งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.จัดทำเอกสารการจ่ายเจ้าหนี้พร้อมทำเช็คจ่าย 2.บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 4.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.รับผิดชอบงานขายในกลุ่มลูกค้า หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุรายได้ และผลกำไรที่กำหนดไว้ 2.ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการซื้อขาย วางแผนการขาย และเก็บข้อมูลลูกค้า 3. ติดต่อเสนอขายสินค้า ประสานงานกับทางโรงงานและฝ่ายจัดซื้อ 4. ติดตามผลการใช้งานของสินค้าของบริษัทฯ ที่ขายหรือส่งให้ลูกค้าใช้งาน 5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (เดือนละ 2-3 ครั้ง/เดือน) 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.สนับสนุนด้านงานขายสินค้า หลักการทำงานของสินค้า และข้อจำกัดของสินค้านั้นๆ 2.จัดทำข้อมูลสนับสนุนงานขาย เช่น ข้อมูล สเปคสินค้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์+คอมมิชชั่น
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการวางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขปัญหาเป็น
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปฏิบัติหน้าที่งาน Program Automation และ Service ที่บริษัท วี ทู เอส ฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เช่น รับ Requirements จากลูกค้า เข้าแก้ไขปัญหาหน้างานทั้งงาน เก่า และงานใหม่ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้าง + เบี้ยเลี้ยง + OT
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมไฟฟ้าและงานติดตั้ง ออกแบบการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ ให้สามารถใช้งานได้จริง และงานอื่นๆ ทำการออกแบบ,ถอดแบบ และเคลียร์แบบได้ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
งาน Wiring ตู้คอนโทรลไฟฟ้า และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้าง + เบี้ยเลี้ยง + OT
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบระบบ Automation เขียน Program PLC,HMI,SCADA,Commissioning งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดูแลงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ และงานโครงการ ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการของบริษัทฯ ทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนที่เกิดจากการทำงานของลูกจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณษาตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุม Due Date ในการสั่งสินค้า จัดทำข้อมูลการขาย เพื่อส่งให้หัวหน้าการตลาดวิเคราะห์ ติดตาม การส่งสินค้า และประเมินลูกค้า งานการตลาดอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.รับผิดชอบงานขายในกลุ่มลูกค้า หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุรายได้ และผลกำไรที่กำหนดไว้ 2.ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการซื้อขาย วางแผนการขาย และเก็บข้อมูลลูกค้า 3. ติดต่อเสนอขายสินค้า ประสานงานกับทางโรงงานและฝ่ายจัดซื้อ 4. ติดตามผลการใช้งานของสินค้าของบริษัทฯ ที่ขายหรือส่งให้ลูกค้าใช้งาน 5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (เดือนละ 2-3 ครั้ง/เดือน) 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.