เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า (ปิ่นเกล้า)
ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ Key ใบงาน ปิด Job order ทุกวัน ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ จดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจก.แผนก/ผช.ผจก.แผนก/หัวหน้าแผนก/จนท.อาวุโสแผนก ให้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 0
23 กรกฎาคม 2562
CPN Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
CPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่: หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: -งานการตลาดสาขา (Branch Marketing , Event Marketing) -งานขายพื้นที่ศูนย์การค้า (Sale Executive , Retail) -งานบริการลูกค้า (Customer Service) -งานร้านค้าสัมพันธ์ (Tenant Service) -งานการเงินและบัญชี (Finance & Accounting) -งานบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource Management) -งานจัดซื
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ต่อรองได้
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์
จัดทำสัญญาระยะสั้น (Temporary Shop) ติดตามเอกสารจากร้านค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการทำงานต่างๆพร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บข้อมูลร้านค้าเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า / Shop Visit และจัดทำ Customer Profile ติดตามหนี้ค้างชำระของร้านค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานต่างๆ จัดทำบัตรพนักงานร้านค้า ขายพื้นที่ชั่วคราว และพื้นที่ Non-Productive
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 Up
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub contract - จัดการและอำนวยการด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้า - งานธุรการต่างๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาปิ่นเกล้า)
ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า ตกแต่งห้องว่างให้สวยงามและเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้า ควบคุมผู้รับเหมาที่รับเหมางานตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคารของศูนย์การค้าให้ปฏิบัติงานตามแบบ และข้อกำหนดของบริษัท จัดทำสรุปรายงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมทุกเดือน ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน - ประจำเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา(โคราช)
- ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม และดูแลเบิกเครื่องใช้สำนักงาน. - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ - จัดทำหนังสือยืนยันการว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา LOI - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่การตลาด - เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา(โคราช)
-ติดต่อลูกค้า ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจัดงานพื้นที่ส่วนกลาง -ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่ออำนวยให้ลูกค้าในการจัดงาน -ดูแลประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้า -วางแผนบริหารพื้นที่ส่วนกลางเพื่อหารายได้ -ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน – ประจำเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา(โคราช)
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
แคชเชียร์ (สาขาปิ่นเกล้า)
จัดเตรียมเงินทอน/เงินยืม/อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการขายประจำจุดบริการ นำส่งเงินยอดขาย/เงินทอน/เงินยืม ประจำวัน ตามสถานที่ที่กำหนด ให้กับผู้ที่รับผิดชอบ จัดเตรียม คูปอง /การ์ด /ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับการขาย ประจำวัน รายงานความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากระบบ และการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการจัดเก็บเงิน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม และดูแลเบิกเครื่องใช้สำนักงาน. - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ - จัดทำหนังสือยืนยันการว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา LOI - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ช่าง (ไฟฟ้า , ประปา , ปรับอากาศ) - เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย(สมุทรสาคร)
***เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า*** -ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า -ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ -ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน -ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ -จดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน -ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ ***เจ้าหน้าที่ช่างประปา*** - ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส - ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์ก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา สมุย / ภูเก็ต )
• รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า • ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า • สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าให้มากที่สุด • ดูแลร้านค้าให้อยู่ในกฎระเบียบของศูนย์การค้าที่กำหนดไว้ • รับผิดชอบจัดทำสัญญาเช่า สัญญาบริการ • รายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้นใหม่ / สัญญาหมดอายุ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการคอนโดเอสเซ็นท์ ระยอง / เชียงใหม่ / ขอนแก่น
• จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร • ให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยภายในอาคาร และแก้ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี • จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ • การเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล สำนักงานที่ดิน ฯลฯ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 1 อัตรา   เงินเดือน : -
23 กรกฎาคม 2562
ช่างอาคาร ประจำโครงการคอนโดเอสเซ็นท์ ระยอง / เชียงใหม่ / ขอนแก่น
• รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลและซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล น้ำประปา รวมถึงงานซ่อมแซมอาคารให้สามารถทำงานได้ตามปกติและมีสมรรถภาพสูง • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 3 อัตรา   เงินเดือน : -
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี ประจำโครงการคอนโดเอสเซ็นท์ ระยอง / เชียงใหม่ / ขอนแก่น
• ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในอาคาร ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด • จัดการงานด้านข้อมูล เพื่อใช้ในการบริการจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของโครงการ • บริหารจัดการด้านเอกสาร และทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล • ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จัดการงานด้านการเงิน รับ-จ่าย และจัดทำข้อมูลด้านบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 1 อัตรา   เงินเดือน : -
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาปิ่นเกล้า)
- รับผิดชอบงานทางด้าน AR ( Invoice / RC ) - ตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงจัดทำรายงานสถานะการตรวจสอบ - การติดตามและประสานงานเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินบัญชี S/A, C/A โดยกระทบกับ statement กับการตัด receipt ประจำวัน และนำส่งให้หัวหน้าตรวจสอบก่อนจัดเก็บเข้าเซฟ รวมถึงติดตาม หนังสือรับรองหักภาษี ณ. ที่จ่าย ให้ครบตามจำนวน - รับผิดชอบงานทางด้าน Consign / Food - ตรวจสอบและบันทึกเงินสดรับ และหรือ เครดิตรับประจำวัน - จัดทำใบคำนวณเพื่อการจ่ายคืนตาม Due Date
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 UP
22 กรกฎาคม 2562
Walk-In Interview เซ็นทรัล วิลเลจ (ทางเข้าสุวรรณภูมิ) สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ตึกเดอะไนน์ ทาวเวอร์ (MRT พระราม 9 ทางออก 2)
Walk-in Interview เซ็นทรัล วิลเลจ (ทางเข้าสุวรรณภูมิ) สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์: ห้อง Universe ชั้น 12 ตึกเดอะไนน์ ทาวเวอร์ (MRT พระราม 9 ทางออก 2) ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: 1.การตลาด ป.ตรี / โท สาขาการตลาด สามารถประสานงานกับ Organizer ได้ หากมีประสบการณ์ในการจัดEvent จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.บริการลูกค้า ป.ตรี / โท รักงานบริการ มีบุคลิกดี ภาษาอังกฤษดี 3.งานอาคาร ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง มีประส
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 37 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560