ตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Standard) ถูกต้องและสอดคล้องตรงตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity)
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,บรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการผลิต 2 บันทึกผลและการจัดเก็บ ผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.วางแผนการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต 2.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนส่งมอบ 3.ดำเนินการทวนสอบความใช้ได้ของจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต 4.พัฒนากิจกรรมการตรวจสอบ 5.ควบคุมการดำเนินงานภายในแผนกให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน 6.ตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า 7.สรุปรายงานข้อร้องเรียนประจำเดือน/ปี และของเสีย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารคุณภาพ ISO 9001 / BRC - คู่มือคุณภาพ (Quality Manual), - ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure), - คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction), - เอกสารสนับสนุน (Supporting Document), - แบบฟอร์ม (Form) 2. รับผิดชอบดูแล จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ และไฟล์เอกสารต้นฉบับเอกสารขององค์กร 3. จัดทำ Document Master List (บัญชีแม่บท) เอกสารทั้งหมดในระบบคุณภาพ 4. จัดทำ Form Master List เพื่อควบคุมแบบฟอร์มทั้งหมดในระบบคุณภาพ 5. ตรวจสอบรูปแบบและรหัสของเ
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.วางแผนการขายในเขตที่รับผิดชอบ 2.ดูแลเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ประสานงานภายในองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.รักการขาย ทนต่อสภาวะการกดดันได้
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - ควบคุมและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - หา Supplier รายใหม่ ๆ ในการสอบถามราคาและต่อรองราคา ฯลฯ
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักร ให้การผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 331 บาท/วัน
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องเคลือบ และเครื่องติดกาว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องตัดถุงพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต 5. งาน
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตแผ่นพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า 3. ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและไฟฟ้าโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. วางแผน (PM) งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.