เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี Senior
1.) ปิดงบการเงินและนำส่งหน่วยงานราชการ 2.) เตรียมภาษีซื้อ-ขาย นำส่งกรมสรรพากร 3.) บันทึกรายการบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4.) กระทบยอดและทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.) รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
1.) ควบคุมดูแล จัดทำและแก้ไขเอกสารขึ้นทะเบียนISO 9001:2015, GMP, HACCP 2.) รับผิดชอบดูแลและเรียกคืนตลอดจนการขออนุมัติทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับ ISO 9001:2015, GMP, HACCP 3.) จัดหมวดหมู่และควบคุมบัญชีรายการเอกสาร 4.) ประสานงานทุกฝ่ายเพื่องานคุณภาพISO 9001:2015, GMP, HACCP 5.)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
Research & Development Food
1.) วางแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด 2.) ปรับผรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 3.) จัดสรรและคั่ดเลือกวัตถุดิบ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 4.) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ QC ด้านเคมี
- ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน - จัดทำเอกสารตามระบบงานคุณภาพ WI, SOP และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO - ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิต
- ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต - วางแผนการทำงาน, พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน - ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการอุปกรณ์ บุคคล และสถานที่ - จัดการ by product และเก็บรักษาให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ และ ควบคุมให้กระบวนการผลิต สอดคล้องกับระบบ GMP - จัดทำและบันทึก รวบรวมเอกสารให้เป็นไปตามระบบ GMP
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
ฝ่ายคุณภาพวิเคราะห์ QC
- ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ทันต่อการควบคุมการกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบภายใน ส่งเครื่องมือวัดตรวจสอบและทดสอบภายนอก - วิเคราะห์แร่ธาตุ(MP-AES) HPLC สำหรับกรดอะมิโน,วิตามิน,กรดต่างๆ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
Sales สัตว์น้ำ
1.มีประสบการณ์การขาย 2.นำเสนิสินค้าออกสู่ตลาด ในแต่ละจังหวัด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3    เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
-รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO -ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน -ควบคุมการแจกจ่าย คืน จัดเก็บ ทำลาย เอกสารต่างๆในระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด -วางแผน ควบคุม ติดตาม สรุปผล การตรวจติดตามภายใน / การตรวจติดตามภายนอก ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำมาขึ้นทะเบียน ของแต่ละแผนก - ปรับปรุงทะเบียนควบคุมเอกสาร (Master List) ให้เป็นฉบับปัจจุบันเสมอ -งานอื่นๆที่ได้รับงานมอบหมายการ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16000-20000
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาสินค้า
1.ค้นคว้าวิจัย ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า 2.ออกตลาด เพื่อดูแนวโน้ม การใช้สินค้า หรือพัฒนาสินค้า 3.จัดสัมนาให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.บริหารงานด้านบุคคลากร ด้านสรรหาบุคคล ด้านการฝึกอบรม 2.ดูแลกฎระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ 3.วางแผนและจัดแบบประเมินพนักงานแผนการพัฒนาบุคคลากร 4.กำกับ ควบคุม ดูแล พนักงานในสังกัด 5.พัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการคัดเลือกและสรรหา
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 กันยายน 2562
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) เคมี
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขคุณภาพงานได้ 5. ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม 6. สรุปรายงานผลการทดลอง จัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบ 7. งานระบบคุณภาพ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
21 กันยายน 2562
นักวิชาการสัตว์บก
1.ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์บก 2.เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนให้ลูกค้าต่างประเทศ 3.สรุป Spec สินค้าให้ฝ่ายผลิต 4.งานอื่นๆที่ๆด้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560