เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
พยาบาลวิชาชีพ (Full Time)
-  ให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย -  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  -  ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล   -  ให้การพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย  -  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด -  ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เภสัชกร (Full Time)
- รับคำสั่งใช้ยาจากแพทย์ เตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์  - ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง  - รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
-มีความรู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล -มีทักษะในการขับรถที่ดี -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ Cashier
คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มารับบริการ
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่แม่ครัว
- ทำอาหารตามที่นักกำหนดอาหาร กำหนดให้ และอาหารตามสั่งต่างๆ -  จัดอาหารให้ผู้ป่วย, ดูแลความสะอาดโซนรับผิดชอบ/ล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆ -  ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่เวรเปล
- ให้บริการเข็นรถผู้ป่วย และรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล ( NA )
- ให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล - ให้การพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด - ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ ภายใน รพ. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชกร
- ตรวจสอบ -จ่ายยา ตามคำสั่งของแพทย์ทั้ง OPD และ IPD และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- จัดทำและบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ - บริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และส่งต่อแผนกต่างๆ - จัดเก็บดูแลรักษาประวัติของผู้มารับบริการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่สูญหาย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก/ภายใน
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่คลังยา
- ดูแลคลังสินค้า คลังยา คลังเวชภัณฑ์ต่างๆ - ดูแลระบบการเบิกของ จัดของ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามระบบการปฏิบัติการ - นับสต็อกสินค้า ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทำการสรุปข้อมูลประจำเดือน - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ลูกค้าสัมพันธ์
ต้อนรับและบริการลูกค้าที่มารับบริการในโรงพยาบาล
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
- ทำความสะอาด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
22 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ Admission
-ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในรพ. ตามแบบประเมิน -ทำสัญญาในการเข้ารับการักษาในฐานะผูัป่วยในรพ.เพื่อรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล -จัดเตรียมเอกสารของผู้ป่วยประกอบการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน -ลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วย -ติดตามผลประเมินเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วยแต่ละราย -ติดตามรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยแต่ละราย -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
-พัฒนาและวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดทั้งกิจกรรม และแพ็คเกจต่างๆของโรงพยาบาล -วางแผนและติดต่อประสานภายใน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่โภชนาการ (เสริฟอาหารให้ผู้ป่วย)
-จัดเรียงถาดอาหารผู้ป่วย อาหารพิเศษของผู้ป่วยและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward -ขึ้นเสริฟอาหารผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด หรือทุกครั้งที่มีการเบิกเพิ่ม -ดูแลทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์การประกอบอาหาร การบริการ และจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ -ดูแล ตรวจนับภาชนะที่ใช้ในการบริการอาหารผู้ป่วย และแจ้งซ่อมเมื่อชำรุด -รายงานหัวหน้าหน่วยให้ทราบ หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sale Marketing
-วางแผน ทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันได้ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ให้ข้อมูลลูกค้า พบปะลูกค้า และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง -หาข้อมูลและวิเคราะห์ของบริษัทฯคู่แข่ง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักรังสีเทคนิค
-ให้บริการงานด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางเทคนิคตลอดจนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์งานด้านรังสี -การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน -ปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกบัญชี
1.กำหนดนโยบาลและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดรายงานทางบัญชีต่าง๐ 4.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 5.ควบคุมการจัดงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยวิศวกร
-ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิศวกร -ประสานงานกับแผนกต่างเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด -ดูแลควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอาคาร
20 เมษายน 2562
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560