1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ 3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ และออกเอกสารมาตรฐาน Specification 4. วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 5. ทำ Sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์ 6. ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ 7. จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
-โพส/เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ - เล่น Social Mediaได้ ( Fb, line, IG, whatApp ) - ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำ Content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์ - ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ และให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
- วางแผนและออกแบบสื่อโฆษณา วางแผนการออกแบบที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ - คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล งบประมาณในการจัดทำ - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบงานกราฟฟิค (โปสเตอร์, โปรโมชั่น, เมนู, แพคเกจจิ้ง, และสื่อต่างๆ) ลงสื่อสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ (Facebook, Instagram,Twitter,Tiktok) หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี - พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
-หาลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า -วางแผนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตร และผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ของลูกค้าที่ต้องการความพิเศษ -ติดต่อกกับลูกค้าที่สนใจทำงานร่วมกับบริษัท -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทและภายนอก -ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า -ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท -สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า -รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : เริ่มต้น 18000
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1. ควบคุมดูแลงานทดสอบทั้งหมดภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2. ควบคุมดูแลเครื่องมือ,อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 3. ดูแลงานด้านเอกสารและการบันทึก เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องครบถ้วน 4. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบ GMP, ISO/IEC 17025 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.วางแผนการตลาดออนไลน์ระยะสั้น และปฎิบัติตามแผน 2.ดูแลโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัทและแบรนด์ 3.ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของบริษัท 4.ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง 5.ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทำเอกสารงานขาย พิมพ์ใบเสนอราคา ติดตามเรื่องส่งมอบงาน ประสานงานฝ่ายผลิตและโฟร์แมน ประชุมงานกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโครงการ ทำรายงานสรุปการขาย วิเคราะห์การขาย งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.มีประสบการณ์การขาย 2.นำเสนิสินค้าออกสู่ตลาด ในแต่ละจังหวัด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3    เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.วิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เกษตร/พืช/เคมีเกษตร 2.ศึกษาเปรียบเทียบสินค้า ชีวภัณฑ์เกษตร/เคมีเกษตร ของสินค้าในท้องตลาด 3.พัฒนาสินค้าของบริษัท 4.จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าได้ 5.ทำแผนการตลาดเบื้องต้น
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000+ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.วางแผนการขาย การตลาด ต่างประเทศ/ในประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สร้างยอดขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตาม แก้ไขปัญหา และบริการหลังการขาย 4.รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย การตลาด จัดทำรายงาน 5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดทั้งสองฝ่าย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000+ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.มีประสบการณ์ ด้านวัคซีน อาหารเสริมสำหรับสัตว์ เศรษฐกิจ (สุกร ไก่ โค กระบือ) 2.มีประสบการณ์ขายกับ Integrarted farm
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000+ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.วางแผนการขายในช่องทางและลูกค้าที่รับผิดชอบ 2.สร้างยอดขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.กำนดกิจการส่งเสริมการขายติดตามแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย 4.รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย การตลาด จัดทำรายงาน 5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000+ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม 2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ/ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขคุณภาพงานได้ 4. ดูแลปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนาและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม 5. สรุปรายงานผลการทดลอง จัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000+ (ตามความสามารถ)
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน(ผลิตเครื่องสำอาง) ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึง การส่งมอบให้ ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 2. วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิตสรุป ผลจัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 3. รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัท กระจายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1. ร่วมวางแผนการผลิตและจัดการด้านอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร และสถานที่ 2. ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3. ตรวจสอบ ดูแล กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ 4. ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติบวก
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง 2.ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์และเมทาบอไลน์ 5.การผลิตชีวภัณฑ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้ 6.ควบคุมดูแลจัดการเครื่องมือและปฎิบัติการในห้องปฎิบัติการได้ 7.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000(มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.คำนวนต้นทุนเสนอผู้บริหาร 2.ดูแลระบบต้นทุนของบริษัททั้งระบบ 3.ควบคุมการนับสินค้าของโรงงานและการทำงานในระบบMac-Sของโรงงาน 4.สรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือทุกเดือน
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฎิบัติ 2.ปฎิบัติงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทดสอบวิเคราะห์เชื้อ 4.ศึกษาค้นคว้างานทดลองและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลตรวจสอบอาหารที่ใช้ในการทดสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน 6.จัดเก็บและรวบรวมเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อและทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO/IEC 17025 7.ติดต่อประสานงานหน่วยต่างๆและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.รับมอบหมายงาน ศึกษา ทดลอง ค้นคว้าจากผู้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลที่ได้ตอบกลับผู้บังคับบัญชา 2.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนด้านข้อมูลและปฎิบัติกับฝ่ายที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัย 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยเช่น GMP
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.พัฒนาสินค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ฝ่ายการตลาด 2.ปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3.จัดทำ Specification ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 4.จัดทำ Specification ของสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย และต่างประเทศ 5.จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เข่น Fami-QS GMP ISO 9001 6.จัดทำ Stability ของสินค้า
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.