานงาน ติดตามงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - เข้าร่วมประชุมภายนอกบริษัทฯ
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน – ขับรถขนส่งปุ๋ย – ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง – ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
- ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบพร้อมบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งด้านรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน - ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ,ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานปิดงบ สรุปยอดประจำเดือน - จัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน - จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษี /ภ.พ
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
1. ทำงบการเงิน 2. วางแผนการเงิน 3. เปิดใบกำกับภาษี วางบิล- วางบิล 4. ทำบัญชีทั่วไป 5. ปิดงบภายใน 6. ติดต่อประสารงานกับลูกค้าและเจ้าหนี้ 7. ควบคุมด้านการเงินด้านค่าใช้จ่าย วางแผ่นการจ่ายเงิน 8. เช็คเอกสารสำเนาใบวางบิล 9. สรุปยอดการขายและลูกหนี้ เจ้าหนี้ การซื้อ ในแต่ละเดือน 10. ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยไม่ให้เกิดหนี้สูญ 11. จัดเก็บควบคุมเอกสารให้รัดกุม ไม่สูญหาย
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.