เข้าระบบผู้สมัครงาน
ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ Key ใบงาน ปิด Job order ทุกวัน ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ จดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจก.แผนก/ผช.ผจก.แผนก/หัวหน้าแผนก/จนท.อาวุโสแผนก ให้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 0
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
CPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่: หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: -งานการตลาดสาขา (Branch Marketing , Event Marketing) -งานขายพื้นที่ศูนย์การค้า (Sale Executive , Retail) -งานบริการลูกค้า (Customer Service) -งานร้านค้าสัมพันธ์ (Tenant Service) -งานการเงินและบัญชี (Finance & Accounting) -งานบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource Management) -งานจัดซื
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ต่อรองได้
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
จัดทำสัญญาระยะสั้น (Temporary Shop) ติดตามเอกสารจากร้านค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการทำงานต่างๆพร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บข้อมูลร้านค้าเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า / Shop Visit และจัดทำ Customer Profile ติดตามหนี้ค้างชำระของร้านค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานต่างๆ จัดทำบัตรพนักงานร้านค้า ขายพื้นที่ชั่วคราว และพื้นที่ Non-Productive
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 Up
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub contract - จัดการและอำนวยการด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้า - งานธุรการต่างๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า ตกแต่งห้องว่างให้สวยงามและเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้า ควบคุมผู้รับเหมาที่รับเหมางานตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคารของศูนย์การค้าให้ปฏิบัติงานตามแบบ และข้อกำหนดของบริษัท จัดทำสรุปรายงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมทุกเดือน ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม และดูแลเบิกเครื่องใช้สำนักงาน. - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ - จัดทำหนังสือยืนยันการว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา LOI - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
-ติดต่อลูกค้า ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจัดงานพื้นที่ส่วนกลาง -ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่ออำนวยให้ลูกค้าในการจัดงาน -ดูแลประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้า -วางแผนบริหารพื้นที่ส่วนกลางเพื่อหารายได้ -ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
จัดเตรียมเงินทอน/เงินยืม/อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการขายประจำจุดบริการ นำส่งเงินยอดขาย/เงินทอน/เงินยืม ประจำวัน ตามสถานที่ที่กำหนด ให้กับผู้ที่รับผิดชอบ จัดเตรียม คูปอง /การ์ด /ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับการขาย ประจำวัน รายงานความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากระบบ และการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการจัดเก็บเงิน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม และดูแลเบิกเครื่องใช้สำนักงาน. - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ - จัดทำหนังสือยืนยันการว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา LOI - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
***เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า*** -ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า -ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ -ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน -ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ -จดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน -ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ ***เจ้าหน้าที่ช่างประปา*** - ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส - ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์ก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
• รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า • ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า • สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าให้มากที่สุด • ดูแลร้านค้าให้อยู่ในกฎระเบียบของศูนย์การค้าที่กำหนดไว้ • รับผิดชอบจัดทำสัญญาเช่า สัญญาบริการ • รายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้นใหม่ / สัญญาหมดอายุ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
• จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร • ให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยภายในอาคาร และแก้ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี • จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ • การเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล สำนักงานที่ดิน ฯลฯ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
• รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลและซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล น้ำประปา รวมถึงงานซ่อมแซมอาคารให้สามารถทำงานได้ตามปกติและมีสมรรถภาพสูง • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 3 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
• ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในอาคาร ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด • จัดการงานด้านข้อมูล เพื่อใช้ในการบริการจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของโครงการ • บริหารจัดการด้านเอกสาร และทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล • ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จัดการงานด้านการเงิน รับ-จ่าย และจัดทำข้อมูลด้านบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : โครงการละ 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- จัดเตรียมและบริหารอัตรากำลังพนักงานประจำจุดในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดเตรียม/ควบคุม/คืนเงิน การเบิกจ่ายเงินทอน รวมทั้ง เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ - จัดเตรียม และประสานงานการจัดเตรียมเงินทอน อุปกรณ์การเก็บเงิน การจัดหาแคชเชียร์ประจำจุด พร้อมชี้แจงขั้นตอนให้ร้านค้ารับทราบ - จัดเก็บถุงเงินทอน และเงินยอดขายประจำวันตามจุดบริการเพื่อนำส่งห้อง Strong room ตามกำหนดเวลาที่ระบุ - ควบคุมดูแล การส่งเงินยอดขาย ของร้านค้าโดยทางแคชเชียร์ประจำ ร้านค้าเป็นผู้นำส่งในห้องStrong Roo
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
Walk-in Interview เซ็นทรัล วิลเลจ (ทางเข้าสุวรรณภูมิ) สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์: ห้อง Universe ชั้น 12 ตึกเดอะไนน์ ทาวเวอร์ (MRT พระราม 9 ทางออก 2) ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: 1.การตลาด ป.ตรี / โท สาขาการตลาด สามารถประสานงานกับ Organizer ได้ หากมีประสบการณ์ในการจัดEvent จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.บริการลูกค้า ป.ตรี / โท รักงานบริการ มีบุคลิกดี ภาษาอังกฤษดี 3.งานอาคาร ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง มีประส
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 32 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562